Salta al contingut principal
Manual pràctic de Patrimoni 2021.

Principals Novetats

  • La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2021 (BOE del 31), en la seva disposició derogatòria primera substitueix el caràcter fins ara temporal que es va donar a l'impost sobre el patrimoni per Reial Decret llei 13/2011, de 16 de setembre (BOE del 17) i que exigia la seva pròrroga any a any, i estableix, a partir de l'1 de gener de 2021, el seu caràcter indefinit. 

  • D'altra banda, la  Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscals, estén a tots els i les no residents, ja siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o en un tercer Estat, el dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on radiqui el major valor dels béns i drets de què siguin titulars i pels quals s'exigeixi l'impost, perquè estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol; tot això en consonància amb la recent jurisprudència del Tribunal Suprem sobre l'extensió del principi de llibertat de moviment de capitals consagrat en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

  • Aquella mateixa Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en consonància amb els canvis introduïts en uns altres impostos en la valoració de béns immobles per als quals s'estableix que la base imposable serà el valor de referència previst en el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, afegeix aquesta regla de valoració en l'impost sobre el patrimoni per als immobles valor del qual hagi estat determinat per l'Administració en un procediment.

  • A més, l'esmentada  Llei 11/2021, modifica l'article 17 de la Llei de l'impost sobre el Patrimoni per determinar, a partir de l'11 de juliol de 2021, que els contractes d'assegurances de vida en els que el prenedor no tingui la facultat d'exercir el dret de rescat total,  i en els supòsits en què es perceben rendes temporals o vitalícies procedents d'una assegurança de vida,  s'inclouran en la base imposable de l'impost sobre el patrimoni  per a la seva valoració per l'import de la provisió matemàtica.

  • Les Comunitats Autònomes de Galícia, de La Rioja i de la Regió de Múrcia han aprovat noves deduccions autonòmiques en la quota de l'Impost.

  • Quant al   model de l'impost sobre el patrimoni les principals novetats són les següents:

    1. Per als valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat, s'ha considerat necessari identificar correctament l'entitat emissora d'aquests valors, per la qual cosa haurà de consignar-se el número d'identificació fiscal (NIF) quan es tracti de valors d'entitats residents, ja que les entitats no cotitzades no disposen d'ISIN atorgat per la Comissió Nacional Del Mercat de Valors i la identificació utilitzant el nom o raó social de l'entitat genera moltes discrepàncies.

    2. S'ha introduït en el Model un apartat per identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d'incloure's en l'apartat genèric d'“Altres béns i drets de contingut econòmic”.