Salta al contingut principal
Memòria 2016

2.3. Organització

Els òrgans rectors de l'Agència Tributària són: el president, que és el secretari de l'Estat d'Hisenda i el Director General.

Correspon al president exercir la superior direcció de l'Agència Tributària i ostentar la seva representació legal en qualsevol classe d'actes i contractes, i al Director General dirigir el seu funcionament ordinari.

Són òrgans assessors de la direcció de l'Agència Tributària el Comitè Permanent de Direcció i el Comitè de Coordinació de la Direcció Territorial.

El Comitè Permanent de Direcció està presidit pel president de l'Agència o, en la seva absència, pel Director General, que és el Vicepresident del mateix. De l'esmentat Comitè formen part tots els Directors dels Departaments i Serveis de l'Agència Tributària, i, a més, assisteixen a les seves reunions el Delegat Central de Grans Contribuents i la Delegada Especial de Madrid.

Membres del Comitè Permanent de Direcció a 31 de desembre de 2016

 • José Enrique Fernández de Moya Romero, president
 • Santiago Menéndez Menéndez, Director General
 • Rufino de la Rosa Cordón, Director del Departament de Gestió Tributària
 • Luis María Sánchez González, Director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària
 • Soledad García López, Directora del Departament de Recaptació
 • Pilar Jurado Borrego, Directora del Departament de Duanes i Impostos Especials
 • Manuel Alfonso Castro Martínez, Director del Departament d'Informàtica Tributària
 • Manuel José Rufas Vallés, Director del Departament de Recursos Humans
 • Diego Loma-Osorio Lerena, Director del Servei Jurídic
 • Mª Teresa Campos Ferrer, Directora del Servei d'Auditoria Interna
 • Natalia Vitores Mingo, Directora del Servei de Gestió Econòmica
 • Rubén Víctor Fernández de Santiago, Director del Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques
 • Ángel Rodríguez Rodríguez, Director del Servei de Planificació i Relacions Institucionals
 • Lorena Martí Gutiérrez, Directora del Gabinet del Director General
 • Ignacio Huidobro Arreba, Delegat Central de Grans Contribuents
 • Raquel Catalá Polo, Delegada Especial de Madrid

El Comitè de Coordinació de la Direcció Territorial està presidit pel Director General de l'Agència i format pels membres del Comitè Permanent de Direcció, així com pel Delegat Central de Grans Contribuents i per tots els Delegats Especials de l'Agència.

L'Agència Tributària s'estructura en Serveis centrals i Serveis territorials.

Els Serveis centrals es basen en un model d'organització per àrees operatives funcionals i àrees de suport.

Els Serveis territorials, a 31 de desembre de 2016, estaven constituïts per 17 Delegacions Especials-una per cada Comunitat Autònoma - i 39 Delegacions, en les que s'integren 192 Administracions i 31 Administracions de Duanes i IE

L'any 2006 es va crear la Delegació Central de Grans Contribuents, òrgan amb competència en tot el territori nacional, amb funcions dirigides al control coordinat i a la millora de l'atenció i del servei sobre els grans contribuents.

Addicionalment, l'Agència Tributària forma part i presideix els òrgans col·legiats de coordinació dels tributs cedits previstos en la Llei 22/2009, de 18 de desembre: el Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, integrat per representants de l'Administració tributària de l'Estat i de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, i els Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, integrats per representants de l'Administració tributària de l'Estat i de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia de què es tracti.

L'organigrama bàsic de l'Agència Tributària a 31 de desembre de 2016 es recull a continuació:

Organigrama de l'AEAT