Salta al contingut principal

Lliure designació

Dades Generals

Denominació

Lliure designació

Tipus de procediment

Recursos humans

Matèria

Treball i empleats públics

Objecte

Provisió de llocs pel procediment de lliure designació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència tributària.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Currículum vitae realitzat per l'interessat

Fases del procediment/servei

Inici: publicació de la resolució de convocatòria de lliure designació al BOE.

Tramitació: sol·licitud per l'interessat.

Terminació: publicació de la resolució d'adjudicació de convocatòria de lliure designació al BOE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

Recurs potestatiu de reposició. Termini: Un mes. Article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Reial decret 364/1995, de 10 de març,

pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració general de l'Estat (BOE 10-04-1995)