Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.6. Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de les persones discapacitades

La Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat ha establert una regulació específica per al patrimoni de les persones amb discapacitat, objecte immediat del qual és la creació d'una massa patrimonial destinada a la satisfacció de les necessitats vitals d'una persona amb discapacitat. La Llei afavoreix la constitució d'aquest patrimoni i l'aportació a títol gratuït de béns i drets al mateix establint una sèrie de mesures fiscals tant per al titular del patrimoni protegit com per als aportantes per les aportacions que realitzin.

Les aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat donaran dret a reduir la base imposable amb les següents condicions:

 1. Reduiran la base imposable les aportacions realitzades per les persones que tinguin amb la persona amb discapacitat una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, així com pel cònjuge de la persona amb discapacitat o per aquells que el tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment, amb el límit màxim de 10.000 euros anuals.

 2. El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuïn aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit no podrà excedir 24.250 euros anuals. Quan concorrin diverses aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit, les reduccions corresponents a aquestes aportacions hauran de ser minorades de forma proporcional.

Important : En cap cas donaran dret a reducció les aportacions efectuades pel propi contribuent amb discapacitat titular del patrimoni protegit.

Aportacions no dineràries:

Quan les aportacions siguin no dineràries es prendrà com a import de l'aportació el que resulti del que preveu l'article 18 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

No generaran el dret a reducció les aportacions d'elements afectes a l'activitat que realitzin els contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que obtinguin rendiments d'activitats econòmiques.

Excés d'aportacions realitzades i no reduïdes:

 1. Les aportacions que excedeixin els límits previstos en l'apartat anterior donaran dret a reduir la base imposable dels quatre períodes impositius següents, fins a esgotar, si escau, a cadascun d'ells els imports màxims de reducció.

 2. Les aportacions que no puguin ser objecte de reducció per insuficiència de base imposable podran reduir-se durant els quatre períodes impositius següents.

 3. Quan concorrin en un mateix període impositiu reduccions de la base imposable per aportacions efectuades en l'exercici amb reduccions d'exercicis anteriors pendents d'aplicar, es practicaran en primer lloc les reduccions procedents dels exercicis anteriors, fins a esgotar els imports màxims de reducció.

DISPOSICIÓ DE BÉNS O DRETS APORTATS AL PATRIMONI PROTEGIT.

La disposició durant el període impositiu en què es realitza l'aportació o en els quatre següents de qualsevol bé o dret aportat al patrimoni protegit de la persona amb discapacitat determinarà les següents obligacions fiscals:

a) Si el aportante va ser un contribuent de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, haurà de reposar les reduccions en la base imposable practicades indegudament mitjançant la presentació de l'oportuna autoliquidació complementària amb inclusió dels interessos de demora que són procedents, en el termini que mitjanci entre la data en què es produeixi la disposició i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi aquesta disposició.

b) El titular del patrimoni protegit que va rebre l'aportació haurà d'integrar en la base imposable la part de l'aportació rebuda que hagués deixat d'integrar durant el període impositiu en què va rebre l'aportació com a conseqüència de l'aplicació del que disposa la lletra w) de l'article 7 de la llei, mitjançant la presentació de l'oportuna autoliquidació complementària més els interessos de demora que siguin procedents, en el termini que mitjanci entre la data en què es produeixi la disposició i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi aquesta disposició.

En els casos en què l'aportació s'hagués realitzat al patrimoni protegit dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels treballadors en règim de tutela o acolliment, a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article, per un subjecte passiu de l'impost sobre societats, l'obligació descrita en el paràgraf anterior haurà de ser complerta per aquest treballador.

No es consideraran com actes de disposició anticipada, la despesa de diners i el consum de béns mobles fungibles integrats en el patrimoni protegit, quan es facin per atendre les necessitats vitals de la persona beneficiària.

Ara bé, perquè tal conclusió sigui possible, atès que els beneficis fiscals queden lligats a l'efectiva constitució d'un patrimoni, haurà de constituir-se aquest últim, el que implica que, tret de circumstàncies excepcionals per les quals puntualment la persona amb discapacitat pugui estar travessant, la despesa de diners o béns fungibles abans del transcurs de quatre anys des de la seva aportació no ha d'impedir la constitució i el manteniment durant el temps de l'esmentat patrimoni protegit.

Important:

Per a aquests efectes previstos en aquest apartat, tractant-se de béns o drets homogenis s'entendrà que van ser disposats els aportats en primer lloc.

En cas de defunció del titular del patrimoni protegit, del aportante o dels treballadors als que es refereix l'apartat 2 de l'article 43 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, no serà aplicable el que disposen les lletres a) i b) d'aquest apartat.

EMPLENAMENT

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar les següents dades: 

 • NIF del titular amb discapacitat del patrimoni protegit al qual s'hagin realitzat les aportacions.

 • Excessos pendents de reduir procedents dels exercicis 2014 a 2017.

  Els contribuents que haguessin sol·licitat en aquestes declaracions poder reduir l'excés en els quatre exercicis següents, faran constar en aquesta casella l'import que, estant pendent d'aplicació per aquest concepte, sigui procedent aplicar en la declaració de l'exercici 2018.

 • Aportacions realitzades el 2018 al patrimoni protegit de la persona amb discapacitat.

 • Conjunt d'aportacions, i excessos pendents de reducció, de tots els aportantes al mateix patrimoni protegit, amb dret a ser reduïdes l'any 2018, quan excedeixin 24.250 euros anuals. 

 • El programa traslladarà les aportacions i contribucions no aplicades a l'apartat corresponent de l'Annex c2

 • Per a un correcte emplenament d'aquest últim apartat haurà de tenir en compte els següents exemples:

  1. Dos contribuents realitzan aportacions al patrimoni protegit del seu fill, per 15.000 cadascun. No s'ha de complimentar la casella doncs l'import total amb dret a ser reduït l'any, 20.000 euros (10.000 euros per contribuent) és inferior a 24.520 euros.

  2. Tres contribuents realitzan aportacions al patrimoni protegit d'un familiar. Cadascun d'ells aporta 15.000 euros. Sí s'ha de complimentar aquesta casella doncs l'import total amb dret a ser reduït, 30.000 euros (10.000 euros per contribuent) és superior a 24.520 euros. S'haurà de posar en la casella la quantitat de 30.000 euros.