Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

1. Introducció

Renda Web és el servei d'ajuda per tramitar i presentar la declaració de Renda, que uneix els avantatges dels dos principals serveis d'ajuda que existien anteriorment, simplicitat de l'esborrany i amplitud del PADRE. El contribuent accedeix directament al servidor de l'AEAT i afegeix qualsevol dada o renda, de manera que pot tramitar fàcilment el seu esborrany/declaració per a tota mena de rendes.

No és necessari descarregar un programa prèviament i permet iniciar la declaració en un dispositiu i finalitzar en un altre.

Tots els contribuents poden utilitzar Renda WEB en Renda 2018, fins i tot els que obtinguin rendes procedents d'activitats econòmiques.

Permet confeccionar la declaració de manera senzilla a tots els contribuents, perquè permet la descàrrega de rendes procedents de qualsevol naturalesa i incorporar les que no es trobin en poder de l'Administració.

Permet a més, a través del resum de declaració, comparar en les unitats familiars qual és l'opció més avantatjosa de declaració.

Depenent de quin sigui la font d'obtenció de les seves rendes vostè podrà obtenir un esborrany de declaració o dades fiscals, bé mitjançant el seu enviament al seu domicili o a través de Renda WEB.

Si obté un esborrany de declaració haurà de revisar-ho.

Si obté dades fiscals i està obligat a presentar declaració haurà de confeccionar la declaració. La generació d'un nou esborrany, la modificació del prèviament obtingut, si és necessari,  així com la confecció de la declaració podrà realitzar-se mitjançant l'aplicació de Renda WEB.

A més l'últim esborrany generat per qualsevol via (Correu o Renda WEB) i no confirmat, es posa a disposició del contribuent en el moment de tornar fer ús del servei Renda WEB, donant l'opció de recuperar l'anteriorment generat o començar una nova tramitació

Una vegada obtingut l'esborrany de declaració, s'han de revisar les dades personals (dates de naixement, NIF, domicili), les dades econòmiques i tots els avisos i errors de què disposa l'esborrany marcant la pestanya “validar”.

Si falta alguna dada ha de modificar els càlculs previs  per afegir-ho. La modificació és molt senzilla. Pot fer-ho per Internet a través del Servei de tramitació de l'esborrany / declaració (Renda WEB), o si reuneix el perfil d'atenció telefònica, trucant per telèfon a l'Oficina d'atenció al contribuent (de dilluns a divendres de 9 a 21 hores), 901 200 345 (acce­sible també a través del telèfon 91 535 68 13), sempre que es tracti de les rendes susceptibles d'assistència telefònica. També podrà trucar al telèfon 901 200 347 sobre aspectes tècnics informàtics.

També pot demanar cita perquè li atenguin en les nostres oficines a partir del   8 de maig fins al 29 de juny. Podrà consultar els vídeos explicatius de com modificar l'esborrany, en la icona "Vídeos" de la pàgina inicial de la campanya de Renda 2018.

Si encara no presentarà l'esborrany, el servei de Renda WEB li permet guardar les modificacions que faci, i accedir posteriorment, i des de qualsevol equip a una “Nova declaració” sense les modificacions realitzades, o a “Continuar” amb la declaració en la que va realitzar les modificacions.

Si està d'acord amb l'esborrany visualitzat o rebut, pot confirmar-ho efectuant així la presentació de la seva declaració de l'Impost sobre la Renda, marcant l'opció “presentar declaració”.