Salta al contingut principal

Autorització d'ús d'embarcacions d'alta velocitat

Dades Generals

Denominació

Autorització d'ús d'embarcacions d'alta velocitat

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment per a l'autorització d'ús de les embarcacions pneumàtiques i semirígides d'alta velocitat, que haurà de presentar-se a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

Iniciació: sol·licitud de l'autorització d'autorització d'ús i inscripció.

Tramitació: en període transitori s'entendrà provisionalment concedida, llevat de resolució expressa en contrari, sense que això condicioni la decisió final que s'hagi d'adoptar.

Terminació: inscripció o autorització d'ús.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Alçada: en el termini d'un mes si l'acte és exprés. En un altre cas, en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produeixin els efectes del silenci administratiu. Es pot presentar davant l'òrgan que va dictar l'acte o davant el competent per resoldre-ho, i s'adreçarà davant el superior jeràrquic de l'òrgan que els va dictar.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre,

    por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas (BOE 27-octubre-2018).

  • Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre,

    por el que se aprueba el Reglamento de control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (BOE 22-septiembre-2021).

  • Orden HFP/184/2022, de 8 de marzo,

    por la que se regula el contenido del Registro especial de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, el procedimiento para la inscripción de los operadores, el régimen para la utilización, circulación y tenencia de las mismas, y se aprueban los modelos de certificado de operador de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad y de autorización de uso de las mismas (BOE 15-marzo-2022).