Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

1.Introducció

Per acreditar davant d'altres Administracions Públiques circumstàncies de caràcter tributari l'Agència Tributària posa a disposició d'aquestes diverses vies de subministrament directe d'informació.

En virtut de l'article 9 de la Ordre de 18 de novembre de 1999Nova finestra per la que es regula el subministrament d'informació tributària a les Administracions Públiques per al desenvolupament de les seves funcions, així com els supòsits contemplats a l'article 113.1 de la Llei General Tributària (95.1 actual Llei 58/2003-LGT) (BOE 30-novembre-1999), en la mesura que les Administracions Públiques puguin disposar de la informació de caràcter tributari que necessitin per al desenvolupament de les seves funcions mitjançant els cursos previstos en la present Ordre, no s'exigirà als interessats que aportin individualment certificacions expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), ni la presentació, en original, còpia o certificació, de les seves declaracions tributàries.El subministrament d'informació tributària regulat en la present Ordre no tindrà altres efectes que els derivats de l'objecte i finalitat per als quals van ser subministrats, o els substitutius, en el seu cas, de la certificació o declaració de l'interessat.

No obstant això, en tractar-se en molts casos d'actuacions automatitzades, la informació tributària subministrada de forma directa a les Administracions Públiques competents en el procediment administratiu a què s'incorpora, que suposi una denegació o restricció de drets de l'administrat, s'ha de comunicar a l'interessat abans de resoldre l'esmentat procediment administratiu, per tal de permetre'l realitzar al·legacions o reparar qualsevol circumstància relativa a la informació sobre la seva situació tributària, en el cas que sigui procedent.

La cessió d'informació a les Administracions Públiques requereix el consentiment del ciutadà a qui es refereix la informació(1), tret que es trobi prevista en una norma de rang legal.

En l'autorització de l'interessat haurà de constar el procediment administratiu i l'òrgan autoritzat, no admetent-se autoritzacions genèriques per a qualssevol procediments o funcions que pugui desenvolupar l'organisme requeridor.L'òrgan autoritzat s'abstindrà de sol·licitar dades referides a l'interessat si aquest hagués revocat l'autorització inicialment prestada.

Actualment, existeixen diverses vies informàtiques de transmissió de la informació:

  1. Cessió immediata d'informació a la Seu electrònica de la AEAT.

  2. Obtenció de certificats tributaris on-line a la Seu electrònica de la AEAT.

  3. Serveis web.

    Cada una d'aquestes vies de transmissió d'informació té unes particularitats intentant donar resposta a les diferents situacions tècniques dels ens receptors de la informació.A més, es tracta de procediments que estan en contínua evolució en funció dels avenços tecnològics.

La Cessió immediata d'informació (CESII) és una aplicació web utilitzada des del mateix navegador que permet, a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, elenvío d'un fitxer d'entrada que conté la petició de la informació i la recepció d'un fitxer de sortida amb la informació sol·licitada de manera gairebé simultáneo,que l'usuari de l'organisme es podrà descarregar al seu ordinador.Aquests fitxers es refereixen a un tipus d'informació i poden acumular múltiples contribuents.No es necessita cap desenvolupament informàtic per part de l'ens receptor de la informació i no és necessari instal·lar cap programa a l'ordinador.

La Obtenció de certificats tributaris on-line és un procediment de petició (omplint un formulari on-line) i obtenció (normalment immediata) individualitzada de certificats de tercers (en format PDF amb codi segur de verificació) a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.No necessita cap desenvolupament informàtic per part de l'ens receptor de la informació.

La tecnologia de Serveis web permitela obtenció on-line de la informació, a més de forma automatitzada.Aquest sistema sí que necessita la realització de desenvolupaments informàtics per part de l'ens receptor de la informació.

A més, les peticions ocasionals d'informació diferent de l'oferta per les anteriors vies es tramitaran a través del procediment de Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada, mecanisme formal per a la recepció de sol·licituds i l'enviament d'informació no estructurada a altres organismes.


(1) En la pàgina web de l'Agència Tributària es proporciona un model on l'interessat autoritza l'Administració Pública a recollir informació de l'Agència TributàriaNova finestra.Aquest model no és obligatori, sinó que cada Administració en podrà utilitzar qualsevol altre que s'adapti a les característiques particulars del procediment que es tracti.Així, resulta aconsellable que els mateixos impresos de sol·licitud que hagi de presentar l'interessat incloguin un apartat on figuri el següent text o similar:“El sol·licitant autoritza a l'Òrgan competent per obtenir dades de caràcter tributari a l'Agència Estatal d'Administració Tributària quan resultin necessaris per a la resolució d'aquest procediment”.(Tornar)