Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.1. Quota líquida

QUOTA LÍQUIDA ESTATAL

La quota líquida estatal de l'impost serà el resultat de disminuir la quota íntegra estatal en la suma del tram estatal de la deducció per inversió en habitatge habitual, el 50 per 100 de l'import del total de les deduccions generals i la deducció per obres de millora de l'habitatge habitual.

El resultat no podrà ser negatiu.

QUOTA LÍQUIDA AUTONÒMICA

La quota líquida autonòmica o complementària serà el resultat de disminuir la quota autonòmica o complementària en la suma de:

  1. El tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual.

  2. El 50 per 100 de l'import total de les deduccions generals que siguin procedents.

  3. L'import de les deduccions establertes per la Comunitat Autònoma en què resideixi el contribuent en l'exercici de les seves competències.

El resultat de les operacions anteriors no podrà ser negatiu.