Saltar al contingut principal

Lliure designació

Dades Generals

Denominació

Lliure designació

Tipus de procediment

Recursos Humans

Matèria

Ocupació i empleats públics

Objecte

Provisió de llocs pel procediment de lliure designació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Currículum vitae realitzat per l'interessat

Fases del procediment/servei

Inici:publicació de la resolució de convocatòria de lliure designació en BOE.

Tramitació:sol·licitud per l'interessat.

Acabament:publicació de la resolució d'adjudicació de convocatòria de lliure designació en BOE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Recurs potestatiu de reposició.Termini:Un mes.Article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Reial Decret 364/1995, de 10 de març,

pel que s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració general de l'Estat (BOE 10-04-1995)