Salta al contingut principal

Més del 20% dels contribuents ja han presentat la seva declaració de la renda abans de l'inici del servei d'atenció a les oficines de la campanya

Campanya de renda 2013

  • L'Agència Tributària ha tornat fins a la data 1.427 milions d'euros, un 10,1% més que l'any passat, a 2.157.000 declarants d'IRPF
  • 951.000 contribuents, un 32,4% més, han realitzat ja la seva declaració amb el programa PADRE, que aquest any inclou millores per agilitzar la presentació
  • L'assistència en oficines per a la confecció de la declaració comença avui i es mantindrà fins al 30 de juny, últim dia de campanya


12 de maig de 2014.-
L'Agència Tributària obre avui el termini d'atenció en oficines per a la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2013 (IRPF 2013) a aquells contribuents que requereixin assistència especialitzada. Fins a la data, han estat ja 4.211.000 contribuents els que han presentat la seva declaració o han confirmat el seu esborrany de Renda, un 6,2% més que l'any passat en les mateixes dates, de manera que més d'un 20% dels declarants previstos en aquesta campanya ja han presentat la seva declaració abans de l'inici de la campanya presencial.

El servei d'atenció amb cita prèvia es mantindrà fins al 30 de juny, últim dia de la campanya. La via de presentació per Internet (sede.agenciatributaria.gob.es ) segueix a disposició dels contribuents que prefereixin agilitzar les seves gestions sense haver de desplaçar-se fins a les oficines de l'Agència o entitats col·laboradores. La utilització d'Internet per a la presentació ja ha permès obtenir la seva devolució a més de 2.157.000 contribuents, un 7,4% més que l'any passat, per un import de 1.427 milions d'euros, un 10,1% més.

Està previst que aquesta campanya compti amb 19.325.000 declaracions, de les quals s'espera que 14.600.000 donaran dret a devolució, per un import total de 10.725 milions d'euros, i 4.050.000 declaracions sortiran amb resultat per ingressar, per un import de 6.725 milions d'euros.

 

Creixen les declaracions amb el programa PADRE

A data de 12 de maig, les presentacions efectuades per Internet, 3.986.000 fins al moment, augmenten un 7,2% respecte a la mateixa data de l'any passat. L'acceleració de les presentacions per Internet s'aprecia també en les declaracions per ingressar, amb un creixement del 28,5% en número i del 40,2% en import respecte a les mateixes dates de l'any passat.

Davant la tònica de consolidació que s'aprecia en les confirmacions d'esborranys, més de 3.259.000 fins ara, especialment rellevant resulta l'evolució de les declaracions d'IRPF presentades amb el programa PADRE i les dades fiscals que facilita l'Agència Tributària, i amb uns altres serveis d'ajuda. Aquests contribuents, que decideixen no optar per l'esborrany, o no poden fer ús del mateix pel seu perfil de rendes, també estan avançant la seva declaració i, si escau, la devolució que els correspon.

Fins a la data, un total de 951.832 contribuents, un 32,4% més que l'any anterior, han realitzat la seva declaració amb aquest programa d'ajuda, que en aquesta campanya compta amb importants millores per facilitar la seva usabilitat i agilitzar la presentació. El nou PADRE simplificat pretén sumar a la versatilitat del tradicional programa d'ajuda tota la simplicitat i facilitat de comprensió que permet l'esborrany d'IRPF. Així, oferirà el mateix grau de desagregació de dades que mantenia fins ara, però amb una descàrrega d'informació fiscal i personal més còmoda i amb una major facilitat per al contribuent a l'hora de modificar, si és necessari, aquesta informació.

Es confirma, en paral·lel, la consolidació del sistema REN0 com a mitjà de sol·licitud de números de referència per a l'obtenció ràpida de l'esborrany i les dades fiscals. Avui dia ja s'han tramitat més de 8,3 milions de sol·licituds d'aquest servei, que permet realitzar les gestions sense necessitat de comptar amb certificat electrònic i sense esperar a la recepció dels esborranys i dades fiscals per correu.

Al costat d'aquest servei, aquest any l'Agència Tributària ha incorporat la possibilitat de realitzar les mateixes gestions amb el ‘PIN 24 hores’, incloent la sol·licitud de cita prèvia, a més d'unes altres alienes a la campanya de Renda. A prop de 400.000 contribuents ja disposen d'aquest servei. A diferència del REN0, el PIN no requereix que el contribuent recordi la casella 620 de la declaració de l'any anterior i permet presentar declaracions per ingressar i efectuar telemàticament l'ingrés sense necessitat de domiciliació en compte. El contribuent podrà triar entre els dos sistemes, o utilitzar ambdós, atès que són plenament compatibles.

 

Comença el servei de cita prèvia

Tant la confirmació de l'esborrany de Renda per Internet, com la presentació telemàtica de la declaració a partir del programa PADRE, accelera la devolució i evita al contribuent els desplaçaments a les plataformes habilitades per l'Agència Tributària i les entitats col·laboradores.

En qualsevol cas, per a aquells ciutadans que no desitgin utilitzar la via telemàtica per entendre que requereixen una assistència més personalitzada, l'Agència Tributària posa a disposició les seves oficines presencials i serveis telefònics. Fins ara s'han concertat més d'un milió de cites prèvies per a la confecció de declaracions de Renda i s'han atès 1,9 milions de trucades telefòniques a través dels diferents serveis que ofereix l'Agència.

Com uns altres anys, i malgrat la creixent utilització d'Internet com via per agilitzar els tràmits de la Renda, durant les primeres setmanes de campanya es pot produir una alta demanda en el servei de sol·licitud de cita prèvia. Cap recordar que el calendari de cites prèvies es va obrint progressivament, de manera que es recomana als contribuents una utilització gradual del servei.

Al seu torn, i per tal de mitigar en la mesura del possible una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'Agència Tributària vol recordar als ciutadans que poden modificar l'hora i dia assignats per a la seva cita, o comunicar, si escau a la pròpia Agència, que han decidit no fer ús de la mateixa. Actualment, en més del 25% de les cites concedides amb més d'una setmana d'antelació el contribuent finalment no es presenta.

 

Qui no està obligat a declarar?

Es manté la mateixa regulació que l'any anterior quant als obligats a presentar la declaració de l'IRPF. En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.

El límit per no declarar es redueix a 11.200 euros si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), i també quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts, quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.

Ambdós límits segueixen essent vàlids per no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments:

- Dividends, interessos i plusvàlues sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

- Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivades de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis, unes altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

 

Qui poden utilitzar l'esborrany de Renda

En la campanya d'IRPF 2013 es manté el perfil ampliat d'usuari de l'esborrany de Renda que es va introduir en la campanya anterior. Així, a més dels contribuents que comptin amb rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, podran utilitzar l'esborrany aquells que comptin amb pèrdues derivades de fons d'inversió, siguin perceptors de subvencions no destinades a activitats econòmiques, tinguin fins a vuit immobles no arrendats, siguin titulars de valors públics amortitzats amb rendiment zero o hagin percebut rendiments del capital mobiliari i immobiliari procedents d'entitats en atribució de rendes.

La deducció per adquisició d'habitatge habitual amb préstec hipotecari, la reducció per aportacions a plans de pensions i la deducció per donatius no impedeixen rebre l'esborrany.

Tots aquests contribuents, llevat que estiguin obligats a presentar la declaració per tenir una activitat professional, empresarial, agrícola o ramadera, arrendaments o guanys patrimonials sense retenció, podran utilitzar l'esborrany de la declaració.

 

Com obtenir el PIN 24 hores i el número de referència (REN0)?

L'obtenció del PIN 24 hores requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior amb vigència d'un dia natural. El registre previ es podrà efectuar per dues vies:

- Presencialment en les oficines de l'Agència Tributària aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de cita prèvia ni documentació alguna, llevat de l'exhibició del propi document d'identificació.

- A través d'Internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta en la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘PIN24H’. En aquest cas, a més del DNI i el número de mòbil, el contribuent ha d'aportar els dígits de l'IBAN d'un compte bancari de la que sigui titular com informació de contrast.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit haurà d'accedir a la icona ‘PIN24H’ i sol·licitar-ho. Per això haurà de consignar el NIF, la data de caducitat del DNI i una clau o contrasenya de quatre caràcters a elecció seva que definirà el contribuent per a cada sol·licitud de PIN. A continuació, rebrà per SMS el PIN amb els tres dígits que, juntament amb la clau constitueixen el codi d'accés que podrà utilitzar durant aquell mateix dia natural.

Per a la utilització del servei REN0 se sol·licitarà el NIF i primer cognom del contribuent, la casella 620 de la Renda 2012 i un número de mòbil al que s'enviarà un SMS amb el nombre de referència. Als no declarants en l'exercici anterior i als nous declarants, en lloc de la casella 620 se'ls sol·licitarà el codi d'un compte bancari de la que sigui titular el contribuent.

 

Modificació i confirmació de l'esborrany de Renda

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de Renda, atès que en el moment de la seva confecció l'Agència podria no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

- Immobles i les seves referències cadastrals
- Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2013)
- Aportacions a plans de pensions
- Aportacions de quotes sindicals
- Percepcions per subvencions
- Deducció per maternitat
- Deducció per inversió en habitatge habitual
- Deducció per lloguer d'habitatge habitual
- Deduccions autonòmiques

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany, segons sigui el resultat per retornar o per ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany qualsevol dia, fins al 25 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

- Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins al 30 de juny (25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en què es pot utilitzar aquesta via

Per Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

Per telèfon (VRU), servei automàtic

901 12 12 24 (les 24 hores)

A tornar

Per SMS, al 638444147

Renda (espai) nombre de justificant d'esborrany (espai) NIF

(Si és declaració conjunta s'afegeix un (espai) NIF del cònjuge

A tornar

Per telèfon (operador)

901 200 345 (DL.-DV., de 9 a 21 hores)

A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)

Per banca electrònica i telefònica

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En caixers automàtics de certes entitats

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)


- Vies presencials, del 5 de maig al 30 de juny (25 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):

 

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en què es pot utilitzar aquesta via

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En les oficines de l'AEAT o CA

A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)

 

Principals serveis d'assistència i informació

- Internet: sede.agenciatributaria.gob.es
(ofereix informació i gestions sense horaris).

- Telèfon Assistència: 901 200 345
(per gestionar l'esborrany; de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).

- Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33.
(per resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres).


IRPF 2013 (Dades a 12 de maig)


Dades nacionals

IRPF 2012

IRPF 2013

2013/2012 (%)

 

(1) SOL·LICITUDS RENO TRAMITADES

8.639.650

8.318.448

-3,72%

(2) ESBORRANYS I DISPOSICIÓ FINAL VISUALITZATS

10.054.411

9.851.629

-2,02%

(3) DECLARACIONS PRESENTADES

3.965.331

4.211.010

6,20%

Esborranys confirmats

3.246.721

3.259.178

0,38%

Resta de Declaracions

718.610

951.832

32,45%

(4) DECLARACIONS PER INTERNET

3.718.966

3.986.548

7,20%

Esborranys confirmats

3.000.356

3.034.826

1,15%

Resta de Declaracions

718.610

951.722

32,44%

(5) DECLARACIONS PER INGRESSAR

264.060

339.446

28,55%

Import (milions d'€)

182,325

255,674

40,23%

(6) DEVOLUCIONS SOL·LICITADES

3.619.297

3.775.367

4,31%

Import (milions d'€)

2.791,685

2.920,153

4,60%

(7) DEVOLUCIONS PAGADES

2.008.728

2.157.546

7,41%

Import (milions d'€)

1.296,334

1.427,523

10,12%

       

Notes:

     

(5) i (6) La suma de les declaracions per ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució, que sumen 96.197.

 

DECLARACIONS PRESENTADES

     

Dades IRPF 2012:  12 de maig de 2013

     

Dades IRPF 2013:  12 de maig de 2014

DELEGACIONS  ESPECIALS

Declaracions Presentades IRPF 2012

Declaracions Presentades IRPF 2013

VARIACIÓ  2012/2013 (%)

 

Número

Número

Número

ANDALUSIA

770.056

807.587

4,87%

ARAGÓ

123.734

135.021

9,12%

ASTÚRIES

111.399

120.503

8,17%

ILLES BALEARS

78.307

83.172

6,21%

LES CANÀRIES

188.803

195.220

3,40%

CANTÀBRIA

55.918

59.224

5,91%

CASTELLA-LA MANXA

168.879

178.794

5,87%

CASTELLA I LLEÓ

233.364

253.296

8,54%

CATALUNYA

676.239

717.607

6,12%

EXTREMADURA

82.349

90.977

10,48%

GALÍCIA

207.490

217.776

4,96%

MADRID

721.446

768.827

6,57%

MÚRCIA

138.654

148.902

7,39%

NAVARRA

231

268

16,02%

PAÍS BASC

615

628

2,11%

LA RIOJA

26.449

29.402

11,16%

VALÈNCIA

381.398

403.805

5,87%

TOTAL NACIONAL

3.965.331

4.211.009

6,20%
Campanya per delegacions (dades a 12 de maig)

DECLARACIONS PRESENTADES

DELEGACIONS

Declaracions presentades IRPF 2013

ALMERIA

66.836

CADIS

110.681

CÒRDOVA

67.350

GRANADA

80.878

HUELVA

52.468

JAÉN

51.140

MÀLAGA

136.326

SEVILLA

195.842

JEREZ

32.576

CEUTA

6.879

MELILLA

6.611

ANDALUSIA

807.587

OSCA

17.060

TEROL

9.532

SARAGOSSA

108.429

ARAGÓ

135.021

OVIEDO

81.245

GIJÓN

39.258

ASTÚRIES

120.503

ILLES BALEARS

83.172

ILLES BALEARS

83.172

LAS PALMAS

106.095

STA CRUZ DE TENERIFE

89.125

LES CANÀRIES

195.220

CANTÀBRIA

59.224

CANTÀBRIA

59.224

ALBACETE

30.669

CIUDAD REAL

43.270

CONCA

13.200

GUADALAJARA

29.692

TOLEDO

61.963

CASTELLA-LA MANXA

178.794

ÁVILA  

14.443

BURGOS

39.001

LLEÓ

49.602

PALÈNCIA

16.530

SALAMANCA

34.184

SEGÒVIA

13.494

SÒRIA

8.571

VALLADOLID

63.570

ZAMORA

13.901

CASTELLA I LLEÓ

253.296

BARCELONA

558.614

GIRONA

56.668

LLEIDA

31.002

TARRAGONA

71.323

CATALUNYA

717.607

BADAJOZ

56.576

CÀCERES

34.401

EXTREMADURA

90.977

LA CORUNYA

96.596

LUGO

23.609

OURENSE

22.559

PONTEVEDRA

41.276

VIGO

33.736

GALÍCIA

217.776

MADRID

768.828

MADRID

768.828

MÚRCIA

108.563

CARTAGENA

40.339

MÚRCIA

148.902

NAVARRA

268

NAVARRA

268

ÀLAVA

143

GUIPÚSCOA

132

BISCAIA

353

PAÍS BASC

628

LA RIOJA

29.402

LA RIOJA

29.402

ALACANT

130.667

CASTELLÓ

46.898

VALÈNCIA

226.240

C. VALENCIANA

403.805

TOTAL NACIONAL

4.211.010
DEVOLUCIONS PAGADES

 

DELEGACIONS

Dev. pagats IRPF 2012

Dev. pagats IRPF 2013

Var. 2013/2012 (%)

Número

Import

Número

Import

Número

Import

ALMERIA

32.553

17,502

36.214

19,137

11,25%

9,34%

CADIS

61.440

45,336

64.431

49,256

4,87%

8,65%

CÒRDOVA

34.152

18,940

34.978

21,145

2,42%

11,64%

GRANADA

36.390

22,780

39.634

25,911

8,91%

13,75%

HUELVA

26.175

15,390

30.534

17,916

16,65%

16,41%

JAÉN

24.687

13,114

25.297

14,425

2,47%

10,00%

MÀLAGA

67.356

44,893

70.773

48,747

5,07%

8,58%

SEVILLA

98.970

63,069

107.317

71,238

8,43%

12,95%

JEREZ

18.173

11,339

18.411

12,259

1,31%

8,11%

CEUTA

3.801

2,568

3.463

2,392

-8,89%

-6,86%

MELILLA

3.117

2,196

3.041

2,075

-2,44%

-5,48%

ANDALUSIA

406.814

257,126

434.093

284,500

6,71%

10,65%

OSCA

7.768

4,456

8.659

4,940

11,47%

10,87%

TEROL

4.173

2,182

4.622

2,565

10,76%

17,51%

SARAGOSSA

48.895

30,866

54.183

34,714

10,82%

12,47%

ARAGÓ

60.836

37,505

67.464

42,219

10,89%

12,57%

OVIEDO

38.880

28,329

43.527

32,441

11,95%

14,52%

GIJÓN

18.912

12,849

20.432

14,166

8,04%

10,25%

ASTÚRIES

57.792

41,178

63.959

46,607

10,67%

13,18%

ILLES BALEARS

35.558

21,751

39.115

24,084

10,00%

10,72%

ILLES BALEARS

35.558

21,751

39.115

24,084

10,00%

10,72%

LAS PALMAS

51.854

30,491

53.804

32,902

3,76%

7,91%

STA CRUZ DE TENERIFE

43.578

24,911

47.191

28,916

8,29%

16,08%

LES CANÀRIES

95.432

55,402

100.995

61,818

5,83%

11,58%

CANTÀBRIA

28.193

18,653

29.598

20,168

4,98%

8,12%

CANTÀBRIA

28.193

18,653

29.598

20,168

4,98%

8,12%

ALBACETE

13.972

8,239

14.938

9,344

6,91%

13,41%

CIUDAD REAL

21.671

13,233

22.195

14,340

2,42%

8,37%

CONCA

5.887

3,382

6.186

3,762

5,08%

11,25%

GUADALAJARA

14.045

9,937

15.691

11,383

11,72%

14,55%

TOLEDO

31.508

20,365

32.295

21,241

2,50%

4,30%

C. LA MANXA

87.083

55,156

91.305

60,071

4,85%

8,91%

ÁVILA  

6.389

3,577

7.149

4,271

11,90%

19,41%

BURGOS

15.555

10,070

18.463

12,334

18,69%

22,48%

LLEÓ

23.536

14,434

24.919

15,509

5,88%

7,45%

PALÈNCIA

7.456

4,260

8.588

5,141

15,18%

20,68%

SALAMANCA

16.993

9,775

18.028

10,896

6,09%

11,47%

SEGÒVIA

5.201

3,025

6.571

4,081

26,34%

34,91%

SÒRIA

3.595

1,866

4.148

2,300

15,38%

23,30%

VALLADOLID

30.413

20,243

33.732

23,039

10,91%

13,81%

ZAMORA

6.641

3,558

7.078

4,036

6,58%

13,43%

C. I LEON

115.779

70,808

128.676

81,609

11,14%

15,25%

BARCELONA

257.357

180,964

274.847

194,000

6,80%

7,20%

GIRONA

24.614

14,748

25.763

16,144

4,67%

9,47%

LLEIDA

13.779

7,849

14.849

8,603

7,77%

9,59%

TARRAGONA

31.393

20,834

33.587

22,446

6,99%

7,74%

CATALUNYA

327.143

224,395

349.046

241,193

6,70%

7,49%

BADAJOZ

28.773

14,538

29.683

15,854

3,16%

9,06%

CÀCERES

16.324

8,231

17.816

9,366

9,14%

13,79%

EXTREMADURA

45.097

22,769

47.499

25,221

5,33%

10,77%

LA CORUNYA

46.408

28,064

48.536

31,338

4,59%

11,67%

LUGO

10.777

5,208

11.156

5,872

3,52%

12,75%

OURENSE

10.473

5,212

10.289

5,449

-1,76%

4,54%

PONTEVEDRA

19.994

11,291

19.771

11,901

-1,12%

5,40%

VIGO

16.845

10,517

17.336

11,679

2,91%

11,05%

GALÍCIA

104.497

60,292

107.088

66,239

2,48%

9,86%

MADRID

374.006

276,675

404.299

298,416

8,10%

7,86%

MADRID

374.006

276,675

404.299

298,416

8,10%

7,86%

MÚRCIA

48.905

28,340

54.025

32,032

10,47%

13,03%

CARTAGENA

19.748

12,403

22.352

14,352

13,19%

15,72%

MÚRCIA

68.653

40,743

76.377

46,384

11,25%

13,85%

NAVARRA

107

0,045

78

0,045

-27,10%

1,24%

NAVARRA

107

0,045

78

0,045

-27,10%

1,24%

ÀLAVA

67

0,023

54

0,026

-19,40%

13,29%

GUIPÚSCOA

47

0,019

39

0,018

-17,02%

-6,21%

BISCAIA

142

0,064

117

0,046

-17,61%

-27,95%

PAÍS BASC

256

0,106

210

0,090

-17,97%

-15,11%

LA RIOJA

12.837

7,983

13.397

8,340

4,36%

4,48%

LA RIOJA

12.837

7,983

13.397

8,340

4,36%

4,48%

ALACANT

63.126

34,810

67.598

38,958

7,08%

11,92%

CASTELLÓ

20.636

11,274

23.265

13,277

12,74%

17,76%

VALÈNCIA

104.883

59,663

113.484

68,284

8,20%

14,45%

C. VALENCIANA

188.645

105,748

204.347

120,519

8,32%

13,97%

TOTAL NACIONAL

2.008.728

1.296,334

2.157.546

1.427,523

7,41%

10,12%

Imports en milions d'euros.