Salta al contingut principal
Memòria 2016

5.2. Col·laboració social

Els intermediaris fiscals, quant representants dels contribuents en les seves relacions amb l'Administració tributària, col·laboren amb l'Agència Tributària en la gestió dels tributs, ja que faciliten als contribuents el coneixement i comprensió de les seves obligacions fiscals i els ajuden a complir-les.

Aquesta col·laboració s'ha instrumentat, en les últimes dues dècades, en la presentació telemàtica de declaracions i altres documents tributaris en representació de tercers mitjançant convenis de col·laboració subscrits per l'Agència Tributària amb unes altres Administracions Públiques, amb entitats privades i amb institucions o organitzacions representatives de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals, fins a assolir, a 31 de desembre de 2016, la xifra de 4.325 acords o protocols d'adhesió signats (21 d'ells durant 2016).

Com en uns altres anys, al voltant del 60 per cent de les declaracions presentades per Internet s'han presentat per col·laboradors socials (dels que un 97 per cent són professionals tributaris).

A la vista de l'important paper desenvolupat pels professionals tributaris com a col·laboradors socials en la presentació telemàtica de declaracions i altres documents tributaris, l'Agència Tributària va considerar convenient establir un nou marc de relació amb aquests intermediaris fiscals. Per fer-ho, el 30 de març de 2011 es va posar en funcionament el Fòrum d'Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris com a òrgan de relació cooperativa basada en la transparència i la confiança mútua, que redundi en darrera instància en benefici del contribuent, afavorint i facilitant el compliment voluntari de les seves obligacions fiscals.

Durant 2016 el Fòrum s'ha reunit en sessió plenària en dues ocasions.