Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.3. Reducció addicional per aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge

A més de les reduccions realitzades d'acord amb els límits assenyalats en l'apartat anterior, els contribuents cònjuge del qual no obtingui rendiments del treball ni d'activitats econòmiques, o les obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social esmentats en els apartats anteriors dels que sigui partícip, mutualista o titular aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

El programa controlarà que el límit de rendiments del treball i d'activitats econòmiques del cònjuge no superi 8.000 euros, i que l'import de la reducció no superi 2.500 euros.

Les aportacions que per aquest concepte siguin objecte de reducció per part del contribuent no podran usar-se per reduir la base imposable del cònjuge. Per tant, l'import que figuri en aquest apartat no ha d'aparèixer com a reducció en la base imposable del cònjuge per aportacions a sistemes de previsió social.

Aquestes aportacions no estaran subjectes a l'Impost de Successions i Donacions.

CONTINGÈNCIES OBJECTE DE COBERTURA PELS PLANS DE PENSIONS (art. 8.6 RD Legislatiu 1/2002)

Les contingències cobertes pels Plans de Pensions podran ser:

 1. Jubilació. Per a la determinació d'aquesta contingència s'estarà al que preveu el Règim de Seguretat Social corresponent.

  Quan no sigui possible l'accés d'un partícip a la jubilació, la contingència s'entendrà produïda a partir de l'edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social, en el moment en el que el partícip no exerceixi o hagi cessat en l'activitat laboral o professional, i no es trobi cotitzant per a la contingència de jubilació en cap règim de la Seguretat Social. No obstant això, podrà anticipar-se la prestació de la percepció corresponent a partir dels 60 anys d'edat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

  Els plans de pensions podran preveure el pagament de la prestació corresponent a la jubilació en cas que el partícip, sigui quin sigui la seva edat, extingiu la seva relació laboral i passi a la situació legal de desocupació a conseqüència d'expedient de regulació d'ocupació aprovat per l'autoritat laboral. Reglamentàriament podran establir-se condicions per al manteniment o represa de les aportacions a plans de pensions en aquest supòsit.

  A partir de l'accés a la jubilació, el partícip podrà seguir realitzant aportacions al pla de pensions. No obstant això, una vegada iniciat el cobrament de la prestació de jubilació o el cobrament anticipat de la prestació corresponent a jubilació, les aportacions només podran destinar-se a les contingències de mort i dependència. El mateix règim s'aplicarà, quan no sigui possible l'accés a la jubilació, a les aportacions que es realitzin a partir de l'edat ordinària de jubilació. Reglamentàriament podran establir-se les condicions sota les quals podran reprendre's les aportacions per a jubilació amb motiu de l'alta posterior en un règim de la Seguretat Social per exercici o represa d'activitat.

  El que disposa aquesta lletra a) s'entendrà sens perjudici de les aportacions a favor de beneficiaris que realitzin els promotors dels plans de pensions del sistema de treball a l'empara del que preveu l'apartat 3 de l'article 5è del Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

 2. Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol treball i la gran invalidesa, determinades conforme al règim corresponent de la Seguretat Social.

  Reglamentàriament podrà regular-se la destinació de les aportacions per a contingències susceptibles d'esdevenir-se en les persones sotmeses en aquestes situacions.

 3. Defunció del partícip o beneficiari, que poden generar dret a prestacions de viduïtat, orfandat, o a favor d'uns altres hereus o persones designades.

 4. Dependència severa o gran dependència del partícip regulada en la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

  A l'efecte del que preveu la disposició addicional primera del Reial decret legislatiu 1/2002, les contingències que hauran d'instrumentar-se en les condicions establertes en la mateixa seran les de jubilació, incapacitat, defunció i dependència previstes respectivament en les lletres a), b), c) i d) anteriors.

  Els compromisos assumits per les empreses amb els treballadors que extingeixin la seva relació laboral amb la mateixa i passin a situació legal de desocupació a conseqüència d'un expedient de regulació d'ocupació, que consisteixin en el pagament de prestacions amb anterioritat a la jubilació, podran ser objecte d'instrumentació, amb caràcter voluntari, d'acord amb el règim previst en la disposició addicional primera del Reial decret legislatiu 1/2002, cas en què se sotmetran a la normativa financera i fiscal derivada de la mateixa.

COMPROMISOS PER PENSIONS AMB ELS TREBALLADORS (D.A. 1r Reial decret legislatiu 1/2002)

Els compromisos per pensions assumides per les empreses, incloent les prestacions causades, hauran d'instrumentar-se, des del moment en què s'iniciï la meritació del seu cost, mitjançant contractes d'assegurança, inclosos els plans de previsió social empresarial a través de la formalització d'un pla de pensions o diversos d'aquests instruments. Una vegada instrumentats, l'obligació i responsabilitat de les empreses pels referits compromisos per pensions se circumscriuran exclusivament a les assumides en aquests contractes d'assegurança i plans de pensions.

A aquests efectes, s'entendran compromisos per pensions els derivats d'obligacions legals o contractuals de l'empresari amb el personal de l'empresa, i vinculats a les contingències establertes en l'article 8.6 (art. 8.6 RD Legislatiu 1/2002) Reial decret legislatiu 1/2002. Tales pensions podran revestir les formes establertes en l'article 8.5 d'aquell mateix text refós, i comprendran qualsevol prestació que es destini a la cobertura de tals compromisos, sigui quin sigui la seva denominació.

Tenen la consideració d'empreses no només les persones físiques i jurídiques sinó també les comunitats de béns i altres entitats que, fins i tot mancats de personalitat jurídica, siguin susceptibles d'assumir amb els seus treballadors els compromisos descrits.

Perquè els contractes d'assegurança puguin servir a la finalitat referida en el paràgraf primer hauran de satisfer els següents requisits:

 • Revestir la forma d'assegurances col·lectives sobre la vida o pla de previsió social empresarial, en què la condició d'assegurat correspondrà al treballador i la de beneficiari a les persones en favor del qual es generin les pensions segons els compromisos assumits.

 • En aquests contractes no serà d'aplicació el que disposen els articles 97 i 99 de la Llei de Contracte d'Assegurança.

 • Els drets de rescat i de reducció del prenedor només podran exercir-se amb l'objectiu de mantenir en la pòlissa l'adequada cobertura dels seus compromisos per pensions vigents en cada moment o als exclusius efectes de la integració dels compromisos coberts en aquesta pòlissa en un altre contracte d'assegurança, en un pla de previsió social empresarial o en un pla de pensions. En aquest últim cas, la nova asseguradora o el nou pla de pensions assumirà la cobertura total dels compromisos per pensions esmentats.

 • Hauran d'individualitzar-se les inversions corresponents a cada pòlissa en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

 • La quantia del dret de rescat no podrà ser inferior al valor de realització dels actius que representin la inversió de les provisions tècniques corresponents. Si existís dèficit en la cobertura d'aquestes provisions, tal dèficit no serà repercutible en el dret de rescat, tret dels casos que reglamentàriament es determinin. L'import del rescat haurà de ser abonat directament a la nova asseguradora o al fons de pensions en el que s'integri el nou pla de pensions.

  Serà admissible que el pagament del valor del rescat es realitzi mitjançant el traspàs dels actius, net de les despeses precises per efectuar els corresponents canvis de titularitat.

En els contractes d'assegurança primes de les quals hagin estat imputades als subjectes als que es vinculin els compromisos per pensions hauran de preveure's, d'acord amb les condicions pactades en el compromís, els drets econòmics dels subjectes en els casos en què es produeixi la cessació de la relació laboral prèvia a l'esdeveniment de les contingències previstes en aquesta normativa o es modifiqui el compromís per pensions vinculada a aquests subjectes.

Reglamentàriament es fixaran les condicions que han de complir els contractes d'assegurança als que es refereix aquesta disposició, inclosos els instrumentats entre les mutualitats de previsió social i els seus mutualistes en la seva condició de prenedors de l'assegurança o assegurats. En qualsevol cas, les condicions que s'estableixin reglamentàriament, hauran de ser homogènies, actuarial i financerament amb les normes aplicables als compromisos per pensions formalitzades mitjançant plans de pensions.

L'efectivitat dels compromisos per pensions i del cobrament de les prestacions causades quedaran condicionats a la seva formalització en els instruments referits en el paràgraf primer. En qualsevol cas, l'incompliment per l'empresa de l'obligació d'instrumentar els compromisos per pensions assumides constituirà infracció en matèria laboral de caràcter molt greu, en els termes previnguts en el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social.

En cap cas resultarà admissible la cobertura de tals compromisos mitjançant la dotació per l'empresari de fons interns, o instruments similars, que suposin el manteniment per part d'aquest de la titularitat dels recursos constituïts.

DISPOSICIÓ DELS DRETS CONSOLIDADADOS DE PLANS DE PENSIONS (art. 8.8 RD Legislatiu 1/2002)

Els partícips només podran fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits de desocupació de llarga durada o de malaltia greu. A partir d'1 de gener de 2015 i a comptar d'aquesta data també podrà disposar-se de les aportacions realitzades amb com a mínim deu anys d'antiguitat. Respecte als drets consolidats existents a 31 de desembre de 2015, es permet la disposició a partir de l'1 de gener de 2025. Així mateix entre el 15 de maig de 2013 i el 15 de maig de 2017 també es  va permetre la disposició anticipada en el cas de procediment d'execució sobre l'habitatge habitual.

Els drets consolidats en els plans de pensions del sistema associat i individual podran mobilitzar-se a un altre pla o plans de pensions per decisió unilateral del partícip o per pèrdua de la condició d'associat del promotor en un pla de pensions del sistema associat o per terminació del pla.

Els drets econòmics dels beneficiaris en els plans de pensions del sistema individual i associat també podran mobilitzar-se a uns altres plans de pensions a petició del beneficiari, sempre que les condicions de garantia i assegurament de la prestació així el permetin i en les condicions previstes en les especificacions dels plans de pensions corresponents. Aquesta mobilització no modificarà la modalitat i les condicions de cobrament de les prestacions.

No obstant això, els drets consolidats dels partícips en els plans de pensions del sistema de treball no podran mobilitzar-se a uns altres plans de pensions, excepte en el cas d'extinció de la relació laboral i en les condicions que reglamentàriament s'estableixin, i només si estigués previst en les especificacions del pla, o per terminació del pla de pensions. Els drets econòmics dels beneficiaris en els plans de treball no podran mobilitzar-se, llevat de per terminació del pla de pensions.

Els drets consolidats del partícip en un pla de pensions no podran ser objecte d'embargament, trava judicial o administrativa, fins al moment que es causi el dret a la prestació o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, desocupació de llarga durada o disposició anticipada per transcórrer 10 o més anys dels drets