Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.9.Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat

Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, s'inclou un nou supòsit a què serà aplicable la deducció:pel cònjuge no separat legalment amb discapacidad,siempre que compleixin els següents requisits:

1- Que el cònjuge amb discapacitat  no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

2- Que no generi ni generi el dret a les deduccions previstes en les lletres c) i d) del número 1 de l'article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim.

La deducció és de 100 euros mensuals.

Emplenament:

Haurà d'incloure les següents dades:Dades identificatives del cònjuge amb discapacitat.Les corresponents dates d'inici i acabament de la discapacitat.Les dates de l'inici o final del matrimoni, només si aquest no ha estat vigent durant tot l'any.Finalment la regularització de la deducció si ha existit pagaments mesuales d'abonament anticipat.