Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Pagament del deute tributari de l'impost sobre el patrimoni

Sens perjudici de la possibilitat de sol·licitar l'ajornament o fraccionament del pagament previst en l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, desenvolupat en els articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre), el pagament del deute tributari resultant de l'impost sobre el patrimoni podrà realitzar-se mitjançant càrrec o càrrec en compte o mitjançant domiciliació bancària (tingui en compte que la domiciliació bancària podrà realitzar-se des del 6 d'abril fins al 27 de juny de 2022, tots dos inclosos).

Així mateix, el pagament o extinció dels deutes tributaris podrà realitzar-se:

  • Mitjançant l'entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguin inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interès Cultural, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (Art. 36.dues Llei Imposada Patrimoni).

  • Per compensació amb crèdits tributaris reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat tributari, en els termes previstos en els articles 71 i següents de la Llei general tributària i d'acord amb les condicions i el procediment establerts en els articles 55 i següents del Reglament General de Recaptació.

  • Pagament, previ reconeixement de deute, mitjançant transferència bancària

    El contribuent que  NO disposi d'un compte obert en alguna de les entitats de crèdit que actuïn com a col·laboradores en la gestió recaptatòria, pot realitzar el pagament de la totalitat del deute tributari resultant de la declaració de l'impost sobre el patrimoni, previ reconeixement de la mateixa, mitjançant transferència bancària, d'acord amb disposat en la Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es defineixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

    Pot consultar més informació sobre aquest procediment de pagament per transferència en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/pagos-transferencias-especial-extranjero.html

En aquells casos en els que el contribuent no efectuï el pagament en el moment de la presentació de la declaració, en tractar-se d'un impost cedit les Comunitats Autònomes la tramitació de l'import que quedi pendent d'ingrés haurà de realitzar-se pel contribuent davant la Comunitat Autònoma  corresponent a la seva residència habitual.

Responsabilitat del dipositari o gestor del subjecte passiu per obligació real

Normativa: Art. 6.Tres Llei Imposada Patrimoni

Quan hagin de presentar declaració per l'impost sobre el patrimoni els subjectes passius per obligació real, el dipositari o gestor dels béns o drets dels no residents respondrà solidàriament de l'ingrés del deute tributari corresponent a aquest Impost pels béns o drets dipositats o de la qual gestió tingui encomanada, en els termes previstos en l'article 42 de la Llei general tributària.