Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.10. Documentació que ha d'incloure's en el sobre

Les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques hauran d'anar acompanyades de l'exemplar per a l'Administració del document d'ingrés o devolució, model 100.

No obstant això, en les declaracions realitzades mitjançant el programa informàtic elaborat per l'Agència Tributària (Renda Web), no s'exigeix la inclusió d'aquest model, ja que en el seu lloc es presenta una pàgina 0 que conté les dades del document d'ingrés o devolució.

No serà necessari incloure cap altre document, tret dels supòsits especials que es comenten a continuació.

 • CONTRIBUENTS ALS QUI SIGUI APLICABLE LA IMPUTACIÓ DE RENDES EN EL RÈGIM DE TRANSPARÈNCIA FISCAL INTERNACIONAL (art. 91 Llei)

  Hauran de presentar les següents dades relatives a cadascuna de les entitats no residents rendes de les quals s'incloguin en la declaració:

  • Nom o raó social i lloc del domicili social

  • Relació d'administradors

  • Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys

  • Import de les rendes positives que han de ser imputades

  • Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que hagi de ser imputada

 • CONTRIBUENTS QUE HAGIN EFECTUAT INVERSIONS ANTICIPADES DE FUTURES DOTACIONS A LA RESERVA PER A INVERSIONS A CANÀRIES

  Hauran de presentar, juntament amb l'exemplar per a l'Administració de la declaració, comunicació de l'esmentada materialització i el seu sistema de finançament.

 • SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ MITJANÇANT XEC NOMINATIU

  Els contribuents que sol·licitin la devolució mitjançant xec nominatiu del Banc d'Espanya hauran de presentar conjuntament amb la declaració escrit contenint aquesta sol·licitud.

 • CONTRIBUENTS QUE REALITZIN OPERACIONS DINS EL RÈGIM FISCAL ESPECIAL DE LES FUSIONS ESCISSIONS I BESCANVI DE VALORS. (Capítol VII, Títol VII de la Llei de l'impost de societats)

  Hauran d'aportar:

  1. Identificació de les entitats participades en l'operació i descripció de la mateixa.

  2. Còpia de l'escriptura pública o document que correspongui a l'operació.

  3. En el cas en què les operacions s'haguessin realitzat mitjançant una oferta pública d'adquisició d'accions, també haurà d'aportar-se còpia del fullet informatiu.

Registre electrònic general de l'A.E.A.T

Els anteriors documents o escrits podran presentar-se en forma de documents electrònics a través del registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb el procediment previst en la Resolució de 28 de desembre de 2009 per la qual es cregui la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'AEAT.

La utilització del registre telemàtic general esmentat tindrà caràcter obligatori en aquells supòsits en els el contribuent desitgi efectuar la presentació de la seva declaració per via telemàtica.