Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.2. Increment de la quota líquida per pèrdua del dret a determinades deduccions d'exercicis anteriors

Quan, en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida estatal i a la quota líquida autonòmica o complementària meritades en l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits, les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora que corresponguin.

Haurà de distingir-se les següents possibilitats en el reintegrament de deduccions:

 • Deduccions generals de la quota corresponents als exercicis 1996 i anteriors.

  En aquests exercicis no estava vigent l'actual sistema de finançament autonòmic, establert per la Llei 14/1996, i, per tant, l'import de les deduccions indegudes, juntament amb els interessos de demora, s'afegirà íntegrament a la quota líquida estatal.

 • Deduccions generals de la quota corresponents als exercicis 1997 a 2017.

  Haurà de distingir-se:

  1. Deduccions generals de la quota corresponents als exercicis 1997 a 2001.

   S'afegirà a la quota líquida estatal el 85 per cent de les deduccions practicades indegudament, juntament amb els interessos de demora, i a la quota líquida autonòmica o complementària el 15 per cent restant, més els seus corresponents interessos, atès que aquells eren els percentatges de participació vigents en aquells exercicis.

  2. Deduccions generals de la quota corresponents als exercicis 2002 a 2008.

   S'afegirà a la quota líquida estatal el 67 per cent de les deduccions practicades indegudament, juntament amb els interessos de demora, i a la quota líquida autonòmica o complementària el 33 per cent restant, més els corresponents interessos de demora.

  3. Deduccions generals de la quota dels exercicis 2009 a 2017.

   S'afegirà a la quota líquida estatal el 50 per cent de les deduccions practicades indegudament, juntament amb els interessos de demora, i a la quota líquida autonòmica o complementària el 50 per cent restant, més els corresponents interessos de demora.

  4. Deduccions per inversió en habitatge habitual dels exercicis 2002 a 2012.

   L'import del tram estatal de la deducció indeguda (més els interessos de demora) s'aplicarà a incrementar la quota líquida estatal i l'import del tram autonòmic (més els interessos de demora) s'aplicaran a incrementar la quota autonòmica o complementària.

 • Deduccions autonòmiques de la quota corresponents als exercicis 1998 a 2017.

  S'afegirà a la quota líquida autonòmica o complementària la totalitat de les deduccions practicades indegudament, juntament amb els interessos de demora.

  A partir de l'1 de gener de 2013 s'ha suprimit la deducció per adquisició d'habitatge, No obstant això, s'estableix un règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual (DT 18a)

  Respecte als contribuents que haguessin dipositat quantitats en compte habitatge amb anterioritat a 1 de gener de 2013:

  • No podran aplicar a partir de l'1 de gener de 2013 el règim transitori de la deducció per habitatge.

  • No perden les deduccions practicades en exercicis anteriors, que segueixen vinculades al compliment de tots els requisits dels comptes habitatges vigents en el moment en què es van practicar tals deduccions per consolidar-se.

  Supòsit especial : quantitats percebudes per la devolució de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (clausula sòl) que haguessin format part en exercicis anteriors de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la Comunitat Autònoma (Disposició addicional quaranta-cinquena Llei IRPF)

No s'integrarà en la base imposable de l'IRPF la devolució, en efectiu o a través d'unes altres mesures de compensació, de les quantitats prèviament satisfetes a les entitats financie­ras en concepte d'interessos per l'aplicació de clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (la denominada clàusula terra), juntament amb els seus corresponents interessos in­demnizatorios, derivades tant d'acords celebrats amb les entitats financeres com del compliment de sentències o laudes arbitrals.

Ara bé, quan aquestes quantitats prèviament satisfetes pel contribuent objecte de la devolució, haguessin format part, en exercicis anteriors, de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la Comunitat Autònoma, s'han de diferenciar els supòsits següents a l'efecte del seu tractament fiscal:

 1. Si la devolució d'aquestes quantitats es produeix en efectiu:

  • El contribuent perdrà el dret a les deduccions practicades en relació amb les mis­mas, havent de sumar a la quota líquida estatal i autonòmica, meritada en l'exercici en el que s'hagués celebrat l'acord amb l'entitat financera o en el que l'aquesta procedís a la devolució en execució o compliment d'una sentència judicial o laude arbitral, exclu­sivamente les quantitats indegudament deduïdes en exercicis anteriors en els termes previstos en l'article 59 del Reglament de l'IRPF, sense inclusió d'interessos de demora.

Aquesta regularització únicament es realitzarà respecte dels exercicis que no hagués prescrit el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació.

EMPLENAMENT

 • IMPORT DE LES DEDUCCIONS INDEGUDES

  Es consignarà l'import de les deduccions practicades en exercicis anteriors quan s'hagi perdut el dret a la deducció l'any 2016 com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol dels requisits establerts per a la seva aplicació.

  Per a les deduccions generals de 1997 a 2017 haurà de distingir la part corresponent al tram estatal i al tram autonòmic de la deducció d'acord amb les regles esmentades en l'apartat anterior.

 • INTERESSOS DE DEMORA

  El programa, en emplenar les dates, els exercicis i els imports calcula els interessos de demora   aplicant a l'import de la deducció indeguda el tipus d'interès de demora vigent a cadascun dels exercicis compresos entre la data de venciment del termini de declaració de l'exercici en què es va efectuar la deducció indeguda (o, si escau, des de l'endemà a la data en què es va obtenir la devolució) i la data en què es presenti la declaració corresponent a l'exercici 2018. L'interès de demora per a l'exercici 2019 és el 3,75

 • Es farà constar l'import dels interessos de demora corresponents a les deduccions practicades indegudament que s'han inclòs en l'apartat anterior, distingint els corresponents al tram estatal i al tram autonòmic de la deducció.

  El programa té en compte també una opció de càlcul dels interessos a través d'una finestra de captura de dades, en què es recull la següent informació:

  • "Data final" (Data a l'efecte de càlcul": s'indicarà la data en la que presentarà la declaració de l'exercici 2018.

  • "Exercici": haurà de fer constar l'exercici corresponent a la declaració en la que es va practicar la deducció requisits dels quals s'han incomplert l'any 2018.

  • "Import": s'indicarà l'import de la deducció practicada indegudament.

  • "Per Ingressar/Per Retornar ": assenyali el resultat de la declaració en la que es va practicar la deducció ("I" o "D)".

  • "Data d'inici":

   1. Declaracions per ingressar: si la declaració va anar a ingressar, el propi programa reflecteix la data d'inici per al còmput dels interessos, que serà la del venciment del termini de declaració de l'exercici de què es tracti.

   2. Declaracions per retornar: si la declaració en la que es va practicar la deducció va anar a tornar, haurà d'indicar-se en aquest apartat la data en què s'ha obtingut la devolució.

   En el cas particular de què l'import de la devolució percebuda fora inferior a l'import de la deducció que es restitueix, haurà de desglossar-se aquesta última en dues parts:

   1. D'una banda, fins a la quantia de la devolució, indicant com data d'inici aquella en què s'ha obtingut la devolució.

   2. I per un altre, l'excés de la deducció indeguda sobre l'import de la devolució, indicant com data d'inici la del venciment del termini de declaració de l'exercici de què es tracti:

    DECLARACIÓ

    VENCIMENT

    Exercici 1997

    22-06-98

    Exercici 1998

    21-06-99

    Exercici 1999

    20-06-00

    Exercici 2000

    20-06-01

    Exercici 2001

    01-07-02

    Exercici 2002

    30-06-03

    Exercici 2003

    01-07-04

    Exercici 2004

    30-06-05

    Exercici 2005

    30-06-06

    Exercici 2006

    02-07-07

    Exercici 2007

    30-06-08

    Exercici 2008

    30-06-09

    Exercici 2009

    30-06-10

    Exercici 2010

    30-06-11

    Exercici 2011

    02-07-12

    Exercici 2012

    01-07-13

    Exercici 2013

    30-06-14

    Exercici 2014

    30-06-15

    Exercici 2015

    30-06-16

    Exercici 2016

    30-06-17

     Exercici 2017

     02-07-18

    (NOTA: el programa reflecteix la data de venciment del termini de declaració si en l'apartat"Per Ingressar/Per Retornar "s'assenyala"I)".

    IMPORTANT: Si l'increment de la quota líquida és motivada per la pèrdua del dret a deduccions per inversió en habitatge habitual, tant estatal com autonòmica per haver-se produït les circumstàncies previstes en la Disposició Addicional 45 de la Llei de l'impost, haurà de marcar amb una X les caselles habilitades per això. (Pèrdua de deduccions per devolució de les clausulas sòl”

    En marcar aquesta casella, el programa no calcularà interessos de demora.