Salta al contingut principal

L'Agència Tributària i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Seguretat de les Canàries simplifiquen els tràmits del comerç electrònic i els intercanvis amb la Península

Agilització administrativa

  • Se suprimeix el DUA d'exportació en els intercanvis les Canarias – la Península per a qualsevol enviament de menys de 10.000 euros i per als dirigits a una seu de la mateixa empresa
  • Els particulars i petits empresaris podran utilitzar un DUA simplificat per a la importació de mercaderies a les Canarias, evitant costos de tramitació a través de tercers
  • El DUA d'importació el podrà presentar el venedor o el seu representant, amb la qual cosa el comprador s'evita costos addicionals als assumits en el moment de l'adquisició


27 de febrer de 2014.-
L'Agència Tributària i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Seguretat del Govern de les Canarias, en coordinació amb la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Economia,  han adoptat una sèrie de mesures amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius als que es veuen sotmeses les mercaderies en els intercanvis entre les Canarias i la Península, amb la finalitat de reduir costos dels operadors i de facilitar el comerç, especialment en el seu vessant electrònic. Aquestes mesures, incardinades en les simplificacions administratives propostes en el marc de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA), s'aniran implantant de forma gradual i estaran plenament operatives a l'estiu d'aquest any.

Així, en una primera fase, l'abril, es procedirà a agilitzar els despatxos de mercaderies que arriben a les Canarias a través de la Societat Estatal Correus i Telègrafs. Per fer-ho, s'ha desenvolupat un sistema mitjançant el qual els particulars i els empresaris o professionals que  siguin persones físiques podran efectuar el despatx duaner i fiscal de la mercaderia a través d'un formulari simplificat que estarà disponible en la Seu electrònica de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es ).

D'aquesta manera, el comprador s'evita costos derivats de la seva tramitació a través d'intermediaris. L'únic requisit és ser persona física i disposar d'un certificat o DNI Electrònic que permeti identificar a la persona que presenta la declaració (DUA).

Si es tracta de mercaderies procedents de tercers països, els particulars podran presentar el DUA simplificat havent d'incloure la referència del nombre d'enviament postal. En el cas d'enviaments intracomunitaris (mercaderia procedent d'uns altres Estats Membres, o de la Península i les Balears), Correus i Telègrafs facilitarà al destinatari de l'enviament el nombre de la partida de declaració sumària necessari per presentar aquesta Declaració Simplificada.


Supressió de 2,2 milions de DUA d'exportació

La segona fase d'aquest programa d'agilitació dels intercanvis comercials comprèn dos tipus de mesures, les dirigides a simplificar els procediments administratius en els intercanvis entre les Canarias i la Península, i els que van dirigits a facilitar el comerç electrònic. La implantació d'aquesta segona fase es realitzarà abans del mes de juliol, ja que els operadors requereixen un període d'adaptació prèvia dels seus sistemes informàtics.

Actualment per a l'enviament de qualsevol mercaderia de la Península a les Canarias, o viceversa, és necessari presentar un DUA d'exportació en la Duana des de la qual es realitza l'enviament i un DUA d'importació en la Duana a la que arriben les mercaderies. Ara se suprimeix el DUA d'exportació en aquells casos en els que el valor de la mercaderia sigui inferior a 10.000 euros, o quan els enviaments no suposin traspàs de propietat; és a dir, enviaments entre seus de la mateixa empresa. Aquesta mesura suposa l'eliminació de més de 2,2 milions de DUA d'exportació.

Per  acreditar l'exportació a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit (IVA), o de l'Impost General Indirecte Canari (IGIC), l'exportador podrà descarregar-se un certificat des de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es ). Amb aquesta mesura es reduiran els costos, tant directes com indirectes, dels operadors econòmics i es facilitarà el comerç entre les Illes i la resta del territori nacional.


Mesures per facilitar el comerç electrònic

Amb el mateix calendari previst d'entrada en funcionament, i amb l'objectiu de facilitar el comerç electrònic entre les Canarias i la Península i viceversa, a més de suprimir-se el DUA d'exportació s'habilita la possibilitat que el DUA d'importació pugui ser presentat pel venedor o per un representant duaner d'aquest, de manera que el comprador pugui rebre la mercaderia en el seu domicili, sense cap altre tràmit i sense cost addicional a les quantitats pagades al venedor en el moment de la compra. El pagament dels tributs que gravin la importació d'aquesta mercaderia la realitzaria el venedor, per compte del comprador.

D'aquesta manera s'aconsegueix que les vendes a distància compleixin amb els dos requisits essencials que ha de tenir el comerç electrònic per al seu desenvolupament, la simplicitat de tràmits i l'adquisició de la mercaderia per un preu cert, sense que el comprador hagi de suportar posteriorment costos addicionals inesperats.


Compromís amb la simplificació administrativa

Totes aquestes mesures són una mostra del compromís de l'Agència Tributària i el Govern de les Canarias amb la simplificació dels tràmits administratius, com ja es va posar de manifest l'any 2005 amb la signatura del conveni per a la creació d'una Finestreta Única per al Comerç Exterior a les Canarias.

Fruit d'aquell acord es va desenvolupar el projecte VEXCAN, pel qual es van unificar les declaracions d'importació i exportació en una sola que es presenta per via telemàtica i que té validesa tant per a l'Agència Tributària com per al Govern de les Canarias. VEXCAN està funcionant des de l'any 2006 per a les exportacions i des de 2007 per a les importacions i ha suposat una gran simplificació en els tràmits que han de realitzar els operadors i una important reducció en els seus costos associats.