Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.Descripció de les diferents vies

 

Vies de subministrament

Tipus de subministraments

Modalitats

CESII

Certificats on line

Serveis web

Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries (ECOT)

Contractar amb l'Administració

x

x

x (1)

Autoritzacions transport

x

x

x (1)

Ajuts i subvencions

x

x

x (1)

Permisos de residència i treball

x

x

x (1)

Genèric (altres finalitats)

x

x

x (1)

Activitats econòmiques

Altes i baixes d'activitats econòmiques

x (2)

x (3)

x (2)

Nivell de renda.Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Nivell de renda general

x (4)

-

x (1)

Nivell de renda per a beques

x (4)

-

-

Nivell de renda agrícola

x (4)

-

-

Nivell de renda bàsica d'emancipació

x (4)

-

-

Nivell de renda per a prestacions socials

x (4)

-

-

Renda (certificat declaració)

x

x

-

Nivell de renda.Pensions Públiques Exemptes

Pensions públiques exemptes

x (5)

x (5)

-

Identificació

Dades identificatius/domicili fiscal

x

-

x

Partícips comunitats de béns

x

-

-

Validació Número d'Identificació Fiscal

Validació NIF

-

-

x (6)

(1) Aquests serveis web s'ofereixen directament per l'Agència Tributària i també a través de la Plataforma d'Intermediació de l'Administració General de l'Estat. (Tornar A "Contractar amb l'Administració) (Tornar a "Autoritzacions transports") (Tornar a "Ajuts i subvencions") (Tornar a "Permisos de residència i treball") (Tornar "Générico") (Tornar a "Nivel de renda general")

(2) S'ofereix informació de l'últim exercici. (Tornar a "Altes i baixes d'activitats econòmiques - CESII") (Tornar a "Altes i baixes d'activitats econòmiques - Serveis Web" )

(3) S'ofereix informació dels quatre últims exercicis. (Tornar)

(4) Es facilita informació de determinades caselles de la declaració de IRPF (últims 5 exercicis). (Tornar "Nivell de renda general") (Tornar a "Nivel de renda per a beques") (Tornar a "Nivel de renda agrícola") (Tornar a "Nivel de renda bàsica d'emancipació") (Tornar a "Nivel de renda per a prestacions socials")

(5) Es facilita informació de pensions públiques que estan exemptes de tributació en el IRPF (últims 5 exercicis). (Tornar a "Pensions públiques exemptes - CESII") (Tornar a "Pensions públiques exemptes - certificats on line")

(6) Es verifica si el NIF és correcte i està identificat a la base de dades de la AEAT. (Tornar)