Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.1.Forma de presentació de les declaració

D'acord amb l'article 2 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaració informatives, declaració censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, les declaració de l'IRPF, així com el corresponent document d'ingrés o devolució, podran presentar-se de la següent forma :

  1. PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA PER INTERNET, que podrà ser efectuada mitjançant algun dels següents sistemes d'identificació:certificat electrònic reconegut, número de referència o sistema Cl@ve PIN.
  2. PRESENTACIÓ A TRAVÉS DE LA CONFIRMACIÓ DE L'ESBORRANY,  que, tal com s'ha comentat en l'epígraf anterior, permet la presentació, a més de per Internet a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per telèfon i a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, prèvia sol·licitud de cita, així com a les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut de
    Autonomia i Entitats Locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració.En aquest cas, la declaració s'haurà de presentar directament a les esmentades oficines per a la seva immediata transmissió electrònica i, en les declaració amb resultat a ingressar sempre que el contribuent
    hauria procedit a la domiciliació de l'ingrés resultant o del primer termini, si es tracta de declaració en les quals aquest hagués optat pel fraccionament del pagament.