Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.12. Etiquetes identificatives

Atenció: No serà necessari adherir les etiquetes identificatives en les declaracions de l'Impost sobre la Renda que es generin informàticament mitjançant la utilització del mòdul d'impressió desenvolupat per l'Agència Tributària, com succeeix amb les realitzades utilitzant aquest programa de Renda Web.

Declaració individual

El contribuent de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que hagi de subscriure la declaració, haurà de complimentar les dades relatives a la seva identificació i el seu domicili habitual en els espais reservats a l'efecte.

Quan s'estigui declarant per primera vegada, haurà d'acompanyar als "Exemplars per a l'Administració"fotocòpia del document acreditatiu del número d'identificació fiscal (NIF).

Declaració conjunta

En el cas de declaració conjunta per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques formulat per una unitat familiar integrada per ambdós cònjuges, cadascun d'ells haurà de complimentar les dades relatives a la seva identificació i el seu domicili habitual en els espais reservats a l'efecte.

Si algun dels cònjuges o ambdós estigués realitzant la declaració per vegada primera hauran d'acompanyar als "Exemplars per a l'Administració"fotocòpia o fotocòpies de la respectiva targeta o document acreditatiu del número d'identificació fiscal (NIF).