Salta al contingut principal

L'Agència Tributària inicia un control exhaustiu de l'economia digital i fomentarà la detecció precoç d'activitats ocultes

Pla de control tributari 2014

  • Personal especialitzat en auditoria informàtica, coordinat per la ONIF, reforçarà les actuacions presencials contra l'economia submergida per detectar activitat no declarada
  • En matèria de fiscalitat internacional, la ONFI planificarà la selecció de contribuents per a inspecció, s'explotarà la informació de béns a l'estranger i es faran 340 actuacions sobre operacions amb paradisos fiscals
  • Es reforçarà l'ús de les eines per al cobrament de deutes que ofereix la llei antifrau i s'intensificarà l'exigència de responsabilitats en processos concursals

 
31 de març de 2014.-
L'Agència Tributària iniciarà aquest any una investigació amb deteniment de la trucada ‘economia digital’, àmbit en el qual, aprofitant la deslocalització que permet la xarxa, poden ocultar-se diverses formes de frau, incloent tant activitats totalment submergides, com unes altres que dissimulen la seva operativa sota aparença estrangera per eludir les obligacions fiscals a Espanya.

Aquestes actuacions, juntament amb el paper protagonista que jugarà el personal dedicat a l'auditoria informàtica en les investigacions sobre economia submergida, les actuacions directes que començarà a realitzar l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional (ONFI) i l'explotació de la nova informació i eines de control que ofereix la llei antifrau de 2012 (Llei 7/2012), marcaran el Pla de Control Tributari 2014, directrius generals de les quals publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat.

Després d'un primer estudi, el 2013, de les principals operatives de gestió de negoci associades a activitats realitzades exclusivament a través de la xarxa, i al mateix temps que determina patrons de risc fiscal que hagin de ser objecte d'anàlisi, l'Agència Tributària fixarà el 2014 una atenció prioritària en dues grans àrees de control en l'àmbit de l'economia digital: fabricants o prestadors de serveis que comercialitzen els seus béns o serveis a través d'Internet, amb l'objectiu de garantir la correcta tributació a Espanya de les rendes generades en l'activitat econòmica, i persones físiques o entitats titulars de pàgines web receptores de publicitat, per assegurar l'adequada tributació dels ingressos publicitaris al nostre país.

 

Lluita contra l'economia submergida

Al mateix temps, l'Agència Tributària mantindrà el 2014 com un dels principals focus de la seva activitat l'execució d'una estratègia coordinada de lluita contra l'economia submergida, buscant la detecció precoç d'activitats ocultes i potenciant les actuacions presencials. La principal novetat en aquest àmbit serà el paper protagonista que jugarà el personal especialitzat en tècniques d'auditoria informàtica, de la qual unitat de control radica en l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, la ONIF, amb l'objectiu de detectar manipulacions dels llibres de comptabilitat i dels llibres registre, de gestió de doble comptabilitat o d'ocultació parcial de l'activitat.

També en matèria d'economia submergida, seran prioritàries les actuacions presencials dirigides a l'anàlisi de la facturació i els mitjans de pagament per verificar el compliment de la limitació de pagaments en efectiu establerta en la Llei 7/2012. Igualment, s'intensificarà l'encreuament d'informació relativa a fluxos de fons, facturació amb targetes de crèdit o situacions patrimonials inconsistents amb les declaracions tributàries, i es reforçarà l'explotació d'informació d'unes altres Administracions Públiques, especialment pel que fa a l'exercici d'activitats econòmiques.

El 2014, d'altra banda, les activitats professionals continuaran essent objecte d'especial seguiment, amb un increment en l'objectiu d'actuacions planificades del 14,7%. En el cas de professionals que operin en sectors on sigui habitual el cobrament en metàl·lic, s'examinarà l'aplicació de la limitació de pagaments en efectiu.

Igualment, s'intensificaran les actuacions dirigides a detectar la utilització abusiva de formes societàries en activitats empresarials en les seves relacions amb socis, treballadors, administradors o persones vinculades amb ells, dirigides a una disminució improcedent de la tributació global. En aquest àmbit s'han planificat 1.919 actuacions, un 8% més que les planificades el 2013.

 

Fiscalitat internacional

En l'àmbit de la fiscalitat internacional, destaca el 2014 l'inici d'actuacions directes per part de l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional (ONFI) que, a més de les tasques de planificació d'àrees de risc i fixació de criteris per a la coordinació d'actuacions, començarà a planificar la selecció de contribuents susceptibles d'inspecció, així com a coordinar i donar suport a les que duguin a terme les diferents dependències regionals d'Inspecció en els assumptes més transcendents i complexos.

La tasca de control en l'àrea de la fiscalitat internacional pivotarà, entre altres àmbits, sobre la utilització abusiva de mecanismes “híbrids” que permeten una minoració artificial de la tributació fent ús dels convenis per evitar la doble imposició, operacions amb paradisos fiscals, falsos residents en tercers països, i professionals no residents que realitzan activitat econòmica a Espanya.

En el cas dels paradisos fiscals, el 2014 s'han planificat més de 340 actuacions dirigides a verificar operacions realitzades amb aquests territoris, analitzant les seves implicacions fiscals i procedint a les corresponents regularitzacions. També aquestes actuacions les coordinarà la ONFI.

A més, el 2014 començarà a donar els seus fruits el projecte d'investigació dirigit per l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, la ONIF, per a la captació d'informació sobre titulars de targetes emeses amb càrrec a comptes a l'exterior, o targetes ‘offshore’.

 

Eines de la llei antifrau

Una de les grans tasques d'explotació d'informació que es produirà aquest any és la derivada de l'obligació d'informar de béns i drets a l'estranger, el model 720, que va incorporar la Llei 7/2012. Aquestes actuacions afectaran tant a l'àrea d'Inspecció, per determinar defectes de tributació en la imposició directa i detectar eventuals incompliments de l'obligació de declarar; com a Gestió, amb vistes a la comprovació periòdica de l'IRPF; i a Recaptació, per a la intensificació d'embargaments de béns i drets a l'estranger.

De la mateixa manera, els nous supòsits d'exclusió del règim d'estimació objectiva que va fixar la Llei 7/2012 portaran a un reforç de les actuacions de control destinades a verificar que la modificació del règim no ha donat lloc a una intensificació del frau associat a un ús abusiu del règim. Especialment, s'analitzaran supòsits de divisió artificial de l'activitat per aconseguir el manteniment en el règim de mòduls.

També el 2014, l'àrea de Recaptació podrà començar a aplicar el nou supòsit de derivació de responsabilitat introduït per la Llei 7/2012, destinat a facilitar l'acció de cobrament contra els administradors d'aquelles empreses que, mancats de patrimoni embargable però amb activitat econòmica regular, presenten de manera recurrent autoliquidacions sense ingrés efectiu.

Juntament amb aquestes mesures, i el reforç generalitzat de les derivacions de responsabilitat, les mesures cautelars per afermar el cobrament dels deutes i les actuacions d'investigació patrimonial que permetin detectar possibles insolvències fictícies, es potenciaran, a més, els acords de prohibició de disposar dels béns immobles de les entitats accions de les quals o participacions haguessin estat objecte d'embargament, combatent així el frau derivat de la despatrimonialització de societats.

La tasca recaptatòria de l'Agència Tributària es veurà reforçada pel control de les sol·licituds sistemàtiques d'ajornaments dirigits al retard injustificat del pagament dels deutes tributaris i, en el cas de retencions i ingressos a compte, o de deutors en procés concursal, es farà un especial seguiment d'aquelles sol·licituds que hagin de ser objecte d'inadmissió.

El major èmfasi que posarà l'Agència Tributària per garantir el cobrament dels deutes assolirà també a l'àmbit concursal, on s'exigirà la responsabilitat tributària corresponent als concursats i administradors concursals que, amb la seva acció o inacció, perjudiquin a la Hisenda Pública.

 

Contraban de tabac

En matèria de control de Duanes i Impostos Especials, es prestarà especial atenció al contraban de tabac. La combinació de determinats factors en el context econòmic i social ha provocat un increment del contraban de tabac en general i dels cigarrets en particular que ha suposat una rellevant detracció d'ingressos tributaris. El 2014 s'impulsaran els controls mitjançant la constant avaluació dels principals sectors intervinents: transport, distribució detallista, viatgers, enviaments postals, dipòsits fiscals o comerç electrònic.

Així mateix, seran objecte de control en els recintes duaners els moviments d'efectiu per viatgers i, en coordinació amb l'àrea d'Inspecció, s'analitzaran les activitats d'importació i de venda de productes importats amb l’objecte de detectar transaccions internes no declarades, o la infravaloració en la importació o en les vendes interiors subsegüents a la importació, analitzant els marges reals de l'activitat.