Salta al contingut principal

L'Agència Tributària amplia l'atenció telefònica i els serveis de l''app'per facilitar la presentació de la declaració de la Renda

Arrenca la Campanya de Renda 2018

 • El període de presentació arrenca avui per a totes les vies que no són presencials i en 48 hores es rebran les primeres devolucions

 • En la campanya està prevista la presentació de 20.350.000 declaracions, de les quals 14.315.000 seran per retornar, per un import de 10.468 milions d'euros, un 4,5% més

 • Tota la confecció telefònica de declaracions es concentrarà en el pla ‘Li Truquem’, que estarà capacitat per realitzar 500.000 trucades al contribuent

 • Els contribuents amb l'‘app ’instal·lada podran accedir a les seves dades fiscals i presentar la declaració sense necessitat de localitzar la casella 475 de la declaració de l'any passat

 • La nova eina de cartera de valors permetrà visualitzar directament en ‘RENDA WEB’ la composició de la cartera i les operacions de l'any, i bolcar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, facilitant la declaració de les plusvàlues i minusvalideses

2 d'abril de 2019.- L'Agència Tributària obre avui el termini per confirmar o modificar i presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018 (IRPF 2018), que arrenca amb una ampliació i millora dels dos serveis complementaris per a la presentació telemàtica de la declaració, l'aplicació mòbil de l'Agència i el pla ‘Li Truquem’ de confecció telefònica de declaracions mitjançant trucades al contribuent amb cita concertada. Ambdues vies, juntament amb la ja tradicional utilització de la pàgina web de l'AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es ), permeten agilitzar la presentació de la declaració i, si escau, les corresponents devolucions, que s'iniciaran en gairebé 48 hores, el proper 4 d'abril.

Novament en aquesta campanya els contribuents han comptat amb caràcter anticipat, des del passat 15 de març, amb els principals serveis d'assistència, cas de la descàrrega i visualització de les dades fiscals, l'obtenció del número de referència i els enviaments postals a determinat col·lectiu de contribuents.

Gràcies a aquella anticipació, dues setmanes abans del començament de la campanya més d'1.490.000 contribuents han accedit ja a les seves dades fiscals i més d'1.538.000 han obtingut el número de referència per a la gestió i presentació de la seva declaració, de manera que han tingut l'oportunitat de preparar-se amb més temps per poder, si el desitgen, presentar la declaració des del primer dia a través de ‘RENDA WEB’, l'eina universal per a la gestió de totes les declaracions independentment del canal de confecció i presentació (‘app’, telèfon, pàgina web de l'Agència i, a partir del 14 de maig quan comença l'atenció presencial, també oficines).

En aquesta campanya està previst que es presentin 20.350.000 declaracions, 361.000 més que l'any anterior. D'aquell total, es preveu que 14.314.000 donin dret a devolució per un import estimat de 10.468 milions d'euros, un 4,5% més d'import, mentre que a prop de 5.161.000 sortiran amb resultat per ingressar, per un import de 10.160 milions. El termini de presentació finalitza l'1 de juliol, per a declaracions tant per ingressar com per retornar, si bé el termini en les declaracions per ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 26 de juny.

Ampliació de serveis en l'‘app’

Per a aquesta campanya, aquells usuaris que hagin mantingut instal·lada l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària i, per tant, ja estaven identificats prèviament en l'‘app’, podran accedir de manera més àgil als serveis personalitzats, cas de les dades fiscals i la pròpia proposta de declaració, ja que únicament necessitaran introduir la data relativa al seu NIF que li sol·liciti l'aplicació i, per tant, no hauran de localitzar la casella 475 de la declaració de l'any anterior, casella que sí serà necessària per presentar la Renda amb número de referència a través del web.

Al seu torn, els usuaris que no tinguessin prèviament descarregada l'‘app’, tampoc necessitaran localitzar la casella si compten amb la referència de l'any anterior, ja que aquella referència servirà per obtenir la nova en aquesta campanya una vegada descarregada l'‘app’.

L'‘app ’també incorpora tota una sèrie de millores de disseny per seguir facilitant la seva usabilitat, igual que la possibilitat de modificar l'assignació tributària i el codi IBAN, consultar les dades fiscals de les tres campanyes anteriors o anul·lar una cita prèviament concertada.

Quant al funcionament general de l'‘app’, és el mateix de l'any passat. Aquells contribuents amb declaracions més senzilles podran presentar la seva Renda ‘en un només clic’, o, si requereixen completar alguna dada, seran redirigits automàticament a RENDA WEB, però la resta de declarants compten igualment amb aquesta potent eina d'assistència que els facilita l'obtenció del número de referència, el PIN, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges ‘push’ amb informació d'interès com el moment de l'emissió de la devolució.

L'APP es pot utilitzar en fins a cinc dispositius diferents (mòbils i tauletes) i admet fins a 20 perfils d'usuari, cadascun amb el seu número de referència, fet que permet la confecció i presentació de declaracions de familiars i pròxims, així com el càlcul de l'opció més favorable entre declaracions individuals i conjuntes. Cap recordar que per accedir als serveis personalitzats, cas de la presentació de declaracions, per raons de seguretat es requerirà que el terminal compti amb un sistema de bloqueig de pantalla activat.

Extensió del pla ‘Li Truquem’

Una altra novetat rellevant de la campanya que avui comença és la concentració de tota la confecció de declaracions per via telefònica en el pla ‘Li Truquem’ que, en el seu tercer any de vigència, es potenciarà per absorbir el tradicional sistema de trucades d'entrada (l'any passat coexistien trucades d'entrada a l'Agència i sortints al contribuent) i incrementar la seva capacitat global per assolir potencialment les 500.000 trucades durant la campanya.

El pla ‘Li Truquem’ es configura com una alternativa telemàtica a l'assistència presencial perquè els contribuents menys habituats a les noves tecnologies i que comptin amb perfil d'assistència telefònica puguin presentar abans i, si escau, obtenir abans també la seva devolució.

En absorbir l'antic sistema de trucades d'entrada, el sistema permet una millor planificació del servei telefònic i, per tant, una major agilitat per al contribuent. El contribuent demana cita des de l'1 d'abril per Internet o telèfon per al pla ‘Li Truquem’, a elecció seva en trams de 15 minuts entre les 9 i les 20.30 hores, i simplement haurà de tenir a disposició la informació necessària per realitzar la declaració en el moment en què se n'hagi recordat la trucada de l'Agència.

Cartera de valors en RENDA WEB

Aquesta campanya comptarà amb noves millores també en la usabilitat de RENDA WEB, com la incorporació d'un localitzador de caselles de la pròpia declaració per facilitar la navegació interna. Tanmateix, la principal novetat és la incorporació en RENDA WEB de la cartera de valors. Aquesta eina existia ja en anys anteriors, però simplement com un mòdul de càlcul extern que requeria la incorporació, per part del contribuent, de totes les dades necessàries per a la determinació de les rendes a incloure en la declaració. La nova eina suposa un salt qualitatiu en facilitats per al contribuent.

La nova eina de cartera de valors permetrà visualitzar directament en ‘RENDA WEB’ la composició de la cartera a 1 de gener de l'any de meritació de l'impost (per a aquesta campanya, 2018) i les operacions de l'exercici, i també bolcar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, facilitant la declaració de les plusvàlues i minusvalideses.

Al seu torn, les dades que sí haurà de seguir incorporant el contribuent, concretament els preus històrics d'adquisició de les seves accions, permetran en anys que venen que aquella informació quedi ja gravada i el càlcul de les plusvàlues i minusvalideses sigui a futur pràcticament automàtic.

Qui no està obligat a declarar?

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 12.643 euros anuals.

Ambdós límits segueixen essent vàlids per no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivades de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmics

Sempre resulta convenient revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària. A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en qualsevol cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a la proposta de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals

 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2018)

 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions

 • Aportacions a plans de pensions

 • Quotes sindicals

 • Percepcions per subvencions

 • Deduccions familiars i per maternitat

 • Deducció per inversió en residència habitual

 • Deduccions autonòmiques

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ segueixen essent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a uns altres serveis de Campanya de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que el necessiti el contribuent. El registre previ es podrà efectuar per dues vies:

 • Internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta en la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, haurà de proporcionar el DNI, la seva data de validesa, el número de mòbil i un correu electrònic.

 • En les oficines de l'Agència, aportant el DNI, un correu electrònic i un número de telèfon mòbil, amb prèvia solicitud de cita prèvia i sense necessitat de documentació addicional.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar-ho des de l'enllaç disponible en el propi tràmit, o des de l'‘app’. Per això haurà de consignar el NIF, la data de caducitat del DNI i una contrasenya de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud. A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 en la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 475 de la Renda 2017 i la data de validesa del propi NIF. Als no declarants en l'exercici anterior, o amb la casella de la seva Renda 2017 amb valor zero, en lloc de la casella 475 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari de la que sigui titular el contribuent. Amb l'objectiu de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

En els enviaments per correu de dades fiscals es remetrà la casella 475, en lloc del propi número de referència, donada la possibilitat d'obtenir diferents números de referència en funció de les necessitats del contribuent.

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o per ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins a l'1 de juliol, últim dia de la Campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), del 2 d'abril a l'1 de juliol (26 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

  VIES DE PRESENTACIÓ

  Casos en què es pot utilitzar aquesta via

  Portal de Renda 2018

  sede.agenciatributaria.gob.es

  TOTS

  APP (mòbils i tauletes) *

  A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)

  Pla ‘Li Truquem’ (prèvia cita)*

  Per banca electrònica i telefònica

  Per ingressar

  (sense domiciliar)

  En caixers automàtics de certes entitats

  (*) Limitat per perfils: Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries i vendes de fons d'inversió subjectes a retenció.

 • Vies presencials, del 14 de maig a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

  VIES DE PRESENTACIÓ

  Casos en què es pot utilitzar aquesta via

  En les oficines de l'AEAT, CA i ens locals

  Per retornar i ingressar

  (domiciliant el pagament)

  A les oficines de les entitats financeres col·laboradores

  Per ingressar

  (sense domiciliar)

Declaració de patrimoni

En aquesta campanya es manté l'obligació de declarar l'impost sobre el patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les deduccions i bonificacions corresponents) i també per aquells sense quota a ingressar, però que comptin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros. La declaració es presenta per via electrònica a través d'Internet.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempta també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CA. Tots els contribuents als que correspongui declarar Patrimoni hauran de fer-ho exclusivament per Internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença avui i s'estén fins a l'1 de juliol (fins al 26 de juny per a pagaments amb domiciliació). En el supòsit de declaracions per ingressar sense domiciliació és necessari realitzar, prèviament, l'ingrés (mitjançant càrrec en compte o en efectiu) en una entitat financera i obtenir el nombre de justificant de pagament que aporta la pròpia entitat (número de referència complet, NRC).

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet: sede.agenciatributaria.gob.es

  (ofereix informació i gestions sense horaris).

 • Telèfon Cita Prèvia ‘Li Truquem ’:

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, DL.-DV.)

  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)

 • Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33 i 91 554 87 70

  (per resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, DL.-DV.)