Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

2.1. Sol·licitud d'alta

Els òrgans de l'Entitat Local i els seus organismes i entitats de dret públic hauran de remetre a través del tràmit de registre electrònic del corresponent procediment de la seu electrònica de l'Agència Tributària (Presentació de formularis d'autorització en subministraments estandarditzats Nova finestra ) un formulari a la Delegació de l'Agència Tributària del seu àmbit territorial. En registrar la documentació serà facilitat un avís de Rebut de la Presentació amb el Codi Segur de Verificació assignat, el qual haurà de conservar l'organisme sol·licitant durant la tramitació.

Excepcionalment, quan una Entitat Local agrupi municipis de més d'una província de la mateixa Comunitat Autònoma, el formulari serà remès a la Delegació Especial de l'Agència Tributària.

Aquest formulari varia en funció de la via a través de la que se sol·liciti la informació:

Els formularis hauran de ser emplenats en la seva totalitat conforme a les instruccions que figuren al final dels mateixos.

En cas que es requereixi esmena, serà comunicat, i aquesta esmena es remetrà a través del tràmit de registre electrònic per  Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de l'AEAT Nova de la seu electrònica de l'Agència Tributària . Serà necessari fer referència al Codi Segur de Verificació (CSV) facilitat en el Rebut de Presentació de la documentació a la que es refereix l'esmena, amb la finalitat que ambdues documentacions quedin correctament vinculades.  

Efectuada l'alta, es comunicarà a l'òrgan, organisme o entitat sol·licitant.

Quan per qualsevol circumstància un organisme públic o algun dels seus usuaris ja no requereixin accedir a la informació per a la qual es troben autoritzats, es comunicarà a l'Agència Tributària perquè es gestioni la corresponent baixa d'organismes i/o usuaris, mitjançant els formularis de baixa disponibles en la documentació d'ajuda (un per als subministraments via de seu Nova finestra i un altre per als subministraments via serveis web Nou finestra ) i seguint les mateixes regles descrites respecte a l'alta quant a la unitat destinatària del formulari que correspongui.

A més, aquestes autoritzacions són  objecte  de  depuració periòdicament.