Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.5.3. Normativa autonòmica

ANDALUSIA

 • Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalucía en matèria de tributs cedits.

 • Llei 18/2010 de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Andalucía, i de fixació de l'abast i condicions d'aquesta cessió.

ARAGÓ

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre, del govern d'Aragón. Aprova el text refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits (BOA 28-10-2005).

 • Llei 14/2014 de 30 de desembre de Mesures Fiscals i Administratives de la Comunitat Autònoma d'Aragón.

ASTÚRIES

 • Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre, del Principat d'Astúries pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat.

ILLES BALEARS

 • Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de tributs cedits per l'Estat.

LES CANÀRIES

 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits. Llei 13/2009 i Llei 11/2011.

 • Llei 7/2017 de 27 de desembre de Pressupostos Generals de la Cominidad Autònoma de les Canarias per a 2018.

CANTÀBRIA

 • Decret Legislatiu 62/2008, que aprova el Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat.

 • Llei 2/2017 de 24 de febrer, de mesures fiscals i administratives.

CASTELLA - LA MANXA

 • Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la comunitat autònoma de Castilla-La Mancha, de mesures tributàries.

 • Llei 9/2014 de 4 de desembre pel qual s'adopten mesures en l'Àmbit Tributari de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha.

CASTELLA I LLEÓ

 • Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits.

CATALUNYA

 • Llei 31/2002, de 31 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives (DOGC de 31-12-2001; BOE d'17-1-2003), Llei 7/2004, de 16 de juliol de Mesures Fiscals i Administratives (DOGC del 21 i BOE del 29 de setembre), Llei 21/2005, de 29 de desembre, de Mesures Financeres (DOGC 31-12-05 i BOE 8-02-06), Llei 5/2007, de 4 de juliol, de Mesures Fiscals i Financeres (BOE 03-08-07), Llei 16/2008, de 23 de desembre, Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres i Llei 7/2011, de 27 de juliol, de Mesures Fiscals i Financeres.

 • Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures Fiscals, Administratives, financeres i del sector Públic.

EXTREMADURA

 • Decret Legislatiu 1/2018 de 10 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat.

 • Llei 1/2015 de 10 de febrer de mesures tributàries, administratives i financeres de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

GALÍCIA

 • Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat.

 • Llei 12/2014 de 22 de desembre, de mesures fiscals i Administratives.

MADRID

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat de Madrid.

 • Llei 4/2014 de 22 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives.

REGIÓ DE MÚRCIA

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals de la Regió de Múrcia en matèria de tributs cedits per l'Estat.

 • Llei 7/2011, de 22 de desembre, de mesures fiscals i de foment econòmic a la Regió de Múrcia.

 • Llei 1/2016 de 5 de febrer de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

LA RIOJA

 • Llei 10/2017 de 27 d' octubre per la qual es consoliden les disposicions legals   de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

VALÈNCIA

 • Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits (DOGV de 31-12-97; BOE de 7-4-98) i Llei 14/2007, de 26 de desembre, Llei 16/2008, de 22 de desembre, Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat i Llei 16/2010, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.