Saltar al contingut principal

Autorització d'ús d'embarcacions d'alta velocitat

Dades Generals

Denominació

Autorització d'ús d'embarcacions d'alta velocitat

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment per a l'autorització d'ús de les embarcacions pneumàtiques i semirígides d'alta velocitat, que s'haurà de presentar a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

Iniciació:sol·licitud de l'autorització d'autorització d'ús i inscripció.

Tramitació:en període transitori s'entendrà provisionalment concedida, tret de resolució expressa en contrari, sense que això condicioni la decisió final que s'hagi d'adoptar.

Acabament:inscripció o autorització d'ús.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Alçada:en el termini d'un mes si l'acte és exprés.En un altre cas, en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produeixin els efectes del silenci administratiu.Es pot presentar davant de l'òrgan que va dictar l'acte o davant del competent per resoldre'l, i es dirigirà davant del superior jeràrquic de l'òrgan que els va dictar.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Reial decret llei 16/2018, de 26 d'octubre,

    pel que s'adopten determinades mesures de lluita contra el trànsit il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades (BOE 27-octubre-2018).

  • Reial Decret 807/2021, de 21 de setembre,

    pel qual s'aprova el Reglament de control de les embarcacions pneumàtiques i semirígides a les quals es refereixen les lletres f), g), h) i i) de l'apartat 3 de l'article únic del Reial Decret llei 16/2018, de 26 d'octubre, pel qual s'adopten determinades mesures de lluita contra el trànsit il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades, i pel qual es modifica el Reial Decret 95/2009, de 6 de febrer, pel qual es regula el Sistema de registres administratius de suport a l'Administració de Justícia (BOE 22-setembre-2021).

  • Ordre HFP/184/2022, de 8 de març,

    per la que es regula el contingut del Registre especial d'operadors d'embarcacions pneumàtiques i semirígides d'alta velocitat, el procediment per a la inscripció dels operadors, el règim per a la utilització, circulació i tinença de les mateixes, i s'aproven els models de certificat d'operador d'embarcacions pneumàtiques i semirígides d'alta velocitat i d'autorització d'ús de les mateixes (BOE 15-març-2022).