Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.6. Pagament del deute tributari mitjançant domiciliació bancària

 1. Si el contribuent hagués optat pel fraccionament del pagament resultant de la declaració i per la domiciliació del segon termini, l'entitat col·laboradora el dia  5 de novembre de 2019 serà procedent, si escau, a carregar en compte aquest import i a ingressar-ho en els terminis establerts en el compte restringit de col·laboració en la recaptació dels tributs.

  Posteriorment, l'entitat col·laboradora remetrà al contribuent justificant de l'ingrés realitzat que servirà com a document acreditatiu de l'ingrés efectuat en el Tresor Públic.

  Els contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora hauran d'efectuar, directament o per via telemàtica, l'ingrés d'aquest termini en qualsevol oficina situada en territori espanyol d'aquestes entitats (Bancs, Caixes d'Estalvis o Cooperatives de crèdit) fins al dia  5 de novembre de 2019, inclusivament, mitjançant la presentació del model 102 degudament emplenat.

 2. Sens perjudici de l'anterior, els contribuents que efectuïn la presentació telemàtica de la declaració o de la qual declaració es realitzi a través dels serveis d'ajuda prestats en les oficines de l'AEAT, o de les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals, per a la seva immediata transmissió telemàtica, podran utilitzar com a mitjà de pagament la domiciliació bancària en l'entitat de crèdit col·laboradora situada en territori espanyol en la que es trobi oberta a nom seu el compte en la que es domicilia el pagament.

  En cas que el contribuent opti pel fraccionament del pagament de l'ingrés resultant i per la domiciliació, tant del primer com del segon termini, aquesta última haurà d'efectuar-se en la mateixa entitat i compte en la que es va domiciliar el primer termini.

  La domiciliació bancària a què es refereix aquest apartat podrà realitzar-se des del dia  2 d'abril fins al 26 de juny de 2019, tots dos inclosos.

 3. L'AEAT comunicarà l'ordre de domiciliació bancària del contribuent a l'Entitat col·laboradora assenyalada en la mateixa, la qual serà procedent, si escau, el dia  1 de juliol de 2019 a carregar en compte l'import domiciliat, ja sigui la totalitat del deute tributari o l'import corresponent al primer termini, ingressant-ho en el compte restringit de col·laboració en la recaptació dels tributs. Posteriorment l'esmentada entitat remetrà al contribuent justificant de l'ingrés realitzat que servirà com a document acreditatiu de l'ingrés efectuat en el Tresor Públic.

  De forma anàloga, en cas que el contribuent hagués sigut procedent també a la domiciliació del segon termini, l'entitat col·laboradora serà procedent, si escau, el dia  5 de novembre de 2019 a carregar en compte aquest import i a ingressar-ho en els terminis establerts en el compte restringit de col·laboració en la recaptació dels tributs.

 4. Els pagaments s'entendran realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-se justificant de l'ingrés realitzat el que a aquest efecte expedeixi l'entitat de crèdit on es trobi domiciliat el pagament en els termes assenyalats.

 5. Les persones o entitats autoritzades a presentar per via telemàtica declaracions en representació de terceres persones, d'acord amb el que ha disposat el RD 1065/2007, podran donar trasllat de les ordres de domiciliació bancària que prèviament els hagin comunicat els tercers als que representin.