Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.6. Deduccions per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

DEDUCCIÓ PER RENDES OBTINGUDES A CEUTA I MELILLA. EMPLENAMENT (art. 68.4 Llei)

Haurà de complimentar-se aquest epígraf en cas que el contribuent tingui dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla.

 • Emplenament

  A través d'una finestra de captura de dades es faran constar les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, consignant la següent informació:

 • Rendes incloses en la base imposable general

  Es consignaran en aquesta casella l'import de les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla incloses en la base imposable general.

  Com a rendiments obtinguts a Ceuta i Melilla s'inclouran els següents:

  • Els rendiments nets (reduïts) del treball, del capital (que no hagin d'incloure's en la base imposable de l'estalvi) i d'activitats econòmiques. 

  • Els rendiments que procedeixin de la titularitat de béns immobles situats a Ceuta i Melilla.

  • El saldo net de guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2018 que no derivin de la transmissió d'elements patrimonials. 

  Partides negatives originades a Ceuta i Melilla 

  Si el saldo net de guanys i pèrdues patrimonials que no derivin d'una transmissió és negatiu, només es tindrà en compte l'import que s'hagi integrat en la base imposable de l'exercici, sense incloure, si escau, la part pendent de compensar en anys successius. Si aquest saldo negatiu no correspon íntegrament a rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, la part pendent de compensar es distribuirà proporcionalment.

  Així mateix, per calcular les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla incloses en la base imposable general, hauran de restar-se les partides negatives d'anys anteriors amb origen a Ceuta i Melilla que s'hagin compensat en aquest exercici en la base imposable general.

  Per al càlcul d'aquesta deducció el programa no té en compte el supòsit de què es produeixi la compensació de bases liquidables negatives d'exercicis anteriors

 • Rendes incloses en la base imposable de l'estalvi

  Es consignaran en aquesta casella l'import de les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla incloses en la base imposable de l'estalvi.

  S'inclouen en la base imposable de l'estalvi:

  • El saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2018 que derivin de la transmissió d'elements patrimonials.

  • El saldo net positiu dels rendiments de capital mobiliari inclosos en la base imposable de l'estalvi.

  Partides negatives originades a Ceuta i Melilla

  Per calcular les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla incloses en la base imposable de l'estalvi, hauran de restar-se les partides negatives d'anys anteriors amb origen a Ceuta i Melilla que s'hagin compensat en aquest exercici. Si aquest saldo negatiu no correspon íntegrament a rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, la part pendent de compensar es distribuirà proporcionalment.

 • Tributació conjunta

  Perquè el programa calculi la deducció en aquest tipus de tributació haurà d'incloure la suma de les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla per tots els membres de la unitat familiar.

  En general, l'import de les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla amb dret a deducció serà la suma de l'import d'aquelles que originen aquest mateix dret en les declaracions individuals del declarant i del cònjuge.

  No obstant això, en alguns casos, l'opció pel tipus de tributació pot originar variacions en la quantia de les despeses deduïbles amb límit màxim, i de les reduccions aplicables sobre els rendiments nets del treball.

 • Informació sobre els càlculs

  A títol merament informatiu, en la finestra de captura de dades es mostra el resultat calculat pel programa de la part de la quota íntegra que proporcionalment correspon a les rendes computades per determinar la base imposable general i de l'estalvi obtinguts a Ceuta o Melilla, tant en la declaració conjunta com en les declaracions individuals del declarant i del cònjuge i, si escau, dels fills.

DEDUCCIÓ PER RENDES OBTINGUDES A CEUTA O MELILLA (art. 68.4 Llei)

La deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla pot aplicar-se en els supòsits següents:

 • CONTRIBUENTS RESIDENTS A CEUTA O MELILLA

  1. Per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

   Els contribuents que tinguin la seva residència habitual a Ceuta o Melilla poden aplicar-se aquesta deducció per les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

   La deducció consisteix el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica o complementària que proporcionalment correspongui a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables que haguessin estat obtingudes en aquests territoris.

  2. Per rendes obtingudes fora de Ceuta o Melilla

   També podran aplicar-se aquesta deducció els contribuents que tinguin la seva residència habitual a Ceuta o Melilla per les rendes obtingudes fora d'aquestes ciutats, quan compleixin els següents REQUISITS:

   • Que, com a mínim, una tercera part del patrimoni net del contribuent, determinat conforme a la normativa reguladora de l'impost sobre el patrimoni, estigui situat en aquestes ciutats.

  Límit

  La quantia màxima de les rendes, obtingudes fora d'aquests territoris, que poden gaudir de la deducció serà l'import net dels rendiments i guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en aquestes ciutats.

 • CONTRIBUENTS NO RESIDENTS A CEUTA O MELILLA

  Els contribuents que no tinguin la seva residència habitual a Ceuta o Melilla podran aplicar-se aquesta deducció per les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

  La deducció consisteix el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica o complementària que proporcionalment correspongui a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables positives que haguessin estat obtingudes a Ceuta o Melilla.

  En cap cas podran aplicar aquesta deducció a les rendes següents:

  • A les procedents d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, llevat de quan la totalitat dels seus actius estigui invertida a Ceuta o Melilla.

  • Als rendiments del treball

  • Als guanys patrimonials que procedeixin de béns mobles

  • Als rendiments procedents de dipòsits o comptes en qualsevol classe d'institucions financeres

  ATENCIÓ : en cap cas l'import d'aquesta deducció podrà superar el 60 per 100 de la quota íntegra total de l'Impost, i el programa desglossarà la part estatal i autonòmica que correspongui.

RENDES OBTINGUDES A CEUTA I MELILLA (art. 68.4 Llei)

Es consideraran rendes obtingudes a Ceuta o Melilla les següents:

 1. Els rendiments del treball, quan es derivin de treballs de qualsevol classe realitzats en aquests territoris, així com els derivats de prestacions per desocupació i dels sistemes de previsió social a què es refereix l'article 17.2.a) de la Llei de l'impost (art. 58.1 Rgl.).

  No obstant això, els contribuents no residents a Ceuta o Melilla no podran aplicar-se, en cap cas, la deducció per aquest tipus de rendes.

 2. Els rendiments que procedeixin de la titularitat de béns immobles situats a Ceuta o Melilla o de drets reals que recaiguin sobre els mateixos.

 3. Les que procedeixin de l'exercici d'activitats econòmiques efectivament realitzades a Ceuta o Melilla.

  S'entén per operacions efectivament realitzades a Ceuta o Melilla aquelles que tanquin en aquests territoris un cicle mercantil que determini resultats econòmics o suposin la prestació d'un servei professional en aquests territoris.

  No s'estimarà que es produeixen aquestes circumstàncies quan es tracti d'operacions aïllades d'extracció, fabricació, compra, transport, entrada i sortida de gèneres o efectes en els mateixos i, en general, quan les operacions no determinin per si soles rendes (art. 58.2 Rgl.).

  Quan es tracti d'activitats pesqueres i marítimes seran d'aplicació les regles establertes en l'article 33 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats.

 4. Els guanys patrimonials que procedeixin de béns immobles radicats a Ceuta o Melilla.

 5. Els guanys patrimonials que procedeixin de béns mobles situats a Ceuta o Melilla.

  No obstant això, els contribuents no residents en aquests territoris no podran aplicar-se, en cap cas, la deducció per aquest tipus de rendes.

 6. Els rendiments del capital mobiliari procedents d'obligacions o préstecs, quan els capitals es trobin invertits en aquests territoris i allà generin les rendes corresponents.

 7. Els rendiments del capital mobiliari procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines, quan l'objecte de l'arrendament estigui situat i s'utilitzi efectivament a Ceuta i Melilla (art. 58.4 Rgl.).

 8. Les rendes procedents de societats que operin efectiva i materialment a Ceuta o Melilla i amb domicili i objecte social exclusiu en aquests territoris.

 9. Els rendiments procedents de dipòsits o comptes en qualsevol classe d'institucions financeres situades a Ceuta o Melilla.

  No obstant això, els contribuents no residents en aquests territoris no podran aplicar-se, en cap cas, la deducció per aquest tipus de rendes.