Salta al contingut principal

Els beneficiaris dels nous impostos negatius podran sol·licitar a l'Agència Tributària a partir de gener l'abonament anticipat

Noves deduccions per a la família

 

  • Les noves deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec es podran obtenir de forma anticipada, mes a mes
  • L'Agència Tributària ha començat a enviar cartes als possibles beneficiaris informant dels requisits i procediment per a la sol·licitud del cobrament mensual
  • Els beneficiaris hauran de presentar un formulari de sol·licitud, individual o col·lectiu, per cadascuna de les deduccions a les que tinguin dret
  • La sol·licitud es podrà presentar per Internet o telèfon a partir del 7 de gener i presencialment des del 3 de febrer

 

1 de desembre de 2014.- Els beneficiaris de les tres noves deduccions en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que incorpora la reforma fiscal per al suport a la família podran sol·licitar a partir del mes de gener proper el seu abonament anticipat. Les deduccions s'inclouran en la declaració anual d'IRPF del 2015, a presentar el 2016, on es regularitzaran les quantitats que s'haguessin percebut  com a abonament anticipat.

L'Agència Tributària ha començat ja a enviar cartes informatives als beneficiaris potencials, en les que recull els requisits i procediment per a la percepció mensual d'aquests imposats negatius.

La sol·licitud del pagament anticipat es podrà realitzar de manera col·lectiva o individual mitjançant la presentació d'un nou model, el 143, per cadascuna de les deduccions, acumulables entre si, a les que els beneficiaris tinguin dret (100 euros mensuals per família nombrosa i per cada descendent i ascendent amb discapacitat; 200 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial).

Les  deduccions, que podran assolir els 1.200 euros anuals per cada descendent o ascendent amb discapacitat i per família nombrosa, i els 2.400 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial, es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits.

Els requisits són dos: d'una banda, realitzar una activitat per la qual es cotitzi a la Seguretat Social o mutualitat alternativa; per un altre, tenir dret a l'aplicació del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat, o ser ascendent o germà orfe de pare i mare formant part d'una família nombrosa.

El límit per a cadascuna de les deduccions seran les cotitzacions i quotes to­tales a la Seguretat Social i/o mutualitats meritades en cada període impositiu. Si es tingués dret a la deducció per comptar amb diversos ascendents i/o descendents amb discapacitat, el límit s'aplicarà de forma independent respecte de cadascun d'ells.

 

Procediment per a la sol·licitud del pagament anticipat

Una vegada emplenat, el model de sol·licitud es podrà presentar per Internet a partir del 7 de gener en el web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es ) mitjançant ‘Cl@ve’, ‘PIN 24 hores’, DNI electrònic o certificat digital. Al final de la carta remesa als beneficiaris es recull el Codi Segur de Verificació (CSV) requerit per a les noves altes en Cl@ve d'aquells beneficiaris que no estiguin registrats en el PIN 24 hores. La sol·licitud també es podrà formalitzar a partir d'aquella data en el telèfon 901 200 345.

A partir del 3 de febrer, la sol·licitud es podrà presentar també en qualsevol oficina de l'Agència Tributària, previ emplenament en el web de l'Agència, impressió i signatura per part de tots els sol·licitants.

Quan existeixin diversos beneficiaris d'una mateixa deducció, l'abonament anticipat se sol·licitarà de manera col·lectiva o individual, elecció que es podrà modificar per a les diferents deduccions el gener de cada any.

En el cas de la sol·licitud col·lectiva, hauran de subscriure la sol·licitud tots els sol·licitants que poguessin tenir dret a la deducció. Qui figuri com primer sol·licitant haurà de complir els requisits per a l'abonament de la deducció en el moment en què es presenti la sol·licitud i serà qui rebi la transferència bancària mensual. Si els beneficiaris opten, en canvi, per la sol·licitud individual, l'import de la deducció es dividirà entre els diferents sol·licitants per parts iguals.

 

Qui poden sol·licitar l'abonament anticipat?

- Ascendents – o germans orfes de pare i mare – que formin part d'una família nombrosa.
- Contribuents amb dret a l'aplicació dels mínims per descendents o ascendents amb discapacitat.

 

Requisits

Títol de família nombrosa i/o certificat de discapacitat : els sol·licitants han de comprovar que compten amb la  documentació acreditativa de família nombrosa i el certificat de discapacitat de l'ascendent o descendent. Les Comunitats Autònomes enviaran directament aquesta documentació a l'Agència Tributària.
Número d'identificació fiscal (NIF) de tots els sol·licitants, així com dels descendents i ascendents amb discapacitat. Per a menors de 14 anys que no comptin amb NIF es podrà sol·licitar un NIF amb la lletra ‘K’ de menors en les oficines de l'Agència Tributària.
Alta a la Seguretat Social o mutualitat i terminis mínims de cotització (en les sol·licituds col·lectives n'hi ha prou que el requisit el compleixi qui figuri com primer sol·licitant).