Saltar al contingut principal

Representant duaner.Devolució taxes d'examen indegudes ingressades.

Dades Generals

Denominació

Representant duaner.Devolució taxes d'examen indegudes ingressades.

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud de devolució de taxes d'examen abonades per la participació en els processos selectius d'aptitud a la condició de Representant Duaner.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentación

Sol·licitud de devolució de la taxa acompanyada del justificant del pagament.

Fases del procediment/servei

Inici:sol·licitud de devolució de taxa.

Tramitació:comprovació de la procedència del dret a la devolució.

Acabament: correspondrà a á AEAT, com a òrgan convocant, a través del seu Departament de Duanes i II. EE., procedir al reconeixement d'aquest dret i dur a terme la posterior tramitació per al seu abonament

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Departament de duanes i impostos especials

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Resolució de 21 de juliol de 2016, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual es convoquen proves d'aptitud per a la capacitació com a representant duaner