Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

6.2 Claus

1.-Claus d'estat civil:

       “1” Solter

       “2” Casat

       “3” Vidu

       “4” Divorciat/Separado

 

2.-Claus del cònjuge no resident:

       “0” Cònjuge no resident

       “1“ Sense cònjuge o cònjuge resident

 

3.-Claus del titular / cònjuge de la declaració:

                       Claus Discapacitat IRPF:


                        “0” sense discapacitat o discapacitat inferior al 33%
                        “1” discapacitat  33% i < 65% sense ajuda de terceres persones o sense mobilitat reduïda
                        “2” discapacitat  33% i < 65% si acredita ajuda de terceres persones o amb mobilitat reduïda
                        “3” discapacitat    65%
                        “4” incapacitació judicial per sentència de la jurisdicció civil

                  

                   Sexe:

                               “0” Buit

                               “1” Home

                               “2” Dona

Deducció en habitatge en exercici anterior:

                              “1” Si

                              “0“ No

 

                        Assignació a església catòlica:

                               “X” Si

                              "0" No

                   Assignació a altres finalitats socials:

                               “1” Si

                               "0“ No

Mobilitat geogràfica Renda exercici anterior:

                               “1“ No

                               “0” Si

4.-Claus dels descendents:

                   Claus Discapacitat IRPF:

                               “0” sense discapacitat o discapacitat inferior al 33%

                               “1” discapacitat ³ 33% i < 65% sense ajuda de terceres persones o sense mobilitat reduïda

                               “2” discapacitat ³ 33% i < 65% si acredita ajuda de terceres persones o amb mobilitat reduïda

                               “3” discapacitat ³ 65%

                               "4" Incapacitació judicial per sentència de la jurisdicció civil.

Claus de vinculació dels descendents:

                               “0” Fills o descendents d'ambdós cònjuges

                               “1” Fills (o descendents) del primer declarant si no conviuen amb l'altre progenitor (o ascendent)

                              “2” Fills (o descendents) del cònjuge si no conviuen amb l'altre progenitor (o ascendent)

                              “3” Fills (o descendents) del primer declarant si també conviuen amb l'altre progenitor (o ascendent)

                              “4” Fills (o descendents) del cònjuge si també conviuen amb l'altre progenitor (o ascendent)

                              "5” Desconeguda

 

Claus d'altres situacions:

“0” no hi Ha altres situacions

“1” Descendent diferent dels fills (net, besnet) o persones en tutela o acolliment o de les que tingui la guàrdia o custòdia per resolució judicial

“2” Fill/a major d'edat incapacitat judicialment subjecte/a a pàtria potestat prorrogada

“3” Fill/a del declarant si aquest últim convisqui amb l'altre progenitor sense intervenir matrimoni entre ambdós

“4” Fill/a del declarant quan es presentin simultàniament les situacions 2 i 3

Indicador de pertinença a la unitat familiar:

                                    “0“ No

                                    “1” Si

                                    “I” Indeterminat

 

                   Sexe:

                               ” Buit

                               “1” Home

                               “2” Dona

                   Assignació a església catòlica:

                               “1” Si

                              “0“ No

                   Assignació a altres finalitats socials:

                               “1” Si

                              “0“ No

                   Un altre NIF progenitor sense NIF

                               “1” Si

                             “0“ No

 

5.-Claus dels ascendents:   

                   Claus Discapacitat IRPF:

                               “0” sense discapacitat o discapacitat inferior al 33%

                              “1” discapacitat ³ 33% i < 65% sense ajuda de terceres persones o sense mobilitat reduïda

                              “2” discapacitat ³ 33% i < 65% si acredita ajuda de terceres persones o amb mobilitat reduïda

                              “3” discapacitat ³ 65%

                              "4" Incapacitació judicial per sentència de la jurisdicció civil.

                   Claus de vinculació:

                               “1” Ascendent del primer declarant

                               “2” Ascendent del cònjuge

Convivència:

                               Valors possibles “0” del 2 al 9

6.- Domicili

       Tipus domicili:

              "20".- Domicili fiscal en territori espanyol

             "21".- Domicili fiscal a l'estranger

 

 7.-Domicili habitual en IRPF 2017:

            Titularitat:

                        “3” Habitatge del qual el declarant és arrendatari

                        “4” Una altra situació

Situació de l'immoble:

          “1” Referència Cadastral a Espanya, excepte País Basc i Navarra

          “2” Referència Cadastral a País Basc o Navarra

          “3” Sense referència cadastral

         “4” Immoble situat a l'estranger

           Tipus de tributació:

                        “I” Tributació Individual

                      “C” Tributació Individual

   8.-Activitat econòmica (AEC):

                        “S” Si realitza AAEE

                      “N” no realitza AAEE

 

 9.-Rendiments del treball clau A (DAMA):

                        “S” té rendiments de treball només amb clau A

                       “N” Resta de situacions

10- Rendiments del treball clau C aturats (DAMA):

                       “S” té rendiments de treball només amb clau C

                       “N” Resta de situacions

 

11.-Pensions compensatòries:

                        “S” Si

                      “N” No

 

12.-Urbana en propietat que és el seu habitatge habitual:

                       “S” Si

                      “N” No

 

13.-Presumpte llogater:

                        “S” Si

                      “N” No

 

14.-Disposició d'habitatge per excònjuge:

                        “S” Si

                      “N” No

15.-Rendiments capital immobiliari amb origen en el model 184:

                        “S” Si

                      “N” No

 

16.-Immobles no declarats a l'exercici anterior:

                        “N” No declarats a l'exercici anterior

                       “S” Si declarats a l'exercici anterior

 

17.-Informació sobre família nombrosa amb origen en el model 990:

Tipus de família nombrosa:

                        “G” General

                      “i” Especial

18.-Informació de treballador actiu amb discapacitat obtinguda del model 190 2017 clau A:
       
Treballador actiu amb discapacitat:
    “1”  discapacitat  33% i < 65%
    “2”  discapacitat  33% i < 65% si acredita ajuda de terceres persones o amb mobilitat reduïda
                “3” discapacitat    65%

19.-Claus Rendiments del Treball:

 "A”.-Fets servir per compte d'altri en general.

 "B01".-Percepcions consistents en pensions i havers passius del règim de Seguretat Social i de Classes Passives, a excepció de les quals s'hagin de relacionar sota la subclau 02.També es consignaran en aquesta subclau les percepcions en concepte d'incapacitat laboral abonades directament al treballador per algun dels règims públics de la Seguretat Social o Classes Passives o, en el seu cas, per la respectiva Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.Si les esmentades prestacions són directament abonades per l'ocupador (en virtut del respectiu acord de col·laboració amb la Seguretat Social), es reflectiran en la Clau A. 

"B02".-Percepcions consistents en pensions i havers passius i altres prestacions previstes a l'article 17.2.a de la llei de l'impost en les quals l'import de les retencions s'hagi determinat d'acord amb el procediment especial previst a l'article 89.A del Reglament de l'Impost. 

"B03".- Percepcions consistents en pensions i havers passius i altres prestacions previstes a l'article 17.2.a de la llei de l'impost diferents de les que s'hagin de relacionar sota les subclaus 01, i 02.

 

"C" .-Prestacions o subsidis d'atur 

"E01".- Percepcions corresponents a Conseller o Administrador inclòs en el règim general de la Seguretat Social com a treballador “assimilat” a treballadors per compte aliè, i els rendiments percebuts no s'hagin de reflectir en la subclau 02.  

"E02".- Percepcions corresponents a Conseller o Administrador inclòs en el règim general de la Seguretat Social com a treballador “assimilat” a treballadors per compte aliè, i els rendiments procedeixin d'entitats l'import net de la xifra de negocis de l'últim període impositiu finalitzat anteriorment al pagament dels rendiments de les quals sigui inferior a 100.000 euros. 

“E03”.- Percepcions corresponents a Conseller o Administrador estigui inclòs en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, i els rendiments procedeixin d'entitats l'import net de les quals de la xifra de negocis de l'últim període impositiu finalitzat anteriorment al pagament dels rendiments sigui inferior a 100.000 euros. 

“E04”.- Percepcions corresponents a consellers i administradors diferents de les que s'hagin de relacionar sota les subclaus 01, 02 i 03.                                        

“F01”.- Percepcions corresponents als premis literaris, científics o artístics no exempts de l'impost a què es refereix l'article 12.1 lletra g), del Reglament de l'Impost 

“F02”.- Percepcions corresponents a cursos, conferències, seminaris i similars diferents de les que s'hagin de relacionar sota la subclau 01. 

 

Mobilitat geogràfica:

                        "0“ No

                        “1” Si

 

           Discapacitat:

                        “0” no és treballador actiu discapacitat

                        “1” treballador actiu i discapacitat < 65% sense ajuda de terceres persones

                        “2” discapacitat < 65% i necessita ajuda de terceres persones

                        “3” discapacitat ³ 65%

 

Marca percepcions Fogasa:

                        “S“ Si

                        “N” No

 

20.-Claus de Rendes Exemptes:

        

"L05".-Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador que estiguin exemptes en virtut de l'establert en la lletra e) de l'article 7 de la Llei de l'Impost i a l'article 1 del Reglament.

“L10”.-Beques que estiguin exemptes en virtut de l'establert en la lletra j) de l'article 7 de la Llei de l'impost i a l'art. 2 del reglament.

  

 “L25”.- Rendiments del treball en espècie exempts d'acord amb el disposat en la lletra b) de l'article 42.3 de la Llei de l'Impost exclusivament referits a aquells destinats per les empreses o ocupadors a prestar el servei de primer cicle d'educació infantil als fills dels seus treballadors.No obstant això, respecte dels rendiments del treball exempts previstos en aquesta subclau, únicament s'exigiran dades quan per a la prestació dels serveis s'utilitzin fórmules indirectes.

  “L26”.- Rendiments del treball en espècie exempts d'acord amb el disposat en la lletra d) de l'article 42.3 de la Llei de l'Impost.

  “L27”.- Prestacions públiques per maternitat  o paternitat exemptes de l'IRPF.

 

21.-Clau de Premis i guanys patrimonials:

“K1”.-Percepcions que corresponguin a premis per la participació en jocs, rifes o combinacions aleatòries sense finalitats publicitàries, enmarcables en la definició del concepte de “joc” que es conté a l'article 3.a) de la Llei 13/2011, de Regulació del joc, caracteritzat per arriscar-se quantitats de diners o altres elements patrimonials (només així poden generar-se pèrdues) a canvi de la possibilitat d'obtenir un premi o guany.

          Aquests premis es consignaran pel seu import íntegre, sense perjudici del dret del perceptor a minorar el seu import en les pèrdues en el joc obtingudes en el mateix període impositiu, en els termes establerts a l'article 35.5.d) de la Llei de l'impost. 

"K2".-Guanys patrimonials dels veïns derivats dels aprofitaments forestals en muntanyes públiques. 

“K3”.-Percepcions que corresponguin a premis per la participació en concursos o combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries, en les quals no es realitzi un desemborsament econòmic per la seva participació en ells, i per tant, no enmarcables en la definició del concepte de “joc” que es conté a l'article 3.a) de la Llei 13/2011, de Regulació del joc.S'inclouen aquí premis derivats de programes desenvolupats en mitjans de comunicació, així com els derivats de combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries i promocionals definides a l'art. 3.i) de la Llei 13/2011. 

 

22.-Claus d'Activitats Econòmiques:

"G01" .-Percepcions corresponents a activitats professionals a què resulti aplicable el tipus de retenció establerta amb caràcter general a l'article 95.1 del Reglament de l'Impost 

"G02".-Percepcions corresponents a activitats professionals a què resulti aplicable el tipus de retenció específic establert a l'esmentat article del Reglament de l'Impost per als rendiments satisfets a recaptadors municipals, mediadors de segurs que utilitzin els serveis d'auxiliars externs i delegats comercials de l'entitat pública empresarial "Loteries i Apostes de l'Estat". 

"G03" .-Percepcions corresponents a activitats professionals a què resulti aplicable el tipus de retenció reduït establerta a l'article 95.1 del Reglament de l'Impost per als rendiments satisfets a contribuents que iniciïn l'exercici d'activitats professionals, tant en el període impositiu en què es produeixi l'esmentat inici com en els dos següents. 

"H01" .-Percepcions corresponents a activitats agrícoles, ramaderes i forestals i activitats en estimació objectiva de l'article 95.6.2º del Reglament de l'Impost a què resulti aplicable el tipus de retenció establerta amb caràcter general a l'article 95.4, 2n del Reglament de l'Impost. 

"H02" .-Percepcionesactividades agrícoles, ramaderes i forestals i activitats en estimació objectiva de l'article 95.6.2º del Reglament de l'Impost a què resulti aplicable el tipus de retenció específic establerta a l'article 95.4, 1r del Reglament de l'Impost per als rendiments que siguin contraprestació d'activitats ramaderes d'engreixament de porcí i avicultura. 

"H03" .-Percepcionesactividades agrícoles, ramaderes i forestals i activitats en estimació objectiva de l'article 95.6.2º del Reglament de l'Impost satisfetes que siguin contraprestació de les activitats forestals a què es refereix l'article 95.5 del Reglament de l'Impost. 

"H4" .-Percepcionesactividades agrícoles, ramaderes i forestals i activitats en estimació objectiva de l'article 95.6.2º del Reglament de l'Impost satisfetes que siguin contraprestació de les activitats econòmiques en estimació objectiva recollides a l'article 95.6.2º del Reglament de l'Impost. 

"I01" .-Percepcions satisfetes per la persona o entitat declarant en concepte de rendiments procedents de la cessió del dret a l'explotació del dret d'imatge. 

"I02" .-Percepcions satisfetes per la persona o entitat declarant per qualsevol altre dels conceptes a què es refereix l'article 75.2, lletra b) del Reglament de l'Impost. 

"J" . Imputació de rendes per cessió de drets d'imatge:contraprestacions a què es refereix l'article 92.8 de la Llei de l'Impost.

 23.-Claus de Plans de Pensions:

"A" .- Aportacions personals dels partícips a Fondos de pensions 

"C" .- Contribucions deduïbles del promotor a plans de pensions 

"E" .- Mutualitats de previsió social.Quantitats abonades per professionals o empresaris individuals que puguin donar dret a reducció 

"F" .-Mutualitats de previsió social.Quantitats abonades per treballadors per compte aliè que puguin donar dret a reducció 

"G" .- Mutualitats de previsió social.Quantitats abonades pel promotor 

"H" .- Primes satisfetes a Plans de Previsió Assegurats 

“J”.-Primes satisfetes a plans de previsió social empresarial. 

"K" .- Primes satisfetes pels acceptants a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència esmentats a l'article 51.5 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

‘L’.- Primes a assegurances col·lectives de dependència

     

     Subclaus de plans de pensions

          "C01".-Contribucions dels promotors de Plans de Pensions del sistema d'ocupació que siguin fiscalment deduïbles en els seus impostos personals i s'imputin fiscalment als partícips. 

"J08" .- Aportacions satisfetes pels assegurats dels plans de previsió social empresarial a què es refereix l'article 51.4 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

"J09".- Contribucions satisfetes pels acceptants als plans de previsió social empresarial a què es refereix l'article 51.4 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que s'imputin fiscalment als partícips.

 

24.-Claus de Rendiments de comptes bancaris:

"1" .-    Comptes corrents

"2" .-    Comptes d'estalvis

"3" .-    Imposicions a termini

"4" .-    Comptes financers

"5" .-    Comptes de crèdit

"6" .-    Comptes suportats en contractes financers atípics

 25.-Claus de Rendiments explícits de capital mobiliari, base imposable de l'estalvi:

"A01".- Primes per assistència a Juntas

"A02".- Dividends i participacions en beneficis en qualsevol tipus d'entitat 

           quan no procedeixi la naturalesa 07 ni 08.

"A03".- Rendiments o rendes procedents de qualsevol classe d'actius, excepte el lliurament d'accions alliberades, que estatutàriament o per decisió dels òrgans socials, facultin per participar en els beneficis, vendes, operacions, ingressos o conceptes anàlegs d'una entitat per causa diferent de la remuneració del treball personal.

"A04¨.- Rendiments o rendes que es derivin de la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudeixi, qualssevol que sigui la seva denominació o naturalesa, sobre valors o participacions que representin la participació en els fons propis de l'entitat.

"A05".- Qualsevol altra utilitat, procedent d'una entitat per la condició de soci, accionista o partícip.

"A07" .- Dividends i beneficis distribuïts per les institucions d'inversió col·lectiva.

"A08" .- Dividends no sotmesos a retenció ni ingrés a compte.

"B01" .- Interessos d'obligacions, bons, certificats de dipòsit o un altre títols privats.

"B02".- Interessos d'obligacions, bons, cèdules, ,deuda pública o altres títols públics.

"B03".- Interessos de préstecs no bancaris.

"B04".- Rendiments o rendes que gaudeixin d'un règim transitori de beneficis en operacions financeres que es refereix la disposició transitòria undécimadel text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

"B05".- Rendiments o rendes satisfets per una entitat financera com a conseqüència de la transmissió, cessió o transferència total o parcial d'un crèdit titularitat d'aquella.

"B06".- Altres rendiments del capital mobiliari.

"C05".- Rendes vitalícies o temporals que tinguin per causa la imposició de capitals, sempre que no hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol sucesorioy no es derivin d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.

"GAS" -Despeses Deduïbles

“C13” -Altres rendiments del capital mobiliari o rendes no incluibles en els dígits anteriors d'aquesta clau a integrar a la base imposable de l'estalvi.

 

26.- Claus de Rendiments explícits de capital mobiliari, base imposable general:

"C01".- Rendiments o rendes procedents de la propietat intel·lectual quan el preceptor no sigui l'autor.

"C02".- Rendiments o rendes procedents de la propietat industrial que no es trobi afecta a activitats econòmiques realitzades pel preceptor.

"C03".- Rendiments o rendes procedents de la prestació d'assistència tècnica, tret que l'esmentada prestació tingui lloc en l'àmbit d'una activitat econòmica.

"C04".- Rendiments o rendes procedents de l'arrendament o subarrendament de béns mobles, negocis o mines que no constitueixin activitats econòmiques.

"C06" .- Rendiments procedents de la cessió del dret a l'explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització, tret que l'esmentada cessió tingui lloc en l'àmbit d'una activitat econòmica.

"C07".- Rendiments procedents del subarrendament de béns immobles urbans que no constitueixin una activitat econòmica.

"C12".- Altres rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable general.

"D01" - Interessos d'obligacions, bons, certificats de dipòsit o un altre títols privats procedents d'entitats vinculades.

"D02".- Interessos d'obligacions, bons, cèdules, deute públic o altres títols públics procedents d'entitats vinculades.

"D03".- Interessos de préstecs no bancaris procedents d'entitats vinculades.

"D04".- Rendiments o rendes que gaudeixin d'un règim transitori de beneficis en operacions financeres a què es refereix la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre.

           "D05".-   Rendiments o rendes satisfets per una entitat financera com a  conseqüència de la transmissió, cessió o transferència total o parcial d'un crèdit titularitat d'aquella procedents d'entitats vinculades.

"D06".- Altres rendiments del capital mobiliari procedents d'entitats vinculades.

27.-Claus de Rendiments implícits de capital mobiliari:

Clau origen:

"A" .- Transmissió

"B" .- Amortització o reembors

"C" .- Canvi o conversió

"D" - Transmissió d'actius financers efectuada dins dels 30 dies immediatament anteriors al venciment del cupó.

"E" .- Operacions de cessió temporal d'actius financers amb pacte de recompra.

     Clau vinculació:

           “V”.- Rendiments d'entitats vinculades

           “ “.- No són rendiments d'entitats vinculades

 

28-Claus de Rendiments d'operacions d'assegurança:

"1" .- Renda o rendiment de tipus dinerari

"2" .- Renda o rendiment en espècie

 

29.-Claus de Vendes d'actius financers i altres valors mobiliaris:

       Clau mercat:

             “A”.- Mercat secundari oficial de valors espanyol

             “B”.- Mercat secundari oficial de valors estrangers

             “C”.- Altres mercats nacionals

             “D”.- Altres mercats estrangers

             “F”.- Operacions intervingudes per fedataris públics

             “O”.- Operacions realitzades fora de mercat (O.T.C.)

 

       Clau de "Valor":

"A" .-   Accions i participacions en societats de responsabilitat limitada

"B" .-   Actius financers amb rendiment explícits exclosos de l'obligació de practicar retención,a excepció dels actius financers la descripció dels quals sigui el de la clau J.

"C" .-   Actius financers amb rendiments implícits exclosos de l'obligació de practicar retenció.

"D".-    Principals segregats

"É" .-   Cupons Segregats

"F" .-    Drets de Garantia

"G".-    Drets de Gaudi

"I" .-     D'altres

"J".-     Actius financers amb rendiment explícit exclosos de l'obligació de practicar retenció, emesos per Ens Públics Territorials amb termini d'amortització igual o inferior a dos anys i l'import de l'operació (valor d'amortització) dels quals coincideixi amb el valor de nominal

"K".-    Participacions preferents o altres instruments de deute.

"M".-    Accions i participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva

       Clau de "Declarat":

"B".-    Perceptor dels rendiments en el cas de les participacions preferents o d'altres

instruments de deute

"C".-    Tercer per compte de qui es percebin els rendiments en el cas de

participacions preferents i altres instruments de deute

“E”.-   Entitat central de contrapartida quan intervingui en el procés de liquidació

"N".-    Nus propietari

"P".-    Prestador, en els suposat de préstecs de valors.

"Q".-    Prestatari, en els supòsits de préstecs de valors.

"T".-     Titular

"U".-    Usufructuari.

 

30.-Claus d'Arrendaments de locals:

"1" .- Renda o rendiment de tipus dinerari

"2" .- Renda o rendiment en espècie

31.-Arrendaments de pisos turístics:
         Clavi declarat
 
        "T" .- Titular de l'immoble
        "C" .- Cedent de l'immoble

 

32.-Claus d'activitats econòmiques:

                          A01.-Lloguer de locals

                          A02.- Ramaderia independent

                          A03.-Empresarial

                          A04.-Artística i esportiva

                          A05.-Professional

                          B01.-Agrícola

                          B02.-Ramadera

                          B03.-Forestal

                          B04.-Producció de musclo

                          B05.-Pesquera

33.-Cotitzacions d'autònoms:

0138.- Règim General Empleats Llar

0140.- Règim general (Conv.Esp)

0161.- Règim General Agrari

0521.- Reg. Esp.Treballadors autònoms

0540.- Reg. Esp.Autònoms (Conv Esp)

0825.- Reg. Esp.Del Mar (Autònoms)

0840.- Reg. Esp.Del Mar (Conv.Esp.)

0940.- Reg. Esp.Mineria del Carbó (Conv.Esp.)

1211.- Reg. Esp.Empleats Llar (Fixos)

 

34.-Règim de la seguretat social empleats de llar:

0138.- Règim General Empleats Llar

1211.- Reg. Esp.Empleats Llar (Fixos)

 

 

35.-Claus de Subvencions i indemnitzacions satisfetes a agricultors, ramaders o forestals:

"1" .-      Subvencions corrents

"2" .-      Subvencions de capital

"3" .-      Indemnitzacions o ajuts per danys soferts en elements patrimonials pertanyents al circulant de l'activitat agrícola o ramadera.

"4" .-      Indemnitzacions o ajuts per danys soferts en elements patrimonials pertanyents a l'immobilitzat de l'activitat agrícola o ramadera.

"5" .-      Indemnitzacions o ajuts per cessament o abandonament, total o parcial, de l'activitat.

"6".-       Altres subvencions, indemnitzacions o ajuts.

36.-Claus de Subvencions recollides a la base de dades nacional de subvencions:

         “PA".-       Pagament de concessions a beneficiaris.

         “DE”.-       Devolucions voluntàries

         “RE”.-       Resolució del procediment de reintegrament procedent

37.-Subclaus de rendiments del capital mobiliari d'entitats en règim d'atribució de rendes:

“01” Article 25 apartats 1,2 i 3 de LIRPF

“02” Article 25 apartat 4 de LIRPF

 

38.-Claus de rendiments del capital immobiliari d'entitats en règim d'atribució de rendes:

      Naturalesa

      “1” - Urbà

      “2” - Rústic

 

      Situació:   

       “1” - Immoble amb referència cadastral situat en qualsevol punt del territori espanyol excepte País Basc i Navarra.      

      “2”- Immoble situat a la Comunitat Autònoma del País Basc    

      “3”- Immoble situat a la Comunitat Foral de Navarra                                                      

      “4”- Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral  

      “5”- Immoble situat a l'estranger                            

            Clau de declarat:                          

     “N”- Nus propietari

     “T”- Titular                                           

     “O”- Usufructuari

      “O”- Un altre dret real

39- Claus de guanys i pèrdues patrimonials d'entitats en règim d'atribució de rendes:

“F”.- Guanys i pèrdues patrimonials no derivades de transmissions d'elements patrimonials

“G”.-Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'elements patrimonials.

 

Subclaus:

“01” Guanys

“02” Pèrdues

 40,-Subclaves de retencions i ingressos a compte d'entitats en règim d'atribució de rendes:

01.-Per rendiments del capital mobiliari

02.-Per arrendament d'immobles urbans

03.-Per rendiments d'activitats econòmiques

04.-Per guanys patrimonials

05.-Per altres conceptes

 

41.Subclaus de deduccions d'entitats en règim d'atribució de rendes:

‘01’.- Per protecció Patrimoni Espanyol i Mundial

‘02’.- Per donatius, donacions i aportacions

‘03’.- Per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla

‘04’.- Deduccions en activitats econòmiques

‘05’.- Deducció per doble imposició internacional

‘06’.- Per inversió en empreses de nova o recent creació        

 

  42.-Claus de Vendes de fons d'inversió amb retenció:

Guany patrimonial reduït:

“A”Ganancia patrimonial aplicant el disposat en la DT 9a de la Llei 35/2006

“B”Ganancia patrimonial sense aplicació del disposat en la DT 9a de la Llei 35/2006.

“ En qualsevol altre cas

 

Tipus de resultat:

“o” Hi ha comunicació a l'entitat obligada a practicar retenció

“R” no es presenten les circumstàncies anteriors

 

  43.-Claus de Vendes de fons d'inversió sense retenció:

“C”.-Fons cotitzats

 

Guany patrimonial reduït:

“A”Ganancia patrimonial aplicant el disposat en la DT 9a de la Llei 35/2006

“B”Ganancia patrimonial sense aplicació del disposat en la DT 9a de la Llei 35/2006.

“ En qualsevol altre cas

44.-Claus de Donacions:

Tipus de donacions:

"   " .-     Renda o rendiment de tipus dinerari

"X" .-      Renda o rendiment en espècie

 

Claus:

 

“ “.- Donatius a fundacions i associacions d'utilitat pública que no siguin beneficiàries del mecenatge.

"A" .-    Donatius no inclosos en activitats o programes prioritaris de mecenatge

"B" .-    Donatius inclosos en activitats o programes prioritaris de mecenatge

“F”. Quotes d'afiliació i aportacions previstes a l'article 2.Dos.a) de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

“G”. Resta de donacions i aportacions percebudes.

 

Recurrència de donatius:

“1”.- Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat pel declarat, donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor de l'esmentada entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior.

 

“2”.-Si en els dos períodes impositius immediats anteriors no s'haguessin realitzat pel declarat, donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor de l'esmentada entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior.

 

45.- Deduccions autonòmiques: 

“0870”.- Per donacions amb finalitat ecològica, investigació i desenvolupament

“0976”.- Inversió instal·lacions mediambientals i adaptació habitatge discapacitat

“1.001”.- Per donatius a entitats que fomenten la llengua catalana

“1.002” .- Per donatius a entitats que fomenten la investigació científica                   

“1.007”.- Per donatius a determinades entitats en benefici del medi ambient

 

46.-Claus de Pagaments Fraccionats:                                                                         

"I" .-     Ingrés

"N" .-    Negativa

"C".-     Compensació

"D" .-    Sol·licitud de devolució

"F" .-    Formalització

"A" .-    Ajornament

"M".-    Impossibilitat de Pagament

"S" .-    Sol·licitud de compensació

"E".-     Prop.Devolució Ingrés Excessiu

"G" .-   Ingrés CCT

"V".-     Sol·licitud de Devolució CCT

47.-Informació cadastral d'immobles.  

Classe de bé:

"UR".- Urbana

"RU".- Rústica 

Claus:

"A".- Magatzem

"V".- Residencial

"I".- Industrial

"O".- Oficines

"C".- Comercial

"K" .- D'altres

"T".- D'altres

"G".- D'altres

"Y".- D'altres

"E".- D'altres

"R".- D'altres

"M".- Solar

"P".- Edifici singular

"B".- Magatzem agrari

"J".- Industrial agrari

"Z".- Agrari

" ".- "       (En qualsevol altre cas)

Classificació magatzem (clau A):

"1".- Residencial garatge

"2".- Industrial

"3".- Residencial traster

Marca valor cadastral revisat:

"S".-     Sí

"N".-    No

Codi Dret:

"PR".- Propietari

"US".- Usufructuari

"CA".- Concessió administrativa

"DS".- Dret de superfície

"NP".- Nuda propietat

"DF".- Disfrutador

 

Marca Ús:

"H".- Habitatge habitual

"A".- Arrendada

"C".- Habitual i Arrendada

"D".- Habitatge habitual a disposició de l'anterior cònjuge

               "O".- (en blanc) 

               "1".- Immoble en territori comú
               "2".- Immoble a País Basc
               "3".- Immoble a Navarra
               "4".- Immoble sense referència cadastral Situació:

           

 

48.- Transmissions patrimonials urbanes

 

      "PR".- Propietari

      "US".- Usufructuari

      "NP".- Nuda propietat

    

49.- Transmissions patrimonials rústiques

 

      "PR".- Propietari

      "US".- Usufructuari

      "NP".- Nuda propietat

 

50.- Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec.

Tipus de sol·licitud:

           'I’ – Individual.

           ‘C’ – Col·lectiva.

           ‘ ‘ – Si no es disposa d'aquesta informació.

       Marca d'aturat o pensionista:

          ‘S’ – Si,

          ‘N’ – No.

 

51.- Deducció per ascendent amb discapacitat a càrrec.

   Tipus de sol·licitud:

             'I’ – Individual.

             ‘C’ – Col·lectiva.

             ‘ ‘ – Si no es disposa d'aquesta informació.

       Marca d'aturat o pensionista:

            ‘S’ – Si,

           ‘N’ – No.

 

52.- Deducció per família nombrosa.

   Tipus de sol·licitud:

              'I’ – Individual.

             ‘C’ – Col·lectiva.

             ‘ ‘ – Si no es disposa d'aquesta informació.

         Marca d'aturat o pensionista:

            ‘S’ – Si,

            ‘N’ – No.

         Marca de família nombrosa:

            ‘G’ – Categoria General,

            ‘I’ – Categoria Especial.

 

53.- Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments:

         Marca d'aturat o pensionista:

   ‘S’ – Si,

   ‘N’ – No.

 

54.- Informació deducció per maternitat.Despeses de guarderia:
          Mes complet (gener => desembre):
             ‘S’ – Si,
             ‘N’– No

55.- Deducció per deducció per cònjuge no separat legalment quan aquest sigui una persona amb discapacitat que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi el dret a les deduccions per ascendent o descendent amb discapacitat:

          Volum de rendes del cònjuge > 8.000 €:
                ‘S’ – Si,
                ‘N’ – No.

Tipus de sol·licitud:
                 'I’ – Individual.
                 ‘ ’– No es disposa d'aquesta informació

Marca d'aturat o pensionista:
               ‘S’ – Si,
          ‘N’– No

 

 

56.- Claus sobre rendiments del treball, determinades activitats econòmiques guanys patrimonials i imputacions de renda i premis amb exercici de meritació anterior al 2018.

 

“A “.- Empleats

“B02”.-Prestació

“B”.- Pensionista

“C “.- Aturat

“D “.- Desemp.P. U.

“E “.- Conseller

“F “.- Cursos, conferències

“G”.- Activitats professionals

“H”.- Activitats agrícoles i empresarials en EO

“I”.- Activitats econòmiques

“J “.- Drets d'imatge

“K01”.- Premis sense finalitats publicitàries

“K02”.- Aprofitaments forestals

“K03”.- Premis amb finalitats publicitàries

“M “.- Copa Amèrica

“L05”.- Indemnitzacions

“L10”.- Beques

“L25”.- Ajuda empreses per a guarderies

“L26”.-Ajuda guarderies als seus empleats  

“L27”.- Prestacions maternitat o paternitat exemptes.

 

57.- Claus de les vendes de drets de subscripció amb retenció.

 Guany patrimonial reduït:

“A”Ganancia patrimonial aplicant el disposat en la DT 9a de la Llei 35/2006

“B”Ganancia patrimonial sense aplicació del disposat en la DT 9a de la Llei 35/2006.

“ En qualsevol altre cas 

58.- Claus de les vendes de drets de subscripció sense retenció.

 Clau  mercat:
  “A”.- Mercat secundari oficial de valors espanyol
  “B”.- Mercat secundari oficial de valors estrangers
  “C”.- Altres mercats nacionals
  “D”.- Altres mercats estrangers
  “F”.- Operacions intervingudes per fedataris públics
  “O”.- Operacions realitzades fora de mercat (O.T.C.)

 Clau de "Declarat":
                "B".-Perceptor dels rendiments en el cas de les participacions preferents o d'altres
                     instruments de deute
                "C".- Tercer per compte de qui es percebin els rendiments en el cas de
                      participacions preferents i altres instruments de deute
                “I”.-Entitat central de contrapartida quan intervingui en el procés de liquidació
                "N".-Nus propietari
                "P".-Prestador, en els suposat de préstecs de valors.
                "Q".-Prestatari,  en els supòsits de préstecs de valors.
                "T".-Titular
                "O".-Usufructuari.

 

59.- Aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat. 

Tipus d'aportació:

          ” Dinerària

          “X” Espècie 

60.- Importi total dels capitals diferits corresponents a assegurances de vida al rendiment de les quals li sigui aplicable al DT 4a.

Exercici:
                “2015”
                “2016”
                “2017”

Tipus de tributació:
        “I” Individual
              “C” conjunta

61.- Valor de transmissió sobre el qual es va aplicar la disposició transitòria 9a de la llei de IRPF el 2015 i/o 2016 i/o 2017.

Exercici:
                “2015”
                “2016”
                “2017”