Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.6. Deduccions familiars

Tindran dret a les deduccions familiars per descendents i ascendents amb discapacitat, per família nombrosa i per tenir dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments, els contribuents que compleixin els requisits específics de cadascuna de les deduccions, i al seu torn pertanyin a un d'aquests dos col·lectius:

  1. Contribuents que realitzan una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat alternativa. (Col·lectiu 1)

  2. Contribuents que percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions abonades per la Seguretat Social, Classes Passives o per Mutualitats de previsió social alternatives. (Col·lectiu 2)