Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.9. Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s'inclou un nou supòsit al que serà aplicable la deducció: pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que compleixin els següents requisits:

1 - Que el cònjuge amb discapacitat  no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

2 - Que no generi ni genereu el dret a les deduccions previstes en les lletres c) i d) del número 1 de l'article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim.

La deducció  és de 100 euros mensuals.

Emplenament:

Haurà d'incloure les següents dades: Dades identificatives del cònjuge amb discapacitat. Les corresponents dates d'inici i finalització de la discapacitat. Les dates de l'inici o fi del matrimoni, només  si aquest no ha estat vigent durant tot l'any. Finalment la regularització de la deducció si ha existit pagaments mesuales d'abonament anticipat.