Salta al contingut principal

L'Agència Tributària obté 10.950 milions el 2013 per la lluita contra el frau malgrat la caiguda de les bases imposables

Balanç anual de resultats de control tributari

  • Els resultats homogenis de control creixen un 1,9%, fins als 9.158 milions d'euros i, dins ells, els ingressos per liquidacions i actes de gestió recaptatòria, un 6,8%

  • S'han desenvolupat 93.261 actuacions inspectores, un 10,5% més que el 2012, i s'ha liquidat a grans contribuents més de 2.200 milions, el 40% del total

  • Es van realitzar 6.658 visites per aflorar lloguers opacs, un 40% més, 1.152 en relació amb comunitats de propietaris i 2.657 sobre facturació i pagaments en efectiu

28 de març de 2014.- L'Agència Tributària va obtenir 10.950 milions d'euros el 2013 com a resultat de la seva tasca en la prevenció i lluita contra el frau. Aquesta xifra global inclou un concepte que no es comptabilitzava fins ara, la minoració procedent de sol·licituds de rectificació d'autoliquidacions, per un import de 471 milions d'euros. A l'efecte d'establir comparacions interanuals homogènies, els resultats totals se situen en 10.479 milions d'euros. Aquests resultats consoliden els de 2012 i 2013 com els més alts de la història de l'Agència, i s'assoleixen en un context de profund descens de les bases imposables subjectes a comprovació. El deute mitjà liquidat en Inspecció se situa el 2013 en els 216.334 euros.

Aquests resultats arriben després de la singularitat dels resultats de control dels anys 2011 i 2012, que consisteix en l'existència d'un important volum de sentències dels tribunals favorables a l'Administració que van generar ingressos extraordinàriament alts per aquells conceptes en incorporar-se a les arques públiques durant aquell any, independentment del moment en què es produïssin les liquidacions corresponents.

En import, la major part d'aquestes sentències va afectar a expedients iniciats per la Delegació Central de Grans Contribuents (DCGC). El 2013 es van comptabilitzar en la DCGC ingressos per un import de 463 milions d'euros com a conseqüència de sentències, davant els 1.412 milions de 2012, els 1.035 milions de 2011 o els 765 milions de 2010.

Millora del resultat homogeni

Si es descompten dels resultats de control els imports ingressats el 2012 i 2013 corresponents a totes les sentències favorables a la DCGC resoltes en ambdós exercicis així com les rectificacions d'autoliquidacions computades des de 2013, el resultat homogeni de la lluita contra el frau obtingut per l'Agència Tributària (l'‘indicador 3’, que no inclou les declaracions extemporànies sense requeriment previ i els ingressos per delicte fiscal), millora un 1,9% el 2013, fins a assolir els 9.158 milions d'euros. Al seu torn, l'indicador 3.1.1, que mesura els ingressos de liquidacions i actes de gestió recaptatòria, i és el nucli dels resultats econòmics de la lluita contra el frau, creix un 6,8%.

Aquesta recaptació es desglossa en ingressos procedents d'actuacions de control (‘indicador 3.1 ’) i minoració de devolucions (‘indicador 3.2 ’). Quant als primers, descomptant les sentències de la DCGC el 2012 i 2013 creixen un 4,2% fins als 7.724 milions d'euros. El resultat de la minoració de devolucions se situa en 1.434 milions, afectat per la caiguda dels imports sol·licitats en els últims anys.

Els ingressos de l'Agència Tributària per lluita contra el frau també procedeixen de declaracions extemporànies (fora de termini voluntari) sense requeriment previ i dels expedients de delicte fiscal. La recaptació per aquests conceptes (‘indicador 4.1 ’) assoleix els 859 milions d'euros. Dins aquesta xifra, els ingressos per delicte fiscal, procedents de comandes de recaptació dels jutjats, creixen lleugerament fins als 41 milions d'euros.

Les inspeccions creixen un 10%

En paral·lel a aquesta evolució dels resultats recaptatoris de la lluita contra el frau, el 2013 s'han reforçat considerablement les actuacions inspectores. Així, l'any passat l'Agència Tributària va impulsar un total de 93.261 actuacions de comprovació i investigació desenvolupades pel Departament d'Inspecció, fet que suposa un 10,5% més que l'any anterior.

Mesures en termes homogenis, fet que permet ponderar les actuacions en funció de la seva diferent complexitat, es van realitzar més de 600.000 actuacions, destacant l'increment d'inspeccions en el sector de professionals (+43,5%) i facturació irregular (+44,4%).

Aquest reforç de l'actuació inspectora de l'Agència Tributària ha permès compensar l'efecte negatiu sobre la recaptació de la lluita contra el frau que suposa el fet que el 2013 s'estiguin investigant ja plenament exercicis de crisi econòmica, amb les bases imposables en permanent disminució.

En aquell context, l'import liquidat pels òrgans d'Inspecció de l'Agència Tributària assoleix els 5.651 milions d'euros, dels quals gairebé un 40% (més de 2.200 milions d'euros) es corresponen amb expedients de la DCGC.

Cobrament efectiu dels deutes

El reforç del control del frau s'ha traslladat igualment a l'àmbit recaptatori. Així, l'Agència Tributària ha millorat novament la seva capacitat per ingressar deutes prèviament liquidades. Després de millorar un el 2012 les actuacions de recaptació en fase executiva amb ingrés, el 2013 els resultats d'aquestes actuacions han crescut un 10,1%, fins als 6.809 milions d'euros, de manera que els ingressos en executiva acumulen ja un increment de més del 30% en dos anys.

També en l'àmbit de recaptació, s'han adoptat 3.173 mesures cautelars per garantir el cobrament de deutes, un 6,7% més que l'any anterior, de les quals aquelles que s'han dut a terme aprofitant les noves eines que ofereix la Llei Antifrau de 2012 van sumar l'any passat 1.756, per un import superior als 600 milions d'euros. Al seu torn, les derivacions de responsabilitat, que permeten ampliar les possibilitats de cobrament dels deutes, van augmentar un 58,5% per assolir les 11.697 actuacions.

Economia submergida

Si bé els resultats de la lluita contra el frau tenen sempre un necessari component de control de l'activitat declarada, ja des de 2012 l'Agència Tributària ve impulsant un pla especial contra l'economia submergida. En el marc d'aquest pla, i al mateix temps que emfatitza les actuacions inspectores relacionades amb noves fonts d'informació, com la derivada del model 720 de declaració de béns i drets a l'estranger, la procedent de països que han deixat de tenir la consideració de paradisos fiscals o la del consum elèctric, l'Agència ha reforçat les seves actuacions presencials dirigides al control in situ d'obligacions formals i registrals en sectors de risc fiscal.

En aquest àmbit, de les 21.741 actuacions presencials de verificació formal finalitzades el 2013, destaquen les 6.658 visites efectuades per aflorar lloguers submergits, gairebé un 40% més que el 2012, i els nous programes definits tant per a l'obtenció d'informació de comunitats de propietaris en relació amb els seus proveïdors (1.152 actuacions), com per a verificar el compliment de la limitació d'efectiu i la realitat de serveis facturats (2.657 visites).

A aquests tres programes se sumen 10.270 actuacions realitzades, també dins el pla general de més de 21.000 visites,  en el marc d'un programa específic sobre economia submergida, on destaquen 478 actuacions sobre presumptes emissors de factures falses, de les quals s'ha detectat risc fiscal el 37% dels casos.

Al costat d'aquestes actuacions desplegades pels òrgans d'inspecció, que pretenen desencoratjar la utilització de pràctiques d'elusió i fomentar la conscienciació tributària ciutadana, els òrgans de recaptació han reforçat també les personacions vinculades a la lluita contra el frau en fase recaptatòria, tancant 2013 amb 3.078 visites per a la realització d'embargaments, captació d'informació i detecció d'insolvències presumptes, un 39% més que el 2012 i gairebé el doble que l'any 2011.