Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.7.1. Emplenament

Encara que les dades d'aquesta deducció apareixeran en les seves caselles corresponents, l'emplenament de totes les dades necessàries es realitzaran a través de les dades personals i familiars a l'hora d'emplenar les dades identificatives.

Important : Totes les dades que li indiquem a continuació hauran de ser omplerts per cadascun dels descendents amb discapacitat amb dret a deducció.

Per obtenir l'import de la deducció haurà d'emplenar obligatòriament les següents dades:

Primerament haurà d'indicar el NIF del descendent, i el nombre de contribuents amb dret al mínim per descendents.

Si es donés el cas, haurà d'indicar-nos si s'hagués produït la defunció durant l'exercici 2017 de l'altre progenitor, la data de defunció del mateix.

Si la situació d'incapacitat passa dins el període impositiu, haurà d'indicar primerament la data del reconeixement d'aquesta incapacitat. En aquest sentit, si els serveis socials de la seva Comunitat Autònoma dictaminen la condició de persona amb discapacitat, a tots els efectes, la data que haurà d'indicar és el de la sol·licitud de la incapacitat.

Igualment, si la situació de discapacitat s'extingeix durant l'exercici, haurà d'indicar la data corresponent.

Cessió del dret

Haurà d'indicar si cedeix el dret de la deducció que li pogués correspondre a un altre contribuent que tingui també dret a la mateixa deducció i pel mateix descendent. En cas afirmatiu, haurà d'indicar el NIF d'aquest contribuent.

En el cas en què uns altres contribuents li cedeixin a vostè el dret a la percepció de la totalitat de la deducció, haurà d'indicar aquest extrem, complimentant el NIF del cedent, si no fora aquest el seu cònjuge.

També haurà d'indicar en les caselles corresponents l'import de la deducció que s'ha cobrat de forma anticipada, incloent, si li cedeixen el dret a la deducció, l'import cobrat també per l'altre pare o tutor.

Dades relatives als pensionistes o desocupats. Si estigués en la situació de desocupat, o és perceptor d'alguna pensió de la Seguretat Social, Classes Passives o de Mutualitats alternatives durant tot l'exercici haurà de marcar només la casella que correspon a cada mes de l'exercici. En cas que no fora tot l'any, haurà de marcar els mesos en què si té percepcions d'aquest tipus. Haurà de també indicar, en cas de cessió, i si el cedent no és el cònjuge, les mateixes dades relatives a aquest.

Cotitzacions a la seguretat Social o mutualitat. En el cas que tingui cotitzacions durant tot l'exercici, incloses les cotitzacions del cedent, iguals o superiors, a cadascun dels mesos, al resultat de dividir 100 euros entre el nombre de persones que apliquin la deducció, o, dit d'una altra forma, si la suma de les cotitzacions de tots els contribuents amb dret a la deducció és igual o superior a 100 euros, haurà d'indicar-nos només aquest extrem en la casella corresponent. En cas diferent, haurà de reflectir les cotitzacions realitzades mensualment. Haurà de també indicar, en cas de cessió, i si el cedent no és el cònjuge, les mateixes dades relatives a aquest.

Finalment haurà de reflectir, en el cas de no estar obligat a presentar declaració però es presenta, si aquesta es fa en la modalitat de conjunta o individual.

Només en el cas que hagi rebut abonament anticipat d'algun descendent, pel qual no té dret al mínim per descendents haurà d'emplenar les caselles de l'apartat “REGULARITZACIÓ DE L'ABONAMENT ANTICIPAT REBUT PER DESCENDENTS DISCAPACITATS A CÀRREC ”indicant el NIF del descendent o descendents i el pagament a compte percebut.