Salta al contingut principal

Hisenda tornarà també l'IRPF de la prestació per maternitat i paternitat als contribuents que van sol·licitar el reintegrament abans de la sentència del Tribunal Suprem

Ampliació del col·lectiu de beneficiaris

  • La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, va traslladar la decisió al col·lectiu d'afectades durant una reunió celebrada aquest matí
  • Els serveis jurídics del Ministeri d'Hisenda han conclòs que el Reial decret de desembre passat que va fixar l'exempció de les prestacions permet la devolució a mares i pares amb resolució o sentència ferma denegatòria prèvia a l'errada del Suprem. S'estima que aquesta decisió pot beneficiar a 8.000 contribuents
  • Els beneficiaris que es trobin en aquella situació hauran d'utilitzar el formulari electrònic de sol·licitud de la devolució per als anys 2014 a 2017, mentre que si es tracta d'anys anteriors no prescrits hauran de presentar una sol·licitud ordinària per registre electrònic o presencialment en les oficines de l'Agència

19 de juny de 2019.- Les mares i pares que comptaven amb una resolució o sentència ferma contrària a la devolució de la prestació de maternitat o paternitat podran rebre la devolució mitjançant una nova sol·licitud posterior a la sentència del Tribunal Suprem del passat 3 d'octubre. Així l'han determinat els serveis jurídics del Ministeri d'Hisenda, en funció de la interpretació donada al Reial decret de desembre passat que va introduir el canvi legal necessari per acomplir l'errada del Suprem que va declarar exemptes les prestacions de maternitat.

Aquesta mesura ha estat comunicada per la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, a les representants de l'Associació d'Afectades i Afectats per l'IRPF de Maternitat i Paternitat en una trobada mantinguda avui. Montero va ordenar que es busqués una solució quan va tenir coneixement de la problemàtica d'aquest col·lectiu.

D'aquesta manera, el Govern compleix el seu compromís per corregir una situació d'injustícia que afectava a un col·lectiu de mares que van reclamar la devolució de les retencions de l'IRPF per maternitat abans que es produís l'errada del Tribunal Suprem. L'Agència Tributària estima que la decisió pot beneficiar a uns 8.000 contribuents.

Montero ha assegurat que ningú entendria que precisament les mares que van reclamar primer aquell dret quedessin ara fora del grup de beneficiaris.

El procés de devolució

Després que el Tribunal Suprem dictaminés el 3 d'octubre de 2018 que les prestacions per maternitat estan exemptes de l'IRPF, el Ministeri d'Hisenda va posar en marxa el desembre passat un procés de devolució de l'IRPF per als exercicis no prescrits (2014-2018).

El Govern va considerar que aquesta sentència també havia de beneficiar als permisos de paternitat i va estendre la devolució als empleats públics que van abonar l'IRPF dels permisos de maternitat i paternitat de les mutualitats de previsió social.

Per a la devolució, l'Agència Tributària va posar en marxa un procés senzill i àgil que ha permès tornar fins a la data 960 milions d'euros.

Tanmateix, van sorgir dubtes interpretatius sobre si el procés de devolució podia beneficiar a aquells contribuents que abans de la sentència del Suprem havien reclamat la devolució i havien rebut una resolució o sentència desfavorables.

Els serveis jurídics del Ministeri d'Hisenda han dictaminat que també aquest col·lectiu té dret al reintegrament. La mesura és possible atès que el Reial decret de desembre produïa efectes des de seu entrada en vigor, però també per a exercicis anteriors no prescrits, de manera que s'entén habilitat el dret a rebre la devolució de les mares i pares que comptaven amb resolucions i sentències fermes en contra. La mesura també s'estén als empleats públics que perceben permisos de maternitat i paternitat a través de les mutualitats de previsió social.

En estar circumscrita aquesta ampliació dels beneficiaris als períodes no prescrits, afectarà a casos de prestacions percebudes en els anys 2014 i següents, però també a aquells anys anteriors en els que eventuals recursos interposats pels contribuents haguessin interromput la prescripció el temps suficient com perquè encara no s'haguessin complert els quatre anys de prescripció que marca la Llei general tributària.

Per tant, en ambdós supòsits s'estén el dret a la devolució, si bé el procediment per al contribuent és diferent. Per als anys 2014 a 2017, les mares i pares hauran de presentar una sol·licitud de devolució a través del mateix formulari electrònic habilitat per l'Agència Tributària que venien utilitzant des de desembre passat els sol·licitants.

El termini per sol·licitar la devolució de l'IRPF de la prestació per maternitat de l'exercici 2014 conclou l'1 de juliol de 2019, quan es compleixen els quatre anys que marca la legislació.

Per als supòsits d'anys anteriors no prescrits, la fórmula serà la d'una sol·licitud ordinària en la que el sol·licitant aporta el seu nom, cognoms i NIF, juntament amb l'any de percepció de la prestació i el número IBAN d'un compte bancari de la que sigui titular. Aquella sol·licitud la presentarà, bé per registre electrònic, bé en qualsevol registre de l'Administració.

Totes aquelles mares i pares per als qui ara s'estén el dret a la devolució i que ja haguessin presentat la sol·licitud després de l'errada del Suprem, no necessitaran tornar a presentar-la ara, atès que es tramitarà aquella mateixa sol·licitud.

En cas que aquesta segona sol·licitud s'hagués resolt en sentit negatiu, l'interessat haurà de remetre un escrit a l'Agència Tributària mostrant la seva oposició a aquella resolució i l'Administració actuarà procedint a la devolució.

Amb la solució aportada pel Ministeri d'Hisenda, desapareix qualsevol possible discriminació. És a dir, totes les mares i pares que van cobrar la prestació a partir de 2014 tindran dret a la devolució independentment de si van presentar o no una reclamació prèvia a la sentència.

A més, en alguns supòsits, el fet d'haver presentat una sol·licitud prèvia pot suposar un avantatge en la mesura en què si es va detenir la prescripció és possible ara cobrar la prestació d'exercicis anteriors a 2014.

Ritme de devolucions

La mesura comunicada avui se suma al procés iniciat pel Govern el desembre de 2018 per a la devolució de les prestacions de maternitat i paternitat després de la sentència de l'Alto Tribunal. Gràcies al sistema posat en marxa per l'Agència Tributària, més de 734.000 mares i pares havien rebut fins al passat 11 de juny la devolució de les retencions de l'IRPF referides al període 2014-2017.

En concret, la suma de les quantitats reintegrades fins a la data (devolució més interessos) supera els 960 milions d'euros. Així, els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.309 euros de mitjana. Les mares han percebut de mitjana 2.066 euros i els pares 483 euros.