Salta al contingut principal

Model 791. Ocupació Pública. Presentació instàncies oposicions.

Dades Generals

Denominació

Model 791. Ocupació Pública. Presentació instàncies oposicions.

Tipus de procediment

Recursos humans

Matèria

Treball i empleats públics

Objecte

Comprèn l'emplenament del model 791, el pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen i la presentació de la instància de participació ja emplenada.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 791

Fases del procediment/servei

Inici: Publicació convocatòria i obertura termini presentació instàncies.

Tramitació: Presentació d'instàncies pels opositors i si escau pagament dels drets d'examen.

Terminació: Publicació llistats provisional i definitiu d'aspirants admesos i exclosos. Encara que el procediment de presentació d'instàncies i pagament finalitza amb aquests llistats, a l'efecte de l'opositor té una continuació amb el seguiment a través de la pàgina Web de l'Agència Tributària de les actuacions del Tribunal qualificador del procés selectiu (convocatòria exercicis, publicació llistat d'aprovats en cadascun).

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Recurs potestatiu de reposició. Termini: Un mes. Article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica