Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021

Presentació

L'Agència Estatal d'Administració Tributària té entre els seus principals objectius el de minimitzar els costos de compliment que han de suportar els ciutadans en les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a aquest propòsit, i a fi de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries, l'Agència Tributària posa a la seva disposició l'edició del Manual de l'Impost sobre el Patrimoni de l'exercici 2021adaptado al llenguatge HTML (Llenguatge de Marques d'Hipertext) que ha estat preparada pel Departament de Gestió Tributària.

El Manual respon a la intenció de divulgar l'Impost sobre el Patrimoni a través d'una visió rigorosa, total i actualitzada de l'impost.

D'altra banda, la seva confecció en aquest format digital HTML persegueix assolir tres objectius bàsics que venien sent reiteradament demandats pels contribuents.

El primer objectiu és la seva accessibilitat web, és a dir, aconseguir que l'accés al mateix sigui possible pel màxim nombre de persones, independentment dels seus coneixements o capacitats personals o físiques i independentment de les característiques tècniques de l'equip utilitzat per accedir al Web.

El segon objectiu és el de possibilitar i posar a disposició dels contribuents de forma simultània els continguts del Manual en altres idiomes o llengües cooficials.

El tercer i últim objectiu és el d'optimitzar la utilització del contingut del Manual, ja que amb el HTML es facilita la recerca de la informació que el contribuent pretengui consultar sobre l'impost, Además, s'aconsegueix una explotació eficaç del mateix en evitar la duplicitat de documents al web de l'Agència Tributària sobre els mateixos temes, reduint l'excés d'emmagatzemament i la necessitat d'estar actualitzant una pluralitat de documents comparativament coincidents.

Els avantatges que aporta el Manual a HTML i la necessitat d'evitar discrepàncies entre els continguts de les versions en paper i a HTML va portar a l'anterior campanya a prendre la decisió de suprimir la versió en paper de l'Impost sobre el Patrimoni (que s'incloïa al Manual pràctic de Renda) i mantenir únicament la versió a HTML.En aquesta decisió, ha tingut un pes molt significatiu la nova funcionalitat que s'incorpora en la versió HTML de generar un arxiu en format PDF del contingut del Manual.Aquest document PDF, que tant per la seva estètica visual (molt semblant a la del manual en paper) com per permetre la seva impressió en paper si així es desitja, cobreix la demanda que poguessin plantejar els contribuents acostumats a manejar l'edició impresa.

Departament de gestió tributària