Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.6.Pagament del deute tributari mitjançant domiciliació bancària

 1. Si el contribuent hagués optat pel fraccionament del pagament resultant de la declaració i per la domiciliació del segon termini, l'entitat col·laboradora el dia 5 de novembre de 2019 procedirà, en el seu cas, a carregar en compte l'esmentat import i a ingressar-lo en els terminis establerts en el compte restringit de col·laboració en la recaptació dels tributs.

  Posteriorment, l'entitat col·laboradora remetrà al contribuent justificant de l'ingrés realitzat que servirà com a document acreditatiu de l'ingrés efectuat al Tresor Públic.

  Els contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora hauran d'efectuar, directament o per via telemàtica, l'ingrés de l'esmentat termini a qualsevol oficina situada en territori espanyol d'aquestes entitats (Bancs, Caixes d'Estalvis o Cooperatives de Crèdit) fins al dia 5 de novembre de 2019, inclusivament, mitjançant la presentació del model 102 degudament complimentat.

 2. Sense perjudici de l'anterior, els contribuents que efectuïn la presentació telemàtica de la declaració o la declaració dels quals es realitzi a través dels serveis d'ajuda deixats a les oficines de l'AEAT, o de les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals, per a la seva immediata transmissió telemàtica, podran utilitzar com a mitjà de pagament la domiciliació bancària en l'entitat de crèdit col·laboradora situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en la qual es domicilia el pagament.

  En el supòsit que el contribuent opti pel fraccionament del pagament de l'ingrés resultant i per la domiciliació, tant del primer com del segon termini, aquesta última s'haurà d'efectuar en la mateixa entitat i compte en el qual es va domiciliar el primer termini.

  La domiciliació bancària a què es refereix aquest apartat podrà realitzar-se des del dia 2 d'abril fins al 26 de juny de 2019, ambdós inclusivament.

 3. l'AEAT comunicarà l'ordre de domiciliació bancària del contribuent a l'Entitat Col·laboradora assenyalada en la mateixa, la qual procedirà, en el seu cas, el dia 1 de juliol de 2019 a carregar en compte l'import domiciliat, ja sigui la totalitat del deute tributari o l'import corresponent al primer termini, ingressant-lo en el compte restringit de col·laboració en la recaptació dels tributs.Posteriorment l'esmentada entitat remetrà al contribuent justificant de l'ingrés realitzat que servirà com a document acreditatiu de l'ingrés efectuat al Tresor Públic.

  De forma anàloga, en el supòsit de què el contribuent hagués procedit també a la domiciliació del segon termini, l'entitat col·laboradora procedirà, en el seu cas, el dia 5 de novembre de 2019 a carregar en compte l'esmentat import i a ingressar-lo en els terminis establerts en el compte restringit de col·laboració en la recaptació dels tributs.

 4. Els pagaments s'entendran realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-se justificant de l'ingrés realitzat el que a tal efecte expedeixi l'entitat de crèdit on es trobi domiciliat el pagament en els termes assenyalats.

 5. Les persones o entitats autoritzades a presentar per via telemàtica declaració en representació de terceres persones, d'acord amb el disposat el RD 1065/2007, podran donar trasllat de les ordres de domiciliació bancària que prèviament els hagin comunicat els tercers els que representin.