Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

2.2. Obtenció de certificats electrònics

Per a la via de Seu, cada usuari autoritzat ha de disposar d'un Certificat electrònic d'Empleat Públic, un Certificat de Representant de Persona Jurídica, un Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica, o un Certificat de Persona Física. A més, se seguirà mantenint la possibilitat d'accedir amb Certificat de Persona Jurídica (fins que caduquin).

Els certificats electrònics admesos per l'Agència Tributària són els inclosos en la relació de prestadors de serveis de certificació admesos pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, segons el que disposa l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'estableixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les entitats emissores de certificats admesos conforme a l'Ordre anterior poden consultar-se en el següent enllaç: Prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Nova finestra.

Per a la via de serveis web, es requereix certificat electrònic del tipus Certificat electrònic qualificat de Representant de persona jurídica, Certificat electrònic qualificat de Segell d'entitat o Certificat electrònic qualificat de Segell en l'àmbit de les Administracions Públiques conforme a la Llei 40/2015.

Els certificats electrònics admesos són els inclosos en la relació de Prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Nova finestra  segons el que disposa l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'estableixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

El procediment per a l'emissió d'aquests certificats dependrà del prestador de serveis de certificació que s'utilitzi.

Quan es requereixi la renovació d'un certificat electrònic prèviament autoritzat es podrà utilitzar un formulari específic de substitució de certificat electrònic  Nova finestra.

Després dels passos assenyalats en els apartats anteriors, els òrgans de les Entitats Locals estan en disposició de començar a sol·licitar la informació a l'Agència Tributària.