Salta al contingut principal

L'Agència Tributària posa en marxa un nou programa PADRE simplificat per a la renda 2013

Campanya de renda 2013

 

 • El nou PADRE permetrà la descàrrega conjunta de totes les dades de la unitat familiar i oferirà un resum de resultats amb hipervincles per agilitzar la presentació
 • Els contribuents podran utilitzar el ‘PIN 24 hores’ com a alternativa al REN0 per realitzar els tràmits de la Renda
 • La utilització de la via telemàtica permetrà rebre les primeres devolucions el 3 d'abril i presentar la declaració amb el programa PADRE  ja des del 23 d'abril
 • En la campanya d'aquest any està prevista la presentació de  19,3 milions de declaracions, de les quals 14,6 milions seran per retornar per un import de 10.725 milions d'euros

 

1 d'abril de 2014.- L'Agència Tributària obre avui el termini per gestionar per via telemàtica l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2013 (IRPF 2013). La campanya d'aquest any comptarà, com principal novetat, amb la posada en marxa d'un nou programa PADRE simplificat que facilitarà la descàrrega de dades fiscals i personals per a la confecció i presentació de la declaració.

Aquest any seran més de 21 milions d'esborranys i dades fiscals els que es posaran a disposició dels ciutadans. Està previst que aquesta campanya compti amb 19.325.000 declaracions, de les quals 14.600.000 donaran dret a devolució, per un import total de 10.725 milions d'euros, i 4.050.000 declaracions sortiran amb resultat per ingressar, per un import de 6.725 milions d'euros.

L'atenció en oficines, administracions i plataformes de Renda arrencarà el 12 de maig i l'últim dia de campanya de la Renda 2013 serà el 30 de juny. En aquesta campanya, al col·lectiu de contribuents que venien utilitzant el servei de cita prèvia per a la confecció de la declaració es podran sumar prop de 35.000 contribuents que presentaven la seva declaració manuscrita, un format de presentació que aquest any no serà possible davant la desaparició del model preimprès de declaració. Tots aquests contribuents podran utilitzar el servei de cita prèvia.

L'atenció a Internet i per telèfon comença avui. Les devolucions s'iniciaran el proper 3 d'abril per als contribuents que, una vegada revisat, presentin el seu esborrany d'IRPF per Internet en la pàgina de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es ). Igual que l'any passat, la presentació de declaracions per Internet, a través del programa PADRE (disponible a partir del 8 d'abril), serà possible des d'aquest mes d'abril, el proper dia 23, i les primeres devolucions corresponents amb declaracions començaran el dia 5 de maig.

 

El nou programa PADRE

Amb l'objectiu de seguir facilitant les gestions del contribuent, en la campanya de Renda 2013 l'Agència Tributària posarà en marxa un nou programa PADRE que pretén sumar a la versatilitat del tradicional programa d'ajuda tota la simplicitat i facilitat de comprensió que ofereix l'esborrany d'IRPF.

Aquest ‘PADRE simplificat’, de què es podran beneficiar tots els declarants de Renda, oferirà el mateix grau de desagregació de dades que permetia fins ara, però amb una descàrrega d'informació fiscal i personal més còmoda i amb una major facilitat per al contribuent a l'hora de modificar, si és necessari, aquesta informació.

Principals avantatges del nou ‘PADRE simplificat ’:

Descàrrega conjunta de dades : Al costat del sistema habitual de descàrrega de les dades fiscals i personals de cadascun dels membres de la unitat familiar, el PADRE permetrà aquest any, com a novetat, la descàrrega de tots aquests arxius de manera conjunta. Així, després d'introduir la identificació dels contribuents (nom, cognoms i NIF) i la forma d'autentificació (PIN 24 hores, número de referència a través del REN0 o certificat electrònic) s'incorporaran al programa els fitxers i es procedirà al trasllat de les dades que contenen. En funció de les dades, aquell trasllat podrà efectuar-se de la forma habitual (pas a pas, donant l'opció al contribuent d'incloure'ls o no), o de manera automàtica, incorporant les dades directament a la declaració.

Nou document de resum de resultats : Després de la identificació prèvia i la descàrrega i trasllat de les dades, el programa oferirà al contribuent en una única pantalla un resum de les cinc declaracions que pot calcular (declarant, cònjuge, dos fills amb rendes i conjunta). Aquest resum no es limitarà a oferir el resultat de la declaració, sinó que inclourà tots els conceptes que determinen aquell resultat.

Accés directe des del resum a tota la declaració : Des d'aquest document, i a través d'hipervincles es podran realitzar les modificacions necessàries en la declaració sense necessitat de navegar per tot el programa PADRE, ja que es remetrà al contribuent directament a l'apartat que correspongui. Finalment, des d'aquell mateix quadre de resultats es podrà efectuar una vista prèvia i presentar la declaració.

Al mateix temps, els contribuents que prefereixin utilitzar la versió tradicional del PADRE, amb la navegació per totes les pantalles del programa, podran seguir fent-ho i es podran beneficiar d'una sèrie de millores en la inclusió de dades fiscals. En concret, a partir d'aquest any també es podran incorporar i completar les dades fiscals corresponents a rendiments de capital immobiliari i a les cotitzacions d'autònoms de membres de consells d'administració.

 

Compatibilitat del PIN 24 hores i el REN0

Aquesta campanya de la Renda comptarà també amb la novetat del PIN 24 hores com a alternativa al servei REN0 per a l'obtenció ràpida de l'esborrany i les dades fiscals, així com per a la presentació de la declaració i, si escau, la consulta de l'estat de la devolució.

A diferència del REN0, el PIN 24 hores no requereix que el contribuent recordi la casella 620 de la declaració de l'any anterior i permet presentar declaracions per ingressar i efectuar telemàticament l'ingrés sense necessitat de domiciliació en compte. El PIN, a més, es pot utilitzar per a uns altres tràmits aliens a la campanya i no és necessari recordar la clau d'accés, atès que cada dia es pot sol·licitar una nova. Al contrari, el sistema REN0 permet utilitzar la mateixa clau durant tota la campanya. El contribuent podrà triar entre els dos sistemes, o utilitzar ambdós, atès que són plenament compatibles.

 

Avís sobre rendes de l'estranger

Durant la campanya, d'altra banda, s'informarà a col·lectius específics sobre la necessitat de tenir en compte, a l'efecte de la declaració, aquelles rendes percebudes el 2013 de les que no tingui constància l'Agència Tributària. És el cas dels declarants del model 720 sobre béns i drets a l'estranger, dels perceptors de pensions a l'estranger i dels contribuents que comptin amb imputacions derivades de la Directiva sobre Fiscalitat de l'Estalvi; casos en els quals l'Agència adverteix de què l'existència de rendiments obtinguts l'any passat implica la necessitat d'incloure'ls en la declaració.

 

Accés al portal de Renda 2013 a través de mòbils i tauletes

També com a novetat, aquest any l'accés al portal de Renda 2013 en el web de l'Agència (sede.agenciatributaria.gob.es ) oferirà en vista mòbil. El disseny visual del portal s'adequarà a les característiques del dispositiu mòbil des del qual s'accedeixi i serà possible fer tots els tràmits amb el PIN 24 hores o el número de referència proporcionat amb el REN0.

Al mateix temps, es posarà a disposició dels usuaris de tauletes i mòbils intel·ligents dues aplicacions de l'Agència Tributària: una per a l'accés als serveis de l'Agència, incloent la possibilitat de comparar documents mitjançant el codi QR i localitzar l'oficina de l'Agència més pròxima al contribuent, i una altra aplicació per a l'obtenció del PIN directament en el dispositiu.

 

Qui no està obligat a declarar?

Es manté la mateixa regulació que l'any anterior quant als obligats a presentar la declaració de l'IRPF. En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.

 

El límit per no declarar es redueix a 11.200 euros si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), i també quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts, quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.

Ambdós límits segueixen essent vàlids per no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments:

- Dividends, interessos i plusvàlues sotmesos a retenció amb un  límit conjunt de 1.600 euros.

- Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivades de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis, unes altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

 

Qui poden utilitzar l'esborrany de Renda

En la campanya d'IRPF 2013 es manté el perfil ampliat d'usuari de l'esborrany de Renda que es va introduir en la campanya anterior. Així, a més dels contribuents que comptin amb rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, podran utilitzar l'esborrany aquells que comptin amb pèrdues derivades de fons d'inversió, siguin perceptors de subvencions no destinades a activitats econòmiques, tinguin fins a vuit immobles no arrendats, siguin titulars de valors públics amortitzats amb rendiment zero o hagin percebut rendiments del capital mobiliari i immobiliari procedents d'entitats en atribució de rendes.

La deducció per adquisició d'habitatge habitual amb préstec hipotecari, la reducció per aportacions a plans de pensions i la deducció per donatius no impedeixen rebre l'esborrany.

Tots aquests contribuents, llevat que estiguin obligats a presentar la declaració per tenir una activitat professional, empresarial, agrícola o ramadera, arrendaments o guanys patrimonials sense retenció, podran utilitzar l'esborrany de la declaració.

 

Com obtenir el PIN 24 hores i el número de referència (REN0)?

L'obtenció del PIN 24 hores requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior amb vigència d'un dia natural. El registre previ es podrà efectuar per dues vies:

Presencialment en les oficines de l'Agència Tributària aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de cita prèvia ni documentació alguna, llevat de l'exhibició del propi document d'identificació.

A través d'Internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta en la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘PIN24H’. En aquest cas, a més del DNI i el número de mòbil, el contribuent ha d'aportar els dígits de l'IBAN d'un compte bancari de la que sigui titular com informació de contrast.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit haurà d'accedir a la icona ‘PIN24H’ i sol·licitar-ho. Per això haurà de consignar el NIF, la data de caducitat del DNI i una clau o contrasenya de quatre caràcters a elecció seva que definirà el contribuent per a cada sol·licitud de PIN. A continuació, rebrà per SMS el PIN amb els tres dígits que, juntament amb la clau constitueixen el codi d'accés que podrà utilitzar durant aquell mateix dia natural.

Per a la utilització del servei REN0 se sol·licitarà el NIF i primer cognom del contribuent, la casella 620 de la Renda 2012 i un número de mòbil al que s'enviarà un SMS amb el nombre de referència. Als no declarants en l'exercici anterior i als nous declarants, en lloc de la casella 620 se'ls sol·licitarà el codi d'un compte bancari de la que sigui titular el contribuent.

 

Modificació i confirmació de l'esborrany de Renda

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de Renda, atès que en el moment de la seva confecció l'Agència podria no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2013)
 • Aportacions a plans de pensions
 • Aportacions de quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deducció per maternitat
 • Deducció per inversió en residència habitual
 • Deducció per lloguer d'habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany, segons sigui el resultat per retornar o per ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany qualsevol dia, fins al 25 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el  5 de novembre).

Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), de l'1 d'abril al 30 de juny (25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació): 

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en què es pot utilitzar aquesta via

Per Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

Per telèfon (VRU), servei automàtic
901 12 12 24 (les 24 hores)

A tornar

Per SMS, al 638444147
Renda (espai) nombre de justificant d'esborrany (espai) NIF
(Si és declaració conjunta s'afegeix un (espai) NIF del cònjuge

A tornar

Per telèfon (operador)
901 200 345 (DL.-DV., de 9 a 21 hores)

A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)

Per banca electrònica i telefònica

Per retornar i ingressar (sense domiciliar)

En caixers  automàtics de certes entitats

Per retornar i ingressar (sense domiciliar)- V ías presencials, del 5 de maig al 30 de juny (25 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en què es pot utilitzar aquesta via

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i ingressar (sense domiciliar)

En les oficines de l'AEAT o CA

A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)

 

Declaració de patrimoni

En aquesta campanya es manté l'obligació de declarar l'impost sobre el patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les deduccions i bonificacions corresponents) i també per aquells sense quota a ingressar, però que comptin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempta també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CA. Tots els contribuents als que correspongui declarar Patrimoni hauran de fer-ho exclusivament per Internet, mitjançant el PIN 24 hores, el número de referència de l'esborrany o dades fiscals, o bé utilitzant el DNIE o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença el 23 d'abril i s'estén fins al 30 de juny (fins al 25 de juny per als pagaments amb domiciliació, encara que en aquests casos es podrà presentar fins al 30 de juny amb el nombre de referència de l'esborrany, sempre que s'hagi obtingut prèviament el justificant de pagament que aporta el banc). Amb el PIN 24 hores es podrà presentar en qualsevol cas fins al dia 30 sense necessitat de domiciliar el pagament.

 

Principals serveis d'assistència i informació

- Internet: sede.agenciatributaria.gob.es  (ofereix informació i gestions sense horaris).

- Telèfon Assistència: 901 200 345 (per gestionar l'esborrany; de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).

- Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33 (per resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres).