Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.5.1. Normativa estatal

 • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. (BOE 29 de novembre)
 • Llei 26/2014 de 27 de novembre per la qual es modifica la Llei 35/2006 de 28 de novembre.
 • Reial decret 633/2015 pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Reial decret 1003/2014 pel qual es modifica el reglament de l'impost sobre la renda de les Persones Físiques.
 • Reial decret Llei 9/2015 de 10 de juliol de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.
 • Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 31 de març).
 • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i de la seva internacionalització.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni (BOE del 7 de juny).
 • Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'impost sobre societats.
 • Reial decret 634/2015 de 10 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre Societats.
 • Ordre HFP 1159/2017 de  28 de novembre per la qual es desenvolupa per a l'any  2018 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit.
 • Llei 6/2018 de  3 de  juliol de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE de 28 de juny).
 • Llei 18/2014 de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE de 17 d'octubre).
 • Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE de 19 de desembre).
 • Ordre HAC/277/2019, de  4 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2018, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'estableixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans telemàtics o telefònics.