Saltar al contingut principal
Memòria 2019

2.3.Organització

Els òrgans rectors de l'Agència Tributària són:la Presidenta, que és la Secretària d'Estat d'Hisenda i el Director General, amb rang de Sotssecretari.

Correspon a la Presidenta exercir la superior direcció de l'Agència Tributària i ostentar la seva representació legal en tota classe d'actes i contractes, i al Director General dirigir el seu funcionament ordinari.

Són òrgans assessors de la direcció de l'Agència Tributària el Comitè Permanent de Direcció i el Comitè de Coordinació de la Direcció Territorial.

El Comitè Permanent de Direcció està presidit per la Presidenta de l'Agència o, en la seva absència, pel Director General, que és el Vicepresident del mateix.De l'esmentat Comitè formen part tots els Directors dels Departaments i Serveis de l'Agència Tributària, i, a més, assisteixen a les seves reunions el Delegat Central de Grans Contribuents i la Delegada Especial de Madrid.

Membres del Comitè Permanent de Direcció a 31 de desembre de 2019

 • Inés María Bardón Rafael, Presidenta

 • Jesús Gascón Catalán, Director General

 • Gonzalo David García de Castro, Director del Departament de Gestió Tributària

 • Javier Hurtado Puerta, Director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària

 • Guillermo Barros Gallego, Director del Departament de Recaptació

 • Pilar Jurat Xai, Directora del Departament de Duanes i Impostos Especials

 • Manuel Alfonso Castro Martínez, Director del Departament d'Informàtica Tributària

 • Marta Somarriba Victoria, Directora del Departament de Recursos Humans

 • Diego Loma-Osorio Lerena, Director del Servei Jurídic

 • Mª Teresa Campos Ferrer, Directora del Servei d'Auditoria Interna

 • Empara Dolores Sebastiá Casado, Directora del Servei de Gestió Econòmica

 • Rubén Víctor Fernández de Santiago, Director del Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques

 • Rosa Mª Prieto del Rey, Directora del Servei de Planificació i Relacions Institucionals

 • Francisco Javier Hernández García, Director del Gabinet del Director General

 • Manuel Trillo Álvarez, Delegat Central de Grans Contribuents

 • Soledad Fernández Doctor, Delegada Especial de Madrid

El Comitè de Coordinació de la Direcció Territorial està presidit pel Director General de l'Agència i format pels membres del Comitè Permanent de Direcció, així com pel Delegat Central de Grans Contribuents i per tots els Delegats Especials de l'Agència.

L'Agència Tributària s'estructura en Serveis Centrals i Serveis Territorials.

Els Serveis centrals es basen en un model d'organització per àrees operatives funcionals i àrees de suport.

Els Serveis territorials, a 31 de desembre de 2019, estaven constituïts per 17 Delegacions Especials -una per cada Comunitat Autònoma- i 39 Delegacions, a les quals s'integren 191 Administracions i 29 Administracions de Duanes i II.EE.

L'any 2006 es va crear la Delegació Central de Grans Contribuents, òrgan amb competència a tot el territori nacional, amb funcions dirigides al control coordinat i a la millora de l'atenció i del servei sobre els grans contribuents.

Addicionalment, l'Agència Tributària forma part i presideix els òrgans col·legiats de coordinació dels tributs cedits previstos en la Llei 22/2009, de 18 de desembre:el Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, integrat per representants de l'Administració tributària de l'Estat i de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, i els Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, integrats per representants de l'Administració tributària de l'Estat i de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia que es tracti.

L'organigrama bàsic de l'Agència Tributària a 31 de desembre de 2019 es recull a continuació: