Saltar al contingut principal

Manifestos de càrrega

Dades Generals

Denominació

Manifestos de càrrega

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment tributari de presentació de manifest de càrrega després de la sortida de mercaderies de territori duaner comunitari en transport marítim amb la finalitat de constatar la seva sortida efectiva.El manifest ha de ser únic per vaixell i haurà de comprendre totes aquelles mercaderies que hagin estat carregades en el mateix al port davant de La Duana del qual es presenti.El manifest es presentarà a l'AEAT, bé directament o a través de l'autoritat portuària en virtut del sistema de finestreta única establert entre l'AEAT i Ports de l'Estat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentación

Els manifestos de càrrega s'hauran de presentar segons el model inclòs en la normativa indicada.

Fases del procediment/servei

Inici.Presentació del manifest de càrrega.

Tramitació.Revisió del mateix per l'AEAT.Acabament.Contestació automatitzada de l'AEAT comunicant l'admissió o rebuig (per errors en l'emplenament) del manifest.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica