Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.5. Règim especial d'aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals

Els esportistes professionals i d'alt nivell podran realitzar aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals, amb les següents especialitats:

ÀMBIT SUBJECTIU

La condició de mutualista i assegurat recaurà, en qualsevol cas, en l'esportista professional o d'alt nivell.

Esportistes professionals

Es consideraran esportistes professionals els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals.

Esportistes d'alt nivell

Es consideraran esportistes d'alt nivell els inclosos en l'àmbit d'aplicació del R.D 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell.

APORTACIONS

Les aportacions anuals no podran excedir la quantitat màxima que s'estableixi per als sistemes de previsió constituïts a favor de persones amb discapacitat, és a dir, 24.250 euros, incloent les que haguessin estat imputades pels promotors en concepte de rendiments del treball quan s'efectuïn aquestes últimes d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

No s'admetran aportacions a aquest règim especial una vegada que finalitzi la vida laboral com esportista professional o es produeixi la pèrdua de la condició d'esportista d'alt nivell en els termes i condicions que s'estableixin reglamentàriament.

No obstant això, els esportistes professionals i d'alt nivell, encara que hagin finalitzat la seva vida laboral com esportistes professionals o hagin perdut la condició d'esportistes d'alt nivell, podran realitzar aportacions a aquesta mutualitat conforme al règim general d'aportacions a mutualitats de previsió social comentat en un altre apartat.

CONTINGÈNCIES

Les contingències que poden ser objecte de cobertura són les previstes per als plans de pensions en l'article 8.6 del Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

DISPOSICIÓ DELS DRETS CONSOLIDATS

Els drets consolidats dels mutualistes només podran fer-se efectius:

 1. En els supòsits previstos en l'article 8.8 del Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions

 2. Addicionalment, una vegada transcorregut un any des que finalitzi la vida laboral dels esportistes professionals o des que es perdi la condició d'esportistes d'alt nivell.

RÈGIM FISCAL

 1. Reducció en la base imposable

  Les aportacions, directes o imputades, que compleixin els requisits anteriors podran ser objecte de reducció en la base imposable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb el límit de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici i fins a un import màxim de 24.250 anuals.

  Quan hagin existit contribucions imputades pel promotor al règim especial d'esportistes professionals, en la casella corresponent apareixeran les imputades al contribuent en l'exercici 2018 i que el programa traslladarà des de la finestra de rendiments de treball emplenada en la pàgina 4, quan s'hagi seleccionat la clau "3" corresponent a Mutualitats d'esportistes professionals i d'alt nivell.

  Excessos d'aportacions:

  Les aportacions que no haguessin pogut ser objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa o per aplicació del límit de reducció esmentat anteriorment, podran reduir-se en els cinc exercicis següents.

  Els excessos pendents de reduir procedents de l'exercici 2013 a 2017, es reflectiran en l'apartat corresponent de la finestra de captura de dades.

 2. Disposició de drets consolidats

  La disposició dels drets consolidats en supòsits diferents dels esmentats anteriorment determinarà l'obligació per al contribuent de reposar en la base imposable les reduccions indegudament realitzades, amb la pràctica de les declaracions-liquidacions complementàries, que inclouran els interessos de demora.

  Al seu torn, les quantitats percebudes que excedeixin l'import de les aportacions realitzades tributaran com a rendiment del treball durant el període impositiu en què es percebin.

 3. Prestacions percebudes

  Les prestacions percebudes, així com la percepció dels drets consolidats en els supòsits en què poden fer-se efectius, tributaran integrament com a rendiments del treball.

Atenció : aquest règim especial s'aplica independentment del règim general comentat en l'apartat"Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social. Règim general".

El programa traslladarà les aportacions i contribucions no aplicades a l'apartat corresponent de l'Annex c2