Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

1. Introducció. Àmbit subjectiu i objectiu del procediment

En aquest document s'indica el procediment que han de seguir les Entitats Locals adherits al Conveni de Col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria per sol·licitar per via telemàtica a l'Agència Tributària la informació estructurada prevista en l'apartat A) del punt 1 de la Clàusula Quarta de l'esmentat Conveni.

Aquesta informació es refereix als següents subministraments:

 1. Subministraments d'informació patrimonial

  • Dipòsits bancaris. Se subministra informació sobre els comptes del deutor dipositades en sucursals d'entitats financeres ubicades en l'àmbit provincial de l'organisme peticionari.

  • Fons d'inversió. Se subministra informació sobre les participacions de fons d'inversió del deutor, quan l'entitat gestora d'aquest fons estigui ubicada en l'àmbit provincial de l'organisme peticionari.

 2. Subministrament del cens d'obligats tributaris

  • Cens d'obligats tributaris. Només es permet generar el fitxer una vegada al semestre (una amb el cens a data 31/12 de l'exercici anterior i una altra a data 30/06 de l'exercici corrent) sense que s'estableixi cap limitació quant a la data de la invocació del servei en cada semestre. Atès que el procés de generació del fitxer pot trigar diversos minuts i en atenció a que l'usuari pogués cancel·lar el procés, es permet realitzar la generació quantes vegades es vulgui dins el dia en què es generi per primera vegada.

 3. Subministraments de dades identificatives

  • Dades identificatives. Facilita el nom i cognoms de les persones físiques o la raó social per a persones jurídiques o ens sense personalitat jurídica, així com el domicili fiscal de totes elles.

  • Dades identificatives partícips de comunitats de béns i societats civils. Facilita, a partir del NIF d'una comunitat de béns o societat civil, la identificació dels seus socis o partícips, així com el percentatge de participació en aquesta comunitat o societat.

 4. Subministrament de Nivell de renda

  • Dades de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de declarants i d'imputacions de no declarants. En el  Protocol o guia de procediments (PROTGEN) Nova finestra s'exposen amb detall els tipus de subministraments de Nivell de Renda operatius.

Aquesta informació se subministra en aplicació de l'article 95.1.b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i té com a finalitat la col·laboració amb les Entitats Locals a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències. En aquest sentit, el subministrament d'informació no requerirà el consentiment de l'interessat al que la informació es refereixi.

La informació haurà de destinar-se exclusivament a la consecució d'aquesta finalitat i per al subministrament hauran de tenir-se en compte les regles i principis previstos en l'article 6 de l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 18 de novembre de 1999 per la qual es regula el subministrament d'informació tributària, així com, en general, en la normativa que regula la protecció de dades de caràcter personal i el subministrament d'informació tributària.

Per poder sol·licitar la informació prevista en el Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria Nova finestra  Nova finestra és necessari que l'òrgan de govern de l'Entitat Local hagi sol·licitat la seva adhesió seguint el procediment establert en el seu propi clausulat. Aquesta sol·licitud d'adhesió, remesa al Servei de Planificació i Relacions Institucionals (abans Departament d'Organització, Planificació i Relacions Institucionals) de l'Agència Tributària, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), haurà de ser acceptada pel /el Director/a de l'esmentat Servei. L'acceptació de tal adhesió serà comunicada a cada Entitat Local per conducte de la FEMP.

Aquesta informació es pot sol·licitar per diverses vies informàtiques diferents, cadascuna de les quals té unes particularitats intentant donar resposta a les diferents situacions tècniques dels ens receptors de la informació. A més, es tracta de procediments que estan en contínua evolució en funció dels avenços tecnològics.

 • Mitjançant l'intercanvi de fitxers a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, de manera que l'organisme peticionari envia un fitxer amb les dades dels interessats i es descarrega un fitxer amb les dades sol·licitades.

  Aquest intercanvi de fitxers utilitza el sistema de Cessió immediata d'informació (CESII), per a què no es requereix programa d'ajuda i la informació s'obté de manera immediata.

  El disseny de registre dels subministraments disponibles, tant del fitxer de sol·licitud de dades com del fitxer de resposta de l'Agència Tributària, així com la descripció de tots els seus camps, es troba en la pàgina web en els següents enllaços:

  Disseny de registre via CESII - Subministraments de dades identificatives Nova finestra

  Disseny de registre via CESII - Subministraments d'informació patrimonial Nova finestra

 • Mitjançant serveis web (els subministraments de Dades identificatives - Domicili fiscal, Comptes bancaris i Fons d'inversió, Nivell de Renda), que permet l'obtenció en línia de la informació de forma automatitzada. Aquest sistema precís la realització de desenvolupaments informàtics per part de l'ens receptor de la informació.

  Les especificacions tècniques dels subministraments disponibles per aquesta via es descriuen en l'Índex de serveis web (Índex de serveis web per a subministraments d'informació Nova finestra ).

En cas que el cessionari utilitzi infraestructures de tercers en els termes previstos en la Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediació de dades, per realitzar qualsevol tipus de tractament imprescindible per a la gestió de l'intercanvi de les dades cedides per l'Agència Tributària, ha de complir amb les condicions establertes pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

En particular garantirà que:

 • Ha triat a un encarregat del tractament i formalitzat un contracte o un acte jurídic amb aquest encarregat del tractament de conformitat amb els requisits i amb el contingut mínim exigits en l'article 28 del Reglament General de Protecció de Dades.

 • Ha determinat, en aquest contracte o acte jurídic, les mesures concretes que ha d'implantar l'encarregat de tractament que garanteixin la seguretat de les dades de conformitat amb l'article 32 del Reglament General de Protecció de Dades que, en el cas de les Administracions Públiques, requereix el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat.

 • Es responsabilitza de l'ús que es realitzi de les dades subministrades respecte a les peticions que es facin en el seu nom.

 • A requeriment de l'Agència Tributària, aportarà les evidències dels compromisos anteriors.

El subministrament del cens de contribuents té un procediment específic de petició, atès que no és necessari remetre un fitxer de dades identificatives de contribuents als que es refereix la petició, sinó que només requereix trucar al servei perquè es produeixi el subministrament de la totalitat del cens de la corresponent Entitat Local.

A més, les peticions ocasionals d'informació diferent de l'oferta per les anteriors vies es tramitaran a través del procediment de Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada Nova finestra, mecanisme formal per a la recepció de sol·licituds i l'enviament d'informació no estructurada a uns altres organismes públics.