Salta al contingut principal
Memòria 2016

2.4. Agència Tributària electrònica

Des de la seva creació, l'Agència Tributària ha estat pionera en el camp de l'administració electrònica, i l'ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions ha estat una constant que ha portat a disposar, avui dia, d'una autèntica “Agència Tributària electrònica”. Durant 2016 l'Agència Tributària ha continuat dedicant esforços per millorar els serveis que presta per mitjans electrònics.

L'Agència Tributària compte per aconseguir-ho, entre altres recursos, tant amb un portal d'Internet de caràcter informatiu, com  amb una Seu electrònica per a la realització de tràmits en línia.

La Seu electrònica està revestida de condicions especials d'identificació, seguretat i responsabilitat, responent de la integritat, veracitat i autenticitat de la informació i dels serveis relatius a la pròpia Agència Tributària als que pot accedir-se. No només permet als interessats consultar en línia l'estat de tramitació dels procediments i obtenir còpia dels documents a través de l'apartat “Els meus expedients” sinó que, a més, ofereix la possibilitat de realitzar gairebé la totalitat dels tràmits procedimentals, que inclouen, entre d'altres, l'accés al registre electrònic, un inventari de tots els procediments, serveis i tràmits que es poden realitzar electrònicament, com ara presentar declaracions i autoliquidacions, sol·licituds, al·legacions o comunicacions, aportar documents i justificants, efectuar pagaments, sol·licitar i descarregar certificats tributaris, etc.

Durant els últims exercicis el canal electrònic s'ha convertit en el més utilitzat en les relacions amb els contribuents, situació que s'ha intensificat a partir d'octubre de 2016, data d'entrada en vigor de la nova regulació del procediment administratiu comú, i que imposa l'obligació de relacionar-se per via electrònica amb les Administracions Públiques a nous col·lectius, destacant el de les persones jurídiques.

Per aquest motiu en particular i per la importància estratègica del canal electrònic en general, l'Agència Tributària ha dut a terme durant 2016 una avaluació permanent dels serveis telemàtics per anar emprenent millores contínues en funció de les noves disposicions normatives i de les necessitats i demandes dels contribuents. Per optimitzar l'experiència dels usuaris, també s'han abordat el 2016 iniciatives destinades a simplificar l'ús de la tecnologia i a facilitar la tramitació de tots els procediments mitjançant la creació de serveis avançats.

Un exemple rellevant de l'ús pels contribuents de les noves tecnologies en la seva relació amb l'Agència Tributària és el nombre de visites als portals web de l'Agència Tributària, que el 2016 va assolir la xifra de 1.872.665.240, incloent els accessos a les pàgines intermèdies de les pròpies aplicacions de l'Agència Tributària.

Per a més informació, en l'apartat 4.3. d'aquesta Memòria es desenvolupen els serveis prestats per mitjans electrònics.