Salta al contingut principal

L'Agència Tributària llança un nou sistema de gestió de l'IVA basat en la informació en temps real de les transaccions comercials

Sistema ‘SII’

  • Després de cada facturació, els contribuents hauran d'enviar a l'Agència Tributària en un màxim de quatre dies hàbils el detall de les factures emeses i rebudes 
  • Només serà obligatori per a un col·lectiu de 62.000 contribuents, format per grans empreses, grups d'IVA i inscrits en el règim de devolució mensual 
  • Tindran per a les seves autoliquidacions deu dies més de termini i no presentaran els models 340 (llibres registre), 347 (operacions amb tercers) i 390 (resum anual) 
  • Amb la informació rebuda i la que consti en la base de dades, l'AEAT elaborarà les dades fiscals del contribuent, a l'efecte de l'IVA, facilitant la declaració de l'impost

 

20 d'octubre de 2014.- L'Agència Tributària ha llançat una estratègia de modernització en la gestió de l'impost sobre el valor afegit que permetrà agilitzar les devolucions, proporcionar al contribuent les dades fiscals per a la seva declaració i practicar les actuacions de comprovació de manera més àgil i efectiva, tot això gràcies al coneixement pràcticament en temps real que tindrà l'Agència de les transaccions comercials en les que participin els adscrits al sistema.

El nou sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) entrarà en vigor l'1 de gener de 2017, de manera que existeixi marge temporal suficient per introduir els necessaris canvis normatius, adaptar els sistemes informàtics de l'Agència Tributària i facilitar l'adequació dels contribuents. Únicament serà obligatori per a un col·lectiu d'uns 62.000 contribuents, format per grans empreses, grups societaris a l'efecte d'IVA i inscrits en el règim de devolució mensual de l'impost (‘Redeme’); col·lectiu que, tanmateix, representa el 80% de la facturació total dels subjectes passius d'IVA a Espanya. La resta podran acollir-se voluntàriament i, si el desitgen, renunciar al sistema al final de cada any.

 

Un model d'informació instantània

El canvi plantejat consisteix en establir l'obligació de remetre el detall de registre de les factures (no les factures pròpiament dites) que han de fer-se constar en els ‘llibres registre’. Aquests enviaments a l'Agència Tributària implicaran portar els llibres registre d'IVA a través de la pàgina web de l'Agència (sede.agenciatributaria.gob.es ), on aquells llibres s'aniran formant amb cadascun dels enviaments del detall de les operacions realitzades.

La informació a remetre inclourà els elements essencials de la factura expedida o rebuda i, en el cas del registre de les factures rebudes, la quota deduïble. Paral·lelament, s'eliminarà la possibilitat de realitzar assentaments resums (fins i tot en el cas de tiquets) amb la finalitat de facilitar l'automatisme en l'enviament dels registres de facturació i, al seu torn, millorar les eines de control i la detecció del denominat ‘programa de doble ús’ (programes informàtics que permeten l'ocultació de vendes).

Per realitzar l'enviament de la informació a l'Agència Tributària, els contribuents adscrits al sistema disposaran d'un termini màxim de quatre dies des del moment en què emetin o rebin una factura. En qualsevol moment, accedint al web de l'Agència el contribuent podrà consultar tant la informació remesa per ell mateix, com aquella imputada a través d'informació de tercers que també hagin facilitat els registres de manera electrònica.


Dades fiscals d'IVA

Seguint un esquema similar al tradicional en l'IRPF, el nou sistema permetrà a l'Agència Tributària crear unes dades fiscals que podrà utilitzar el contribuent a l'hora de presentar la seva declaració d'IVA.

A més, i amb l'objectiu de què el subjecte passiu pugui verificar el detall de les operacions que se li imputen i utilitzar aquesta informació de contrast en l'elaboració de la seva declaració, s'amplia el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques fins als primers trenta dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació mensual o trimestral, segons que correspongui, o fins al final del mes de febrer, en el cas de la liquidació mensual de gener.

 

Avantatges del sistema

- Es facilita el compliment voluntari: a la seu electrònica de l'AEAT el contribuent disposarà d'un llibre registre “declarat” i un altre “contrastat” amb la informació procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d'aquest sistema o de la pròpia base de dades de l'AEAT. Aquestes dades fiscals seran una útil eina d'assistència en l'elaboració de la declaració, reduint errors i permetent una simplificació i més seguretat jurídica.

- Reducció de càrregues indirectes: es redueixen les obligacions formals, en suprimir-se l'obligació de presentació de les declaracions informatives corresponents als models 347 (informació de tercers), 340 (operacions en llibres registre) i 390 (resum anual de l'IVA).

- Major termini per a les liquidacions d'IVA: s'amplia en deu dies el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.

- Comprovació més selectiva i ràpida: en obtenir la informació de les operacions pràcticament en temps real, l'Agència Tributària podrà anticipar la comprovació, agilitzant, per tant, el control i les devolucions de l'impost. Està agilitació serà més accentuada quan el clienta i el proveïdor pertanyin al col·lectiu d'aquest sistema, ja que la informació de les operacions entre ambdós naixerà ja creuada. D'altra banda, la disponibilitat de la informació completa dels tiquets permetrà controlar la facturació realitzada a través de caixes registradores.