Salta al contingut principal

L'Agència Tributària va realitzar el 2018 més de 27.600 actuacions de control sobre grans empreses, patrimonis i economia submergida

Balanç anual de resultats de control tributari

  • Regularitzacions practicades a grans multinacionals tecnològiques han suposat un increment de bases imposables a Espanya de 1.500 milions d'euros i l'ingrés de 400 milions, a més d'elevar-se les seves bases per a anys que venen en més de 500 milions d'euros
  • S'ha liquidat deute per un import de 347,5 milions a persones físiques amb grans patrimonis
  • L'Agència Tributària ha obtingut 15.089 milions d'euros en tasques de lluita contra el frau el 2018, fet que suposa un 2% més que l'any anterior
  • Les successives campanyes d'avisos en dades fiscals sobre lloguers han incrementat en 122.000 el nombre de declarants i han generat un eixamplament de bases imposables de més de 1.300 milions d'euros
  • Gairebé 3.000 actuacions inspectores amb descobriment de vendes ocultes han permès regularitzar quotes per un import de 719 milions d'euros

7 d'agost de 2019.- L'Agència Tributària va realitzar el 2018 un total de 27.618 actuacions nominals de control sobre grans empreses, patrimonis de persones físiques, en relació amb abusos societaris i de lluita contra l'economia submergida. L'any passat és el primer en el qual l'Agència mesura la seva activitat de comprovació sota un nou model que supera la tradicional divisió entre control intensiu i extensiu per situar l'anàlisi en l'àmbit de la tipologia de les actuacions, donant així prioritat a la selecció de riscos fiscals i a la utilització d'un procediment o un altre (intensiu o extensiu) per criteris d'eficiència.

Aquest canvi en el model de mesurament impedeix realitzar comparacions interanuals el 2018 per a cadascun dels nous epígrafs d'actuacions. En conjunt, l'Agència va realitzar 1.531.000 actuacions de comprovació sobre tributs interns, fet que suposa un 6% més que l'any anterior, al que s'afegeixen d'altres 45.000 actuacions d'investigació i de caràcter auxiliar.

Dins aquest total d'actuacions, destaquen les efectuades en relació amb grans empreses, multinacionals i grups fiscals (18.545), anàlisi patrimonial i societària (2.418), ocultació d'activitat i abús de formes societàries (5.005) i, dins les destinades al control d'activitats econòmiques, aquelles en les quals s'ha determinat l'existència de vendes ocultes (1.650).

Control de grans patrimonis i multinacionals

En paral·lel a la creació de la nova Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants, que a partir d'ara coordinarà l'anàlisi i seguiment del comportament tributari d'un col·lectiu que ronda els 170.000 contribuents, l'Agència va tancar l'any passat amb la liquidació de 347,5 milions d'euros a contribuents amb grans patrimonis en un total de 494 expedients, un 44% més d'expedients que l'any anterior.

També dins les actuacions més complexes i qualificades es troben les que es van realitzar en l'àmbit de la fiscalitat internacional, i molt especialment aquelles que van comptar amb el suport de l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional. El 2018, la ONFI va participar en 98 comprovacions inspectores finalitzades, que van donar lloc a ajustaments en base imposable estimats en més de 4.200 milions d'euros, fet que suposa més del doble que l'any anterior com a conseqüència de la conclusió de determinats expedients amb un volum especialment rellevant.

De la mateixa manera, la ONFI ha participat en la gestió de 20 Acords Previs de Valoració (AU) amb resultat estimatori que suposen garantir a futur bases imposables per un import pròxim als 2.950 milions d'euros, també més del doble que l'any anterior i en línia amb exercicis anteriors.

De les actuacions en matèria de fiscalitat internacional desenvolupades destaquen les realitzades en relació amb grans multinacionals del sector tecnològic. Mitjançant una acció combinada de regularitzacions inspectores i d'AU a futur, l'Agència ha regularitzat en aquest àmbit bases imposables per un import superior als 1.500 milions d'euros que han donat lloc a la liquidació de quotes tributàries per un import de 400 milions d'euros, i ha assegurat bases imposables per als propers anys per un import estimat en més de 500 milions d'euros. Es tracta d'actuacions que, per la seva peculiaritat i el reduït del col·lectiu, són de molt difícil repetició en el temps.

Resultats en termes recaptatoris

Com a conseqüència de la seva tasca en la prevenció i la lluita contra el frau, el 2018 l'Agència Tributària ha obtingut 15.089 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior. D'aquesta xifra global, destaca l'import corresponent als ingressos de liquidacions i actes de gestió recaptatòria, tradicional nucli de l'activitat de control de l'Agència, que sumen 8.015 milions d'euros, també un 2% més que l'any anterior. La xifra total es completa amb la resta d'ingressos directes per actuacions de control, així com amb els ingressos induïts, els derivats de minoració de devolucions i els procedents d'autoliquidacions extemporànies dels contribuents.

L'Agència Tributària també va realitzar actuacions de gran rellevància que, si bé no computen en els resultats de control, al no suposar ingrés ni minoració de devolucions, resulten de gran transcendència per eixamplar bases imposables futures i elevar la recaptació. Es tracta de les minoracions de bases imposables negatives, de deduccions en quota pendents d'aplicar i de quotes a compensar, amb un efecte en termes d'increment de quotes tributàries de 3.300 milions d'euros. Un 35% d'aquell total es correspon amb actuacions de la Delegació Central de Grans Contribuents, davant el 29% de l'any anterior.

Lluita contra l'economia submergida

Durant l'any passat, l'Agència ha continuat desenvolupant una intensa activitat de control per aflorar activitat econòmica oculta. El 2018, l'Agència va realitzar a prop de 3.000 actuacions inspectores sota diferents programes de comprovació (1.650 en el d'activitats econòmiques i la resta en uns altres programes) en les que va descobrir vendes ocultes, regularitzant quotes per un import de 719 milions d'euros.

Un paper molt rellevant en la lluita contra l'economia submergida juguen les Unitats d'Auditoria Informàtica (UAI). El 2018, les UAI van participar en 1.915 entrades i registres, amb abocaments informàtics que faciliten el descobriment de rendes ocultes, permeten millorar l'obtenció de proves i redueixen la durada de les comprovacions. Aquest tipus d'actuacions van donar com a resultat la regularització de quotes per un import de 326 milions d'euros a través de 4.689 actes d'inspecció (un 17% més d'actes que l'any anterior) a contribuents que en els últims exercicis han estat objecte d'intervencions amb les UAI.

L'activitat de les UAI afecta a actuacions atomitzades per tot el territori nacional, incloent les grans macrooperacions coordinades amb entrades i registres que es venen desenvolupant per al descobriment d'activitat econòmica oculta i la detecció de programa d'ocultació de vendes en sectors concrets d'activitat. L'efecte induït d'aquestes grans operacions s'aprecia en l'increment del volum d'operacions declarat a IVA entre l'any 2013 i 2018 (+36%) pels contribuents afectats, així com en les seves quotes d'IVA ingressades, que s'han triplicat en el mateix període.

Com complement a les actuacions de comprovació inspectora, l'any passat es va continuar desenvolupant el pla de visites. Es van realitzar 31.095 actuacions presencials (‘pentinats ’) destinades al control in situ en sectors i àmbits de risc fiscal. Més de la meitat d'aquestes actuacions es corresponen amb el Pla de Visites IVA (15.707 expedients, un 6,9% més que l'any anterior). També destaca la realització de 899 visites complementàries de les macroooperaciones sectorials d'entrada i registre, un 15% més que el 2017.

Efecte induït del control de lloguers

Paral·lelament, l'Agència Tributària compte ja amb el resultat complet de l'anàlisi sobre l'efecte induït que ha suposat l'enviament d'avisos de dades fiscals a presumptes arrendadors durant les últimes campanyes de l'Impost sobre la Renda. En tres anys, aquests avisos han generat un increment de més de 122.000 declarants (el 30% de l'increment total de declarants de rendiments immobiliaris des de 2014), amb una major base imposable declarada de 1.346 milions d'euros (que explicaria el 57% de l'augment total dels rendiments immobiliaris del període).

Ingressos generats per les derivacions de responsabilitat

Dins l'àrea de Recaptació, i continuant amb l'impuls de les actuacions més qualificades per aconseguir el cobrament efectiu dels deutes tributaris, es van realitzar més de 16.700 derivacions de responsabilitat, un 3,8% més que l'any anterior. Anualment, aquest tipus d'actuacions té com a resultat l'ingrés pel deutor principal o el responsable al que s'ha derivat el seu deute, en voluntària o executiva, de més de 400 milions d'euros.

Al mateix temps, es van tramitar l'any passat 351 expedients (un 35% més) de prohibició de disposar d'immobles de societats participacions de les quals o accions han estat majoritàriament embargades per pertànyer a un deutor, i es van realitzar 905 requeriments d'informació o embargament a autoritats estrangeres per al cobrament de deutes, un 16,5% més que el 2017. També destaca l'evolució del deute pendent de cobrament, que va descendir en 737 milions d'euros, fins als 41.628 milions d'euros.