Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

6.1 Incorporació de dades fiscals

INCORPORACIÓ DE DADES FISCALS

 La realització d'una declaració de la renda a través de la Renda Web part de l'existència d'un fitxer de dades fiscals i personals. Només es pot generar una declaració com a titular de la mateixa quan tinguem fitxer DFP o DISPOSICIÓ FINAL de dades fiscals en un altre cas no es podrà generar declaració. Si no tenim tots els fitxers dels titulars es generarà una declaració individual. Per a la descàrrega del fitxer de dades fiscals és necessària una connexió a Internet i disposar: 

  • De D.N.I. electrònic o un certificat de signatura electrònica admès per l'AEAT (per exemple, l'expedit per la FNMT) 

  • De clau d'accés mitjançant registre previ (Cl@ve PIN) 

  • Del número de referència d'algun dels productes fiscals expedits per l'AEAT per a l'exercici 2017 (per exemple, l'esborrany o les dades fiscals).

 Aquest procediment conclou amb la descàrrega d'un fitxer DFP o DISPOSICIÓ FINAL que conté la informació fiscal i les dades personals del contribuent disponibles en aquell moment. Deu tenir-se en compte que aquesta informació s'actualitza regularment per la qual cosa podria variar durant la campanya.

 Una vegada aplantillados les dades personals i determinada la situació familiar del contribuent s'accedeix a la declaració. Com norma general, totes les dades fiscals han d'incorporar-se a la declaració, però determinades característiques permeten agrupar-los en tres tipus de dades que requereixen diferents tractaments:

 Dades directament traslladables. Són aquells que no requereixen cap informació complementària per poder ser incorporats a la declaració, s'incorporen automàticament.

 Dades que necessiten acompanyar-se d'algun tipus d'informació complementària sense la qual no poden incorporar-se automàticament a la declaració, en aquest cas sortirà el següent missatge que adverteix de l'existència d'aquest tipus de dades:

Missatge d'advertència sobre la sol·licitud d'informació addicional per al trasllat de dades fiscals

 Seguidament apareixerà el llistat de conceptes de dades fiscals possibles a incorporar havent de marcar si desitja incorporar o no a la declaració el concepte, si opta per no incorporar la dada fiscal haurà de complimentar-ho de forma manual en la declaració.

 Pantalla de selecció, si o no, per incorporar la dada fiscal

 Dades que per la seva naturalesa no són directament traslladables. Aquestes dades simplement tenen caràcter informatiu, i no són traslladables automàticament a la declaració, sortirà un missatge en les notes d'incorporació.

 Una vegada finalitzat apareix una llista amb els conceptes incorporats i una altra amb els no incorporats. Aquesta llista es podrà consultar sempre que es vulgui des del menú Veure->Dades Fiscals Incorporades.