Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.1. Forma de presentació de les declaracions

D'acord amb l'article 2 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, les declaracions de l'IRPF, així com el corresponent document d'ingrés o devolució, podran presentar-se de la següent manera:

  1. PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA PER INTERNET, que podrà ser efectuada mitjançant algun dels següents sistemes d'identificació: certificat electrònic reconegut, número de referència o sistema Cl@ve PIN.
  2. PRESENTACIÓ A TRAVÉS DE LA CONFIRMACIÓ DE L'ESBORRANY,  que, tal com s'ha comentat en l'epígraf anterior, permet la presentació, a més de per Internet en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per telèfon i en les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb prèvia solicitud de cita, així com en les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'
    Autonomia i Entitats Locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració. En aquest cas, la declaració haurà de presentar-se directament en les esmentades oficines per a la seva immediata transmissió electrònica i, en les declaracions amb resultat per ingressar sempre que el contribuent
    hagués procedit a la domiciliació de l'ingrés resultant o del primer termini, si es tracta de declaracions en les que aquest hagués optat pel fraccionament del pagament.