Salta al contingut principal
Memòria 2016

2.1. Funcions

Per a l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, l'Agència Tributària desplega un conjunt d'actuacions entre les que destaquen les següents:

  • La gestió, inspecció i recaptació dels impostos de la qual gestió correspon a l'Estat, principalment, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, impost sobre societats, Impost sobre la Renda de no Residents, impost sobre el valor afegit i Impostos Especials.

  • La recaptació de recursos propis de la Unió Europea.

  • La gestió duanera i la repressió del contraban, així com la seguretat en la cadena logística.

  • La recaptació via executiva d'ingressos de dret públic de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics que hi estan vinculats o que en depenen.

  • La recaptació de determinats deutes d'Entitats Locals i Comunitats Autònomes, quan així se n'hagi recordat per conveni.

  • Les actuacions d'assistència, col·laboració i cooperació amb uns altres Estats membres o països tercers amb els qui així s'hagi convingut per a l'aplicació dels tributs.

  • La col·laboració en la persecució de determinats delictes, fonamentalment delictes contra la Hisenda Pública, de contraban i de blanqueig.

  • La previsió d'ingressos tributaris, el seguiment i anàlisi de la recaptació i l'elaboració d'estadístiques de base tributària.

  • La col·laboració amb la resta de les Administracions en diferents aspectes de la gestió del sistema tributari i l'atenció a convenis en matèria d'intercanvi d'informació.