Saltar al contingut principal

Declaració de dipòsit temporal.

Dades Generals

Denominació

Declaració de dipòsit temporal.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari de presentació de declaracions de dipòsit temporal.S'exigeix com a requisit previ per assignar destinació duanera a la mercaderia introduïda al territori duaner comunicatio i haurà de ser presentada de forma general abans de l'arribada de la mercaderia a l'esmentat territori.En el cas de mercaderia introduïda per via marítima, la declaració pot presentar-se en paper o per via electrònica mitjançant missatge EDIFACT, a través d'INTERNET, bé a les Autoritats portuàries o a la mateixa AEAT en virtut de l'acord de finestreta única entre la AEAT i Ports de l'Estat.En transport aeri la presentació es realitza directament a l'AEAT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentación

Hauran de seguir el model inclòs en la normativa a dalt indicada (Annexos).

Fases del procediment/servei

Inici.Presentació de la declaració.

Tramitació.En el seu cas, revisió de la mateixa per la duana.

Acabament.Contestació automatitzada de l'Administració comunicant l'admissió o rebuig (per errors en l'emplenament) de la declaració.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica