Saltar al contingut principal

Requeriment d'informació de Vigilància Duanera

Dades Generals

Denominació

Requeriment d'informació de Vigilància Duanera

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Actuacions d'obtenció d'informació mitjançant requeriment individualitzat en el qual es poden sol·licitar tota classe de dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència en relació amb el contraban, la prevenció del blanqueig de capitals i l'economia submergida.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració - Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines AEAT.

Oficines de Correus.

Fases del procediment/servei

Inici:Notificació del requeriment d'informació emès per l'Administració.

Tramitació:Valoració de la documentació aportada, i/o en el seu cas, emissió de les corresponents reiteracions al requeriment inicial per no haver estat atesa la sol·licitud inicial en la seva totalitat.

Acabament:Atenció completa del sol·licitat o en cas contrari amb el possible inici d'un procediment sancionador amb origen en la falta d'atenció al requerit.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini d'un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009).

Normativa Bàsica