Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.5.2. Altres normes esmentades

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE de 18 de desembre).

 • Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de societats anònimes (BOE de 27 de desembre; CE d'1 de febrer de 1990).

 • Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (BOE de 8 de juny; CE de 23 d'octubre).

 • Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (BOE de 29 de desembre; CE de 8 de febrer de 1993).

 • Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit (BOE de 31 de desembre; CE 8 de febrer de 1993)

 • Llei 19/1994, de 6 de juliol de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (BOE de 7 de juliol).

 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (BOE de 25 de novembre).

 • Llei 19/1995, 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries (BOE de 5 de juliol).

 • Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor. (BOE de 5 de novembre)

 • Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. (BOE de 5 de novembre)

 • Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions. (BOE de 13 de desembre).

 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. (BOE de 24 de desembre).

 • Reial decret 2146/2004, de 5 de novembre, pel qual es desenvolupen les mesures per atendre els compromisos derivats de la celebració de la XXXII edició de la Copa de l'Amèrica a la ciutat de València. (BOE 6 de novembre).