Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.3.Reducció addicional per aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge

A més de les reduccions realitzades d'acord amb els límits assenyalats en l'apartat anterior, els contribuents el cònjuge dels quals no obtingui rendiments del treball ni d'activitats econòmiques, o les obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social citats en els apartats anteriors dels quals sigui partícip, mutualista o titular l'esmentat cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

El programa controlarà que el límit de rendiments del treball i d'activitats econòmiques del cònjuge no superi 8.000 euros, i que l'import de la reducció no superi 2.500 euros.

Les aportacions que per aquest concepte siguin objecte de reducció per part del contribuent no podran fer-se servir per reduir la base imposable del cònjuge.Per tant, l'import que figuri en aquest apartat no ha d'aparèixer com a reducció en la base imposable del cònjuge per aportacions a sistemes de previsió social.

Aquestes aportacions no estaran subjectes a l'Impost de Successions i Donacions.

CONTINGÈNCIES OBJECTE DE COBERTURA PELS PLANS DE PENSIONS (art. 8.6 R.D. Legislatiu 1/2002)

Les contingències cobertes pels Plans de Pensions podran ser:

 1. Jubilació.Per a la determinació d'aquesta contingència s'estarà al previst en el Règim de Seguretat Social corresponent.

  Quan no sigui possible l'accés d'un partícip a la jubilació, la contingència s'entendrà produïda a partir de l'edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social, en el moment en el qual el partícip no exerceixi o hagi cessat en l'activitat laboral o professional, i no es trobi cotitzant per a la contingència de jubilació en cap Règim de la Seguretat Social.No obstant això, podrà anticipar-se la prestació de la percepció corresponent a partir dels 60 anys d'edat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

  Els plans de pensions podran preveure el pagament de la prestació corresponent a la jubilació en cas que el partícip, qualsevol que sigui la seva edat, extingeixi la seva relació laboral i passi a la situació legal d'atur a conseqüència d'expedient de regulació d'ocupació aprovat per l'autoritat laboral.Reglamentàriament podran establir-se condicions per al manteniment o represa de les aportacions a plans de pensions en aquest supòsit.

  A partir de l'accés a la jubilació, el partícip podrà continuar realitzant aportacions al pla de pensions.No obstant això, una vegada iniciat el cobrament de la prestació de jubilació o el cobrament anticipat de la prestació corresponent a jubilació, les aportacions només podran destinar-se a les contingències de mort i dependència.El mateix règim s'aplicarà, quan no sigui possible l'accés a la jubilació, a les aportacions que es realitzin a partir de l'edat ordinària de jubilació.Reglamentàriament podran establir-se les condicions sota les quals podran reprendre's les aportacions per a jubilació amb motiu de l'alta posterior en un Règim de la Seguretat Social per exercici o represa d'activitat.

  El disposat en aquesta lletra a) s'entendrà sense perjudici de les aportacions a favor de beneficiaris que realitzin els promotors dels plans de pensions del sistema d'ocupació a l'empara del previst en l'apartat 3 de l'article 5è del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

 2. Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a tot treball i la gran invalidesa, determinades conforme al règim corresponent de la Seguretat Social.

  Reglamentàriament podrà regular-se la destinació de les aportacions per a contingències susceptibles d'esdevenir en les persones incursas en les esmentades situacions.

 3. Mort del partícip o beneficiari, que poden generar dret a prestacions de viduïtat, orfandat, o en favor d'altres hereus o persones designades.

 4. Dependència severa o gran dependència del partícip regulada en la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

  A efectes del previst en la disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 1/2002, les contingències que s'hauran d'instrumentar en les condicions establertes en la mateixa seran les de jubilació, incapacitat, mort i dependència previstes respectivament en les lletres a), b), c) i d) anteriors.

  Els compromisos assumits per les empreses amb els treballadors que extingeixin la seva relació laboral amb la mateixa i passin a situació legal d'atur a conseqüència d'un expedient de regulació d'ocupació, que consisteixin en el pagament de prestacions anteriorment a la jubilació, podran ser objecte d'instrumentació, amb caràcter voluntari, d'acord amb el règim previst en la disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 1/2002, en el cas del qual se sotmetran a la normativa financera i fiscal derivada de la mateixa.

COMPROMISOS PER PENSIONS AMB ELS TREBALLADORS (D.A. 1a Reial Decret Legislatiu 1/2002)

Els compromisos per pensions assumits per les empreses, incloent les prestacions causades, s'hauran d'instrumentar, des del moment en què s'iniciï la meritació del seu cost, mitjançant contractes d'assegurança, inclòs els plans de previsió social empresarial a través de la formalització d'un pla de pensions o alguns d'aquests instruments.Una vegada instrumentats, l'obligació i responsabilitat de les empreses pels referits compromisos per pensions se circumscriuran exclusivament a les assumides en els esmentats contractes d'assegurança i plans de pensions.

A aquests efectes, s'entendran compromisos per pensions els derivats d'obligacions legals o contractuals de l'empresari amb el personal de l'empresa, i vinculats a les contingències establertes a l'article 8.6(art. 8.6 R.D. Legislatiu 1/2002) Reial Decret Legislatiu 1/2002.Tals pensions podran tenir les formes establertes a l'article 8.5 d'aquest mateix text refós, i comprendran tota prestació que es destini a la cobertura de tals compromisos, qualsevol que sigui la seva denominació.

Tenen la consideració d'empreses no només les persones físiques i jurídiques sinó també les comunitats de béns i altres entitats que, fins i tot mancats de personalitat jurídica, siguin susceptibles d'assumir amb els seus treballadors els compromisos descrits.

Perquè els contractes d'assegurança puguin servir a la finalitat referida en el paràgraf primer hauran de satisfer els següents requisits:

 • Tenir la forma d'assegurances col·lectives sobre la vida o pla de previsió social empresarial, en els quals la condició d'assegurat correspondrà al treballador i la de beneficiari a les persones en el favor de les quals es generin les pensions segons els compromisos assumits.

 • En els esmentats contractes no serà d'aplicació el disposat als articles 97 i 99 de la Llei de Contracte d'Assegurança.

 • Els drets de rescat i de reducció de l'acceptant només podran exercir-se amb la finalitat de mantenir a la pòlissa l'adequada cobertura dels seus compromisos per pensions vigents en cada moment o als exclusius efectes de la integració dels compromisos coberts a l'esmentada pòlissa en un altre contracte d'assegurança, en un pla de previsió social empresarial o en un pla de pensions.En aquest últim cas, la nova companyia d'assegurances o el pla de pensions assumirà la cobertura total dels referits compromisos per pensions.

 • S'hauran d'individualitzar les inversions corresponents a cada pòlissa en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

 • La quantia del dret de rescat no podrà ser inferior al valor de realització dels actius que representin la inversió de les provisions tècniques corresponents.Si hi hagués dèficit en la cobertura de les esmentades provisions, tal dèficit no serà repercutible en el dret de rescat, tret d'en els casos que reglamentàriament es determinin.L'import del rescat haurà de ser abonat directament a la nova companyia d'assegurances o al fons de pensions a què s'integri el nou pla de pensions.

  Serà admissible que el pagament del valor del rescat es realitzi mitjançant el traspàs dels actius, net de les despeses precises per efectuar els corresponents canvis de titularitat.

Als contractes d'assegurança les primes dels quals hagin estat imputades als subjectes a qui es vinculin els compromisos per pensions s'hauran de preveure, d'acord amb les condicions pactades en el compromís, els drets econòmics dels subjectes en els casos en què es produeixi l'aturada de la relació laboral prèvia a l'esdeveniment de les contingències previstes en aquesta normativa o es modifiqui el compromís per pensions vinculat als esmentats subjectes.

Reglamentàriament es fixaran les condicions que han de complir els contractes d'assegurança a què es refereix aquesta disposició, inclosos els instrumentats entre les mutualitats de previsió social i els seus mutualistes en la seva condició d'acceptants de l'assegurança o assegurats.En tot cas, les condicions que s'estableixin reglamentàriament, hauran de ser homogènies, actuarialment i financerament amb les normes aplicables als compromisos per pensions formalitzats mitjançant plans de pensions.

L'efectivitat dels compromisos per pensions i del cobrament de les prestacions causades quedaran condicionats a la seva formalització als instruments referits en el paràgraf primer.En tot cas, l'incompliment per l'empresa de l'obligació d'instrumentar els compromisos per pensions assumits constituirà infracció en matèria laboral de caràcter molt greu, en els termes previnguts al Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social.

En cap cas no resultarà admissible la cobertura de tals compromisos mitjançant la dotació per l'empresari de fons interns, o instruments similars, que suposin el manteniment per part d'aquest de la titularitat dels recursos constituïts.

DISPOSICIÓ DELS DRETS CONSOLIDADADOS DE PLANS DE PENSIONS (art. 8.8 R.D. Legislatiu 1/2002)

Els partícips només podran fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits d'atur de llarga durada o de malaltia greu.A partir d'1 de gener de 2015 i a comptar des de l'esmentada data també podrà disposar-se de les aportacions realitzades amb almenys deu anys d'antiguitat.Respecte als drets consolidats existents a 31 de desembre de 2015, es permet la disposició a partir de l'1 de gener de 2025.Així mateix entre el 15 de maig de 2013 i el 15 de maig de 2017 també es va permetre la disposició anticipada en el cas de procediment d'execució sobre l'habitatge habitual.

Els drets consolidats en els plans de pensions del sistema associat i individual podran mobilitzar-se a un altre pla o plans de pensions per decisió unilateral del partícip o per pèrdua de la condició d'associat del promotor en un pla de pensions del sistema associat o per acabament del pla.

Els drets econòmics dels beneficiaris en els plans de pensions del sistema individual i associat també podran mobilitzar-se a altres plans de pensions a petició del beneficiari, sempre que les condicions de garantia i assegurament de la prestació així ho permetin i en les condicions previstes en les especificacions dels plans de pensions corresponents.Aquesta mobilització no modificarà la modalitat i condicions de cobrament de les prestacions.

No obstant això, els drets consolidats dels partícips en els plans de pensions del sistema d'ocupació no podran mobilitzar-se a altres plans de pensions, tret d'en el suposat d'extinció de la relació laboral i en les condicions que reglamentàriament s'estableixin, i només si estigués previst en les especificacions del pla, o per acabament del pla de pensions.Els drets econòmics dels beneficiaris en els plans d'ocupació no podran mobilitzar-se, tret de per acabament del pla de pensions.

Els drets consolidats del partícip en un pla de pensions no podran ser objecte d'embargament, trava judicial o administrativa, fins al moment en què es causi el dret a la prestació o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur de llarga durada o disposició anticipada per transcórrer 10 o més anys dels drets