Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Forma de presentació:Presentació obligatòria per Internet

Obligació de presentar electrònicament per Internet

Els subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni hauran de realitzar de forma obligatòria la presentació electrònica per Internet de la declaració corresponent a aquest impost (model 714).

Així mateix quan presentin declaració per l'Impost sobre el Patrimoni, els contribuents del IRPF estaran obligats a presentar electrònicament, per Internet o per telèfon, la declaració corresponent a aquest o l'esborrany de la mateixa.

Presentació electrònica per internet

La declaració de l'Impost sobre el Patrimoni es presentarà de forma obligatòria per via electrònica a través d'Internet, d'acord amb l'establert en els apartats a) i c) de l'article 2 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària, havent de tenir-se en compte el següent:

 1. Les autoliquidacions de l'Impost sobre el Patrimoni s'hauran de confeccionar des del formulari web del model 714 a què podrà accedir utilitzant l'opció "Servei tramitació de declaració de Patrimoni", disponible en la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es.

 2. La presentació electrònica per Internet pot realitzar-se utilitzant els següents sistemes electrònics d'identificació, autenticació i firma:

  • Certificat electrònic reconegut emès d'acord amb el previst a l'article 2.a).1.º de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

  • Sistema Cl@ve PIN d'acord amb el previst a l'article 2.a).2.º de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

   Vegeu l'Ordre PRE /1838/2014, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel qual s'aprova Cl@ve, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant l'ús de claus concertades (BOE del 10).

  • Número de referència:com en exercicis anteriors, podran també presentar-se electrònicament per Internet mitjançant la consignació del Número d'Identificació Fiscal (NIF) de l'obligat tributari o obligats tributaris i del número o números de referència posats a disposició del contribuent per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per al IRPF.